30 FINANCIEEL OVERZICHT. 3.738,22 45.460,31 f 2.469.370,25 45.724,32 13.189,29 c. 1.706,08 Totaal 2.529.989,94 13 Hierbij komt: Het nadelig saldo van de ex ploitatie van de dienstge bouwen bij het complex Zo merhof Het nadelig saldo van de ex ploitatie van de brandstoffen en kippenhokken Het nadelig saldo van de ex ploitatie Portiekreiniging Het nadelig saldo over 1954, dat na tussentijdse wijzigingen werd begroot op f 2.580.877,46, bedroeg f 2.526.251,72 of f 54.625,74 minder dan de raming. Het nadelig saldo is het resultaat van de in staat IV vermelde nadelige saldi van woningcomplexen ten bedrage van f 2.514.830,56 verminderd met de voor delige saldi ad f 49.198,53, benevens de nadelige saldi van de exploitatie van de dienstgebouwen bij het complex Zomerhof ad f 45.742,32, de brand stoffen- en kippenhokken ad f 13.189,29 en de Por tiekreiniging ad f 1.706,08. In het bedrag ad f 49.198,53 is begrepen een voor delig saldo van het woningcomplex Weldamstraat ad f 3.738,22, dat in verband met de toekomstige zelf standige verantwoording van bedrijfsruimten, gere serveerd dient te worden. Met betrekking tot de winkels en bedrijfsruimten wordt opgemerkt, dat deze weliswaar gelijktijdig met de woningwetcomplexen worden gebouwd, doch dat in de exploitatie van eerst genoemde onroerende goederen geen bijdrage van het Rijk op grond van de Woningwet wordt verkregen. Met het oog op de aan de exploitatie van winkels en bedrijfsruimten verbonden risico’s is het wenselijk daarvan in de toekomst een afzonderlijk exploitatie- overzicht samen te stellen. Met betrekking tot enkele objecten is deze afzon derlijke exploitatieverantwoording reeds ingevoerd. Het saldo, dat ten laste van de Gemeentebegroting komt, bedraagt evenwel f 2.529.989,94 en is als volgt samengesteld: Het nadelig saldo der woningcom plexen (zie staat IV: totaal A., B.I. B.II en C)2.514.830,56 In mindering hiervan komt het voordelig saldo der woningcom plexen (zie staat IV: Totaal A., B.I., B.II en C) ad 49.198,53 Reservering Wel damstraat In verband met de omstandigheid, dat ten aanzien van de meeste van de onder B. II opgenomen com plexen nog niet tot definitieve vaststelling der stich- tingskosten kon worden overgegaan en derhalve nog niet de definitieve verschuldigde annuïteiten konden worden bepaald, werd voor deze complexen ten laste dezer exploitatierekening een annuïteit gebracht, ge baseerd op de zo nauwkeurig mogelijk geraamde stichtingskosten, zodat zoveel mogelijk gestreefd is naar een volledige exploitatierekening. Door het Rijk zal in de nadelige saldi der in de exploitatierekening onder A en B voorkomende woningcomplexen worden bijgedragen tot een bedrag hetwelk kan worden gesteld op f 2.256.753,zijnde f 2.088.831,14 als normale bijdrage en f 167.921,86 als 90 bijdrage in de annuïteiten wegens door het Rijk op grond van de Woningwet verleende voor schotten op de door de Gemeente gemaakte kosten tot herstel van oorlogschade, zodat pro resto voor rekening van de Gemeente blijft een bedrag ad f 273.236,94. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER 99 a. b. 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 425