29 29 f I 36 37 VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST Vervolg Balans per 31 December 1954 PASSIVA. A C T I V A. 86.759.705,04 Transport 94.568.897,17 Transport 15.316,79 13.169.139,79 293.131,67 Saldo bedrijfskosten 19.922.768,86 Te vorderen en vooruitbetaalde sociale lasten 92.823,— 60.487,16 153.310,16 189.509,55 108.085.762,43 108.085.762,43 Gezien: De directeur, H. G. C. COHEN STUART. >5 Depótrekeningen. Depot erfpachten Woningbouwverenigingen Geldlening van het Extra-afschrijvingsfonds Voorschotten. Kasvoorschotten Kasvoorschotten HAWOMA Debiteuren. Gemeente ’s-Gravenhage: Gemeentebouw enz Bouw Woningbouwverenigingen Gemeentelijke Diensten, Bedrijven en Stichtingen Overige Debiteuren Rijkspostspaarbank (5 spaarregeling) Reeds uitgevoerde werken nog aan de Gemeente in rekening te brengen Reeds uitgevoerde werken nog aan derden in rekening te brengen Nog te ontvangen subsidie in verband met uitgevoerde verfwerken Vooruitbetaalde en te vorderen kosten Kosten Kapitaaldienst (Uitbreiding gebouw Slachthuisstraat) Lonen en salarissen Onkosten Rente Liquide middelen. Kasmiddelen Kleine kassen Postcheque- en Girodienst 9.637.064,92 9.127.129,26 261,47 19.139,42 645.79 72.776,32 18.764.194,18 j 77.693,77 1.079.923,92 956,99 620.476,65 104.776,52 11.026,73 22.163,71 95,38 167.250,46 736.279,90 29.119,53 Verschuldigde onderhoudskosten, onkosten enz. Onderhoudskosten Onkosten Drukkosten jaarverslagen Gemeente 's-Gravenhage. Gemeente-ontvanger rekening-courant 165.508,33 3.293,36 87.659,67 7.417,14 6.135,22 270.013,72 62.394,96 5.109,92 288.021,75 De administrateur, F. C. H. BÖHMERMANN. 216,87 7.024,64 8.075,28 i 42.419,53 9.419,62 5.419,75 1.375,— 1.853,26 285,72 1.652,— 5, Nog te vorderen en vooruitbetaalde kosten in verband met de exploi tatie van woningen c.a. door de Stichting „Centraal Woningbeheer." Exploitatie woningen Volkshuisvesting Exploitatie woningen niet Volkshuisvesting Exploitatie middenstandswoningen Exploitatie dienstgebouw Zomerhof Diverse exploitaties Sog te betalen kosten in verband met de exploitatie van woningen door de Stichting „Centraal Woningbeheer" Exploitatie woningen volkshuisvesting Exploitatie woningen niet volkshuisvesting Exploitatie middenstandswoningen Exploitatie dienstgebouwen bij het complex Zomerhof Diverse exploitaties

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 412