30 pCt. 3 Krachtens de huurwet van 1 Januari 1954 kwam de huurverhoging voor dubbele bewoning te vervallen. 44 33 52 Het totaal aantal schuurtjes bedroeg aan het einde van het jaar 2 836, het aantal kippenhokken 3 en het aantal berghokken voor rijwielen 33. leegstaande woningen aan het einde der verschillende maanden, per complex verdeeld. De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal Aan het einde van het verslagjaar was er een na delig saldo van 9.094,98. Een wijziging van de glasverzekering, inhoudende een verhoging van de premie met invoering van een risicodekking van 100 pCt., was op het einde van het verslagjaar in voorbereiding. Het gemiddelde aantal lege woningen op het einde van de maand bedroeg in In het verslagjaar is door de huurders voor een bedrag van 11.538,75 meer aan water verbruikt dan de toegestane hoeveelheid van 18 ms per kwar taal. aantal lege woningen in complex Trekweg per maand was in dit jaar 11, tegen 4,33 in 1953. Ook in Moerwijk en Morgenstond neemt het aan tal verhuizingen toe. In verband met het grote aantal kleine woningen, waar de jonge gezinnen spoedig uit groeien, zal hier steeds veel afwisseling zijn. Het gemiddelde aantal leegstaande woningen was in het verslagjaar ruim 12, het vorige jaar 7. In het verslagjaar werden 670 gemeentewoningen op zuiverheid onderzocht; hiervan waren er 9 onzui ver. Deze woningen werden gezuiverd voor een totaal bedrag van 232,65, dat is gemiddeld 25,85 per woning. Drie gemeentewoningen werden gezuiverd van vlooien voor een totaalbedrag van 45, of 0,44 0,32 0,46 0,32 0,38 De volgende tabel geeft een overzicht van de be woning gedurende de laatste vijf jaren. De verhuring van de 54 nieuwe woningen aan de Stuwstraat, aansluitende aan de oude wijk, gaf een mogelijkheid tot veel verschuivingen; het gemiddelde I Dit hogere verbruik was verdeeld over 10 642 ge zinnen. In 1953 bedroeg het 9.588,64 en in 1952 8.910,34. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Aantal leegstaande woningen in het complex Maanden. Pakhuizen. Totaal. 1 2 99 99 99 !- Aantal bewoners. Jaar. Totaal. 1950 1951 1952 1953 1954 1950 1951 1952 1953 1954 Aantal woningen op 31 December. 9900 10 308 11 523 12 791 13 556 41 53 Scheveningen Duindorp Afvoer kanaal. 11 11 6 9 9 9 8 9 7 8 13 11 Hiervan bewoond op 31 December. 9 848 10 266 11 503 12718 13 502 Trek weg Deiman- straat Binckhorst. 14 16 6 5 5 2 16 8 22 17 13 8 Aantal gezinnen. 10 391 10 846 12 055 13 373 14 152 23 17 9 9 8 7 3 3 8 10 4 4 Berghokken, kippenhokken, fietsenhokken. 1 3 3 6 4 3 1 3 2 Aantal percelen. 543 580 552 655 650 5 7 5 3 3 4 4 5 6 8 8 11 5 10 7 4 3 3 6 4 2 3 Moerwijk, Morgen stond. 18 7 9 15 13 14 18 5 12 12 9 14 41 356 43 317 47 152 51 170 53 875 Gemiddeld per woning. 79 69 45 48 41 39 55 35 60 61 53 54 Leegstaande woningen. Hoefkade enz. 5,51 5,24 4,79 5,15 4,81 4,19 4,22 4,1 4,- 3,99 Laakweg. Glasverzekering. Waterverbruik. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Besmetting met wandgedierte. Bezetting van de woningen. Spoorwijk. Zomerhof. Dubbele bewoning. In pCt. van het aantal bewoonde percelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 417