30 In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de inning der vergoedingen voor houtschade, in de oorlog ontstaan, tot en met 31 December 1954. In dit complex hadden in het verslagjaar 20 ver huizingen plaats, waarvan 8 betroffen het opschuiven naar een beter gelegen woning binnen het complex. Dit hield verband met het inschakelen van de woningen aan Lenteweg en Winterweg voor gezinnen, welke bij zeer goede vorderingen, toch nog een zekere mate van nazorg behoeven. Er werden 12 nieuwe gezinnen geplaatst, waaronder 4 gezinnen uit het Te huis voor Noodhuisvesting en 3 uitzettingsgevallen die zonder tijdige tussenkomst eveneens in dit tehuis zouden zijn gekomen. De 5 andere gezinnen waren zeer slecht gehuisvest, terwijl mede hierdoor aan het maatschappelijk herstel van deze gezinnen elke basis was ontnomen. De verwachting bestaat, dat deze ge zinnen onder de nodige leiding de weg tot een defi nitieve verbetering zullen weten te vinden. In het badbezoek werd een kleine teruggang ge constateerd. Dit komt overeen met het algemene beeld, doch wordt tevens in de hand gewerkt, door dat gezinnen met oudere kinderen Zomerhof gaan verlaten en jongere gezinnen worden geplaatst. In totaal werden er 45 399 baden geboekt. De aanwezige consultatiebureaux voor zuigelingen en kleuters, met daaraan verbonden gebruik van de hoogtezon en nazorg door de verpleegsters, blijven van het uiterste belang. De kleuterschool kon per 1 September 1954 twee leslokalen betrekken in het schoolgebouw Winterweg, hetgeen een grote vooruitgang betekent. De kinderen hebben daar hun eigen sfeer en er kunnen twee groe pen worden gevormd. Het overleg tussen de bij Zomerhof betrokken ge meentelijke instellingen droeg in het verslagjaar de vorm van een vaste werkcommissie, die zich onder leiding van de Wethouder van Sociale Zaken oriën teerde ten aanzien van de specifieke aan dit werk verbonden problemen en gezinsrapporten samen stelde uit de door de verschillende diensten verstrekte gegevens. De technische plannen tot verbetering van het complex in zijn algemene opzet hadden de aandacht van diverse commissies en instellingen. Naar gehoopt wordt, is thans de tijd aanstaande, waarin deze plan nen in uitvoering zullen worden gebracht en het werk op meer moderne en verantwoorde wijze zal kunnen worden voortgezet. Het saldo van de door nieuwe huurders verschul digde waarborgsommen van onderscheidenlijk 15,-, 20,en 25,bedroeg aan het einde van het verslagjaar 106.594,15. In 1953 was dit f 57.593,50. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Stand houtschade op 31 December 1954. Oninbaar. Betaald in totaal. Complex. 63^60 90’25 103.844,11 18.325,55 77.559,56 696,30 Totaal 7.959,— 4 5» Houtschade. J, J, JJ Nog te vergoeden door de bewoners. 227,95 230,30 765,25 6,65 467,85 0,40 4,20 34,10 321,50 94.35 Ha Ilb IIc lil IV V 293’— 1.780,35 124,— 3.949,40 75^20 413,50 2.769,97 287,80 1.150,— 2.794,50 19.516,45 312,65 279,30 114,75 2.667,52 1.946,65 3.261,55 9.023,30 6.318,32 1.997,55 1.249,70 3.499,40 7.230,75 7.809,60 567,85 530,50 1.276,25 2.286,65 119,50 95,55 40,— 503,— 4.860,67 414,50 1.178,— 3.256,— 28.000,15 316,25 530,— 114,75 2.955,72 2.184,35 3.863,65 11.291,05 8.289,02 2.619,85 1.425,95 4.219,85 8.887,15 9.603,10 1.051,30 668,— 2.026,— 5.215,— 119,50 162,30 89,— 1,— 8,- 11,— 89,50 2.027,10 126,70 28,— 337,50 4.534,30 3,60 175,50 288^20 237,70 568,— 1.946,25 1.876,35 622,30 176,25 492,50 1.426,10 1.028,25 483,45 137,50 456,75 1.148,— 66J5 49,— Schade in rekening gebracht aan bewoners. II III IV Tuinderslaan Vredebest Zomerhof Kortenbos Rustenburg. Westeinde Afgedragen in 1954. Zomerhof. Buiten Haag Dermanstraat Heemskerckstraat (Lsd.) Hoefkade Laakweg Oost West West II Loosduinen Marktweg Spoorwijk I Trek weg I 43,— '63,95 Waarborgsommen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 418