30 18.356,10 2 Dit jaar brachten twee leerlingen van de school voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam een ge deelte van hun stage bij de Stichting „Centraal Wo- ningbeheer” door. nog op afdoening (evenals 1 geval van het vorige jaar), 1 woning kwam leeg door overlijden van de bewoner. Van de 14 bewoners sub c vertrokken er 2 vrijwillig. De 12 overige gezinnen kan de Stichting „Centraal Woningbeheer” niet helpen alvorens door het Ge meentebestuur is beslist, of aan deze mensen terstond andere woonruimte ter beschikking kan worden ge steld, dan wel of zij in het noodtehuis moeten wor den ondergebracht. Hetzelfde geldt ook voor de zes gezinnen, die zon der vergunning wonen in onbewoonbaar verklaarde woningen, die het vorige jaar werden aangekocht. In het verslagjaar deden zich twee gevallen voor van clandestien betrekken van een nog bruikbare woning. Zolang geen vervangende woonruimte ter beschikking wordt gesteld, zullen deze gezinnen blijven wonen zonder vergunning, tenzij maatregelen zouden worden getroffen de gezinnen met de sterke arm uit de woningen te verwijderen. In het verslagjaar werden geen huurders gedag vaard tot ontruiming. Wel werden in verband met wanbetaling 7 huurders door de advocaat gesom meerd tot betaling. In al deze gevallen kon een rege ling tot betaling worden getroffen en aldus een dag vaarding worden voorkomen. 2.973.05 3.456,— 2.714,55 1.074,85 577,95 1.364.40 6.181,80 13,50 In de nieuwe wijken werd een aantal oorspronke lijk voor bedrijven bestemde ruimten verbouwd tot tijdelijke schoolruimten, waardoor in Moerwijk I één school kon worden ingericht, in Moerwijk 11 even eens één en in Morgenstond I twee scholen. De onderhuizen in de nieuwe wijken zijn gedeelte lijk bruikbaar gemaakt als jeugdverblijf; als zodanig zijn er thans 12 aan de Stichting Haagse Jeugdver- blijven verhuurd. Twee onderhuizen in Moerwijk en Morgenstond zijn verhuurd als wijkkantoor voor de Bescherming Bevolking. Enkele bedrijfsruimten in de Stuwstraat zijn ver- verbouwd tot wijkkantoor voor de Stichting Sociale Wijkcentra. Bezoek. Gedurende het verslagjaar kwamen bezoekers uit het binnen- en buitenland, die geïnteresseerd waren in een bepaald aspect van de volkshuisvesting; hier onder waren een Zweedse woninginspectrice, een Engels lid van de Provinciale Opbouw-Vereniging en een Engelse medica, een Duitse professor, een Zuid- afrikaanse stedebouwkundige, het hoofd van de Vluchtelingenorganisatie in Pakistan en de wethou der voor de Wederopbouw en Volkshuisvesting en het hoofd van het Huisvestingsbureau te Alkmaar. Het aantal nieuwe inschrijvingen voor een ge- meentewoning bedroeg in 1954 in totaal 5 772. Het aantal bezoekers dat zich in de ochtenduren aan het hoofdkantoor meldde voor inschrijving of inlichtin gen, bedroeg 12 276. In totaal werden 765 nieuwe woningen en 63 nieuwe bedrijfsruimten verhuurd. Van het oude wo- ningbezit werden 1 006 woningen opnieuw verhuurd. Op een totaalbedrag van f 5.140.436,20 aan ver schuldigde huur moest dit jaar 75,70 of 0,0015 pCt. als oninbaar worden afgeschreven, terwijl de huur schuld aan het einde van het jaar 6.924,75 of 0,14 pCt. bedroeg. Aan vooruitbetaalde huren was er op dat tijdstip 10.397,ontvangen. Het bedrag aan verlies wegens leegstaan was f 18.356,10 of 0,36 pCt. Onderstaand staatje geeft een overzicht van de verdeling van dit bedrag over de verschillende wijken: Scheveningen-Duindorp-Afvoerkanaal Trekweg-Deimanstraat-Binckhorst Spoorwijk Laakweg Zomerhof Hoefkade, Hofjes enz Moerwijk, Morgenstond Pakhuizen II. EXPLOITATIE DER VOOR DE VOLKSHUISVESTING GESTICHTE, AAN GEKOCHTE EN OVERGENOMEN WONINGEN. Op 1 Januari 1954 bedroeg het aantal in het be lang van de volkshuisvesting gebouwde, verbouwde, overgenomen en aangekochte woningen 12 651het aantal winkelwoningen 140, het aantal dagwinkels 58 en het aantal pakhuizen, garages en bedrijfsruimten 231. In de loop van het verslagjaar zijn aan de woning voorraad toegevoegd: 54 woningen en 8 bedrijfsruim ten in de Stuwstraat, 3 garages in Moerwijk I, 111 woningen, 2 dagwinkels en 24 bedrijfsruimten in Moerwijk II, 600 woningen en 26 bedrijfsruimten en garages in Morgenstond, zodat de woningvoorraad aan het einde van het jaar bedroeg 13 416, het aan tal winkelwoningen 140, het aantal dagwinkels 60 en het aantal pakhuizen, garages en bedrijfsruimten 292. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Stagiaires. Huuropzegging. n Woningaanvragen en verhuring. Huurinning, huurschuld, huurschade. Algemeen overzicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 416