30 5 In de oude stad werden 8 huurders gedagvaard tot ontruiming van de woning, waarvan 7 wegens huur schuld en 1 wegens wederrechtelijk onderverhuren van een bedrijfsruimte. Eén huurder werd gedag vaard tot betaling van verschuldigde kosten in ver band met het maken van een zolderkamertje. In dit laatste geval werd een betalingsregeling getroffen, evenals in één van de 7 huurschuldgevallen. In 5 ge vallen, waarvan 2 een pakhuis betroffen, werd tot uitzetting overgegaan, terwijl in 2 gevallen het pand vrijwillig verlaten werd. In verband met wanbetaling werden 12 huurders door de advocaat van de Stichting tot betaling ge sommeerd. In al deze gevallen werd een betalings regeling getroffen. Aan houtschade was in totaal door bewoners te vergoeden f 7.890,20. Hiervan werd in de jaren na de oorlog totaal f 2.221,35 en in 1954 f 21,45 be taald. Als oninbaar werd f 5.629,15 afgeschreven, zodat op 31 December 1954 nog te innen was f 39,70. Op 1 Januari 1954 bedroeg het aantal percelen in de stad 875 woningen, 49 winkels, 19 dagwinkels, 138 pakhuizen en 7 bedrijfsruimten, totaal 1088 per celen en in Scheveningen 29 woningen, 1 winkel en 8 pakhuizen, totaal 38 percelen. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal per celen in de stad 1062 woningen, 58 winkels, 22 dag winkels, 152 pakhuizen en 7 bedrijfsruimten, totaal 1301 percelen en in Scheveningen 35 woningen, 1 winkel en 5 pakhuizen, totaal 41 percelen. Hieronder ressorteerden op 31 December 1954 96 woningen, 10 winkels, 10 dagwinkels en 9 garages, behorende tot in het Grondbedrijf ingebrachte eigen dommen (opstallen op voormalige erfpachtsgronden). Het onderhoud geschiedde evenals in 1953 door of onder toezicht van de Gemeentelijke Woningdienst. In verband met de nog steeds beperkte middelen van het onderhoudsfonds werd alleen het meest nood zakelijke onderhoud uitgevoerd. In het verslagjaar werden 645 keukens, 597 ka mers, 371 gangen en portalen, 153 trappen, 16 w.c.’s en 41 trappenhuizen geverfd, terwijl in 16 bewoonde percelen en 82 woningen (nieuwe aankoop) diverse werkzaamheden werden uitgevoerd. Verder werden 43 093 rollen behangselpapier ge plakt en 17 385 ruiten geplaatst. Aan 481 aanrechten werd een nieuw granito dekblad met gootsteen aan gebracht, terwijl van een gedeelte dezer aanrechten tevens de fronten werden vernieuwd; 1218 woningen welke van bewoners wisselden, werden gerepareerd, gewit en van binnen geheel of gedeeltelijk geverfd; 286 schoorstenen werden buitendaks geheel of ge deeltelijk vernieuwd; geplaatst werden 12 nieuwe schuren. Aan diverse complexen woningwetwoningen en aan diverse complexen woningen in de oude stad werd buitenverf werk uitgevoerd. De lopende onderhoudswerkzaamheden werden verricht door personeel van de Gemeentelijke Wo ningdienst, in sommige gevallen uitgebreid met ge leende krachten, onder andere van de N.V. Habo. Verschillende werkzaamheden van grotere omvang werden onderhands aanbesteed. De aanbestedingen betroffen in hoofdzaak zinkwerk, vernieuwen van schoorstenen buitendaks, buitenverfwerk aan de di verse gemeentelijke woningwetwoningen en diverse percelen in de oude stad en het al of niet met premie restaureren van oude woningen. III. EXPLOITATIE DER WONINGEN NIET VALLENDE ONDER HOOFDSTUK II. In de oude stad moest een totaalbedrag van f 476.233,81 aan huur worden geïnd, in Scheveningen f 12.970,03. De huurschuld aan het einde van het jaar bedroeg in de oude stad f 9.627,30 of 2,02 het verlies aan oninbaar f 1.256,71 of 0,26 het bedrag aan onverhuurd was f 5.209,93 of 1,09 Van de huurschuld komt een bedrag van f 3.684,74 voor rekening van enkele gemeentelijke of rijks- bureaux die de huur achteraf voldoen. In Oud-Scheveningen bedroeg de huurschuld aan het einde van het jaar f 427,90 of 3,30 hiervan komt f 262,50 voor rekening van een rijksdienst. Verlies aan oninbaar was er niet, terwijl het bedrag aan onverhuurd f 222,80 of 1,72 bedroeg. In het verslagjaar werden 7 woningen en 10 pak huizen ontruimd en aan het beheer van de Stichting onttrokken, daar deze panden bestemd waren voor afbraak. Eén woning werd bestemd tot pakhuis. Aangekocht door de Gemeente en in beheer over gedragen aan de Stichting werden 195 woningen, 9 winkels, 3 dagwinkels en 23 pakhuizen. In Scheveningen werd 1 woning ontruimd en aan de bewoning onttrokken in verband met bestemming tot afbraak. Eén woning werd bestemd tot pakhuis. Aangekocht door de Gemeente en in beheer overge dragen aan de Stichting werden 8 woningen en 1 pakhuis. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEF.R Huuropzeggingen. Houtschade. Algemeen overzicht. Onderhoud. Inning der huren. Wijzigingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 419