32 Bij raadsbesluit van 12 April 1954 (Bijl. no. 169) werden richtpercentages vastgesteld voor de woning- differentiatie van de reeds tot stand gekomen wo- ningwetbouw te zamen met die, welke nog tot stand moet komen, te weten: 10 woningen met 1 slaapkamer; 35 woningen met 2 slaapkamers; 35 woningen met 3 slaapkamers en 20 woningen mèt 4 of meer slaapkamers. Tevens werden voor de differentiatie in het uit breidingsplan Bouwlust-Vrederust-Berestein percen tages vastgesteld, welke van het vorenstaande in zoverre afwijken, dat aldaar 4 1-slaapkamerwonin- gen en 76 2- en 3-slaapkamerwoningen moeten worden gebouwd. Overige, in 1954 tot stand gekomen stedebouw- kundige maatregelen: Verordening, houdende verbod tot aanbouw of verbouw van gebouwen op grond, gelegen aan de Laan van Meerdervoort, de Anna-Paulownastraat en de Scheveningseweg, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 Mei 1954, Bijl. 279; Vaststelling van voorgevelrooilijnen voor gronden, gelegen aan de Hofweg, de Hofstraat en de Hofsingel in verband met de uitbreiding van de aan de noord zijde van de Hofweg gelegen rijksgebouwen, (raads besluit van 23 Augustus 1954, Bijl. 500); Verordening Kemperstraat, tot vaststelling van rooilijnen en tot regeling overigens van de bebouwing en het gebruik van gronden, gelegen tussen de Wa- terloostraat, de Koningstraat, de Hoefkade, de Rijs- wijksestraat, de Kemperstraat en de Jacob Catsstraat, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 September 1954, Bijl. 553; Verordening, gemerkt B, houdende bijzondere voorschriften voor de bebouwing van de terreinen, begrepen in het uitbreidingsplan Leyenburg I, vast gesteld bij raadsbesluit van 4 October 1954, Bijl. 607. Verordening, gemerkt B, houdende bijzondere voorschriften voor de bebouwing van terreinen, ge legen aan de Sportlaan, ter weerszijden van de Kruis- beklaan, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 April 1954, Bijl. 234; Verordening, gemerkt B, houdende bijzondere voorschriften voor de bebouwing van de terreinen in het uitbreidingsplan Duinzicht vastgesteld bij raadsbesluit van 26 April 1954, Bijl. no. 241. Uitbreidingsplan Duttendel II, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 Maart 1954, Bijl. 197; Uitbreidingsplan Duinzicht, vastgesteld bij raads besluit van 26 April 1954, Bijl. 241; Uitbreidingsplan Dierentuin, vastgesteld bij raads besluit van 23 Augustus 1954, Bijl. 499. In 1954 vastgestelde gehele en gedeeltelijke herzie ningen van uitbreidingsplannen en wederopbouw- plannen: Herziening uitbreidingsplan Binckhorst, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 Januari 1954, Bijl. 699 van 1953; Herziening uitbreidingsplan Fruitweg, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 April 1954, Bijl. 236; Gedeeltelijke herziening uitbreidingsplan ’s-Gra- venhage-West (ter weerszijden van de Kruisbeklaan), vastgesteld bij raadsbesluit van 26 April 1954, Bijl. 234; Gedeeltelijke herziening wederopbouwplan Sport- laan-Zorgvliet in verband met de bouw van een gymnastieklokaal bij de Dalton-H.B.S., vastgesteld bij raadsbesluit van 12 Juli 1954, Bijl. 446; Gedeeltelijke herziening wederopbouwplan Sport- laan-Zorgvliet in verband met de stichting van een kantoorgebouw op een terrein aan de Stadhouders- laan, ongeveer tegenover de Lübeckstraat, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 November 1954, Bijl. 671; Gedeeltelijke herziening wederopbouwplan Sport- laan-Zorgvliet (gedeelte Meer en Bos) in verband met de stichting van een complex van 256 woningen in hoge bouw, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 No vember 1954, Bijl. 676; Gedeeltelijke herziening wederopbouwplan Zorg vliet II, in verband met de stichting van een kantoor gebouw op een terrein nabij de Johan Willem Friso- laan, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 December 1954, Bijl. 753. De in 1954 vastgestelde voorbereidingsbesluiten, inhoudende de bepaling, dat voor een bepaald ge bied een uitbreidingsplan of een wederopbouwplan wordt voorbereid, op grond waarvan overeenkomstig artikel 6, lid 2, der Woningwet de totstandkoming van bouwplannen, welke aan de uitvoering van het toekomstige uitbreidingsplan of wederopbouwplan in de weg staan, kan worden voorkomen, betreffen: Uitbreidingsplan Reigersbergen (gedeelte Chateau- Bleu), vastgesteld bij raadsbesluit van 10 Mei 1954; Bijl. 278; Uitbreidingsplan Reigersbergen (geheel), vastge steld bij raadsbesluit van 2 Augustus 1954, Bijl. 478; Uitbreidingsplan Ockenrode, vastgesteld bij raads besluit van 21 December 1954, Bijl. 803; Wederopbouwplan Bezuidenhout C (gedeelte sta tion met emplacement), vastgesteld bij raadsbesluit van 28 Juni 1954, Bijl. 403; Wederopbouwplan Bezuidenhout C (geheel), vast gesteld bij raadsbesluit van 21 December 1954, Bijl. 793. Voor verbetering van de oude woningvoorraad stelde de Raad bij zijn besluit van 15 Februari 1954 (Bijlage 80) een bedrag van 100.000,beschik baar. Voor woningsplitsing werd geen crediet gevo teerd, daar het hiervoor bij besluit van 10 Augustus 1953 (Bijlage 401) beschikbaar gestelde crediet nog voldoende was. Belangrijke uitbreidingsplannen in 1954 vast gesteld zijn: Woningverbetering en -splitsing.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 41