29 29 f f f f f f VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENS Balans per 31 December 1954.1 II. PASSIVA. ACTIVA. Schulden op lange termijn. 81.139.103,98 81.139.103,98 16.049,58 40.626,12 412.551,82 >5 10.277,99 25.099,17 92.052,86 14.500,25 Af: Negatief saldo Onderhoudsfonds (woningwetwonigen) 580.198,10 Schulden op korte termijn. 64.948,56 10.330.145,17 5.453,— I 149.245,49 171.153,47 5» 619.586,54 1.288.270,69 438.105,41 5» 41.225,65 I 31.590,14 9.635,51 1.487.311,56 342.578,75 2.863.792,33 1.178.200,54 1.685.591, 9 86.759.705,4 Transporteren Transporteren f 94.568.897,17 34 35 67.000.883,46 5» Dienstgebouwde Duindorp Afschrijvingen t/m 31 December 1954 Overige Activa. Automobielen Afschrijvingen t/m 31 December 1954 Instrumenten, werktuigen, gereedschappen enz. Afschrijvingen t/m 31 December 1954 Kantoormachines Afschrijvingen t/m 31 December 1954 Meubelen Afschrijvingen t/m 31 December 1954 Motorrijwielen, rijwielen enz Afschrijvingen t/m 31 December 1954 Voorraden. Magazijnvoorraden Drukwerken, bureau- en tekenbehoeften en diverse andere voorraden Vlottende middelen. Gezinsvoorschotten wegens tewerkstelling in Duitsland Terugontvangen van tewerkgestelden Gereserveerd op de rekening „Reserve dubieuze Debiteuren” Gedeponeerde effecten bij de Gemeente-Ontvanger. Gedeponeerde effecten Gemeenschappelijk Fonds II Gedeponeerde effecten Woningbouwverenigingen Overige gedeponeerde effecten Rekening-courant rekeningen. Woningbouwverenigingen rekening-courant Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling Gemeente ’s-Gravenhage Rekening-courant. Te vorderen Nadelig saldo Stichting „Centraal Woningbeheer” (1954) Opname uit het Onderhoudsfonds AfVerschuldigdStorting in het Onderhoudsfonds Diversen i 2.526.251,72 337.540,61 116.089,96 i 75.463,84 42.862,59 I 26.813,01 399.281,92 778.918,62 32.319,72 i 7.220,55 23.888,91 9.388,66 i 13.889,50 I 3.611,51 I 35.566,80 i 13.741,02 I 20.403,24 11.186,90 213.105,41 225.000,— 146.804,61 24.348,86 2.631.572,75 100.665,03 Gemeente ’s-Gravenhage. Kapitaal, geïnvesteerd in de vaste activa Kapitaal in verband met voorraden Kapitaal Stichting „Centraal Woningbeheer” ,5 213.105,41 390.139,28 99.428,04 13.625,50 29.815,24 62.387,80 33.797,22 67.544,26 10.228.803,69 808.501,27 228.303,17 10.060,91 956,99 52.079,20 2.114,13 7.392,15 24.317,40 102.120.09 241.298,35 171.153,47 Werfgebouw Slachthuisstraat Afschrijvingen t/m 31 December 1954 53.134.25 12.674.541,29 1.410.544,98 97.000,— i 227.200,— 12.059,94 122.868,25 157.843,05 2.615,30 97.000,— 227.200,— 18.378,75 53.175,40 10.657,50 van de Gemeentelijke Woningdienst Rekening-courant rekeningen. Gemeenschappelijk Fonds I Rekening-courant Gemeenschappelijk Fonds II Rekening-courant Gemeentelijk Grondbedrijf Rekening-courant 100,— 8.920.19 i 3.467.19 42.517,90 21.825,78 Reservefondsen. (Beleggingen) Belegd Reservefonds terzake van de woningbouw en de woningexploitatie Belegd Algemeen Reservefonds van de woningexploitatie (7% jaarhuur) Dienstgebouwtjes Spoorwijk en Trekweg Afschrijvingen t/m 31 December 1954 96.044.962,01 14.905.858,03 I Gedeponeerde gelden enz. Depót effecten Gemeenschappelijk Fonds II Depót effecten Woningbouwverenigingen Depót annuïteiten Woningbouwverenigingen Waarborgsommen diversen Waarborgsommen Stichting „Centraal Woningbeheer” Door derden gedeponeerde gelden Vaste Activa en Kapitaal. Gebouwde eigendommen en erven voor de Volkshuisvesting in beheer bij de Stichting „Centraal Woningbeheer” (woningwetwoningen) Afschrijvingen Reservefondsen enz. Reservefonds terzake van de woningbouw en de woningexploitatie Algemeen Reservefonds Woningexploitatie (7 jaarhuur) Fonds voor uitgesteld onderhoud Glasverzekeringsfonds Extra afschrijvingsfonds Tuinfonds Gemeente 's-Gravenhage. Kapitaal, geïnvesteerd in woningwetwoningen. Leningsschulden Leningsschulden (oorlogsschade) Rijksvoorschotten Rijksvoorschotten (oorlogsschade) Werfgebouwen en dienstgebouwtjes. Werfgebouw Korbootstaat Afschrijvingen t/m 31 December 1954 92.686,89 I 27.738,33 Diverse crediteuren Ingehouden 4% spaarregeling Gemeentelijke Woningdienst en Stichting „Centraal Woning- beheef" Ingehouden 5% spaarregeling Inningen voor derden enz Te betalen omzetbelasting Verschuldigde salarissen en arbeidslonen Verschuldigde sociale lasten enz Verschuldigde annuïteiten (woningwetwoningen)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 411