Stoomtramweg-Maatschappij, 33 HOOFDSTUK IX. VERKEER. Bij raadsbesluit van 8 Februari 1954 (zie Bijl. no. 49 en Handelingen blz. 65-118) werd o.a. besloten tot liquidatie van de Haagse Woningbouwmaatschap- pij (Hawoma) N.V. Mededelingen omtrent het verkeer in Haagse wa teren worden aangetroffen in het verslag van de Dienst voor Haven- en Marktwezen; omtrent de werkzaamheden aan havens en bruggen vermeldt het verslag van de Dienst van Gemeentewerken bijzon derheden. Het grondmateriaal voor de hierna volgende cijfers is verstrekt door de hotelhouders en door het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek bewerkt. Uitgereikt werden 43 768 paspoorten, 13 119 be wijzen van Nederlanderschap voor reizen naar België en Luxemburg, 4 580 bewijzen van Nederlander schap voor andere doeleinden. De geldigheidsduur van 12 422 paspoorten werd verlengd. Vereniging voor Volkshuisvesting Haags Tehuis voor Ongehuwden”Laakkade 80, hoek Rijswijkse- weg. Het gemiddelde aantal bewoners van het tehuis bedroeg in 1954 450; het aantal verhuurbare kamers 454 (met inbegrip van 10 dienstkamers). Door de stijging van de exploitatiekosten was het bestuur genoodzaakt de weekhuren tweemaal te ver hogen, nl. op 2 Januari 1954 met 0,30 per kamer en op 30 October met 0,60 per kamer. De verlies- en winstrekening over 1954 geeft een exploitatiewinst te zien van 7.890,79. Vereniging „Tehuis voor Onbehuisden”De la Rey- weg 522. In 1954 hebben in totaal 41 354 personen onder dak in het Tehuis gevonden (25 731 mannen, 5 152 vrouwen en 10 471 kinderen). Er werden 121 804 maaltijden verstrekt. Industriële Inrichting van het Leger des Heils, Nieuwe Schoolstraat 15 a. In het logement van de inrichting werden 25 853 nachtverblijven verschaft; het aantal verstrekte maal tijden bedroeg 80 429. N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maat- sc hap pij. In 1954 werden 107 403 939 passagiers (excl. abonné’s) vervoerd, waarvan met de stadslijnen 62 917 401, met de intercommunale lijnen 9 971 557 en met de autobusdiensten 34514981. De verlies- en winstrekening over 1954 sloot met een nadelig saldo van 1.251.758,87. Voor verdere gegevens wordt verwezen naar het verslag der N.V. De Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij N.V., Leidsevaart 396, Haarlem, vervoerde op de tramlijn ’s-Gravenhage (Scheveningen)Voorburg 4 592 787 reizigers; de opbrengst van het vervoer was 630.885, Op de tramlijnen ’s-GravenhageLeiden—Kat wijkNoordwijk werden in 1954 7 520 908 perso nen vervoerd; de opbrengst van dat vervoer was 1.697.001,—. Op de autobuslijn ’s-GravenhageHaarlem wer den 3 412 585 reizigers vervoerd; de opbrengst was hier 1.305.332,—. N.V. Westlandse Emmastraat 96, Lsd. Evenals in voorgaande jaren werd het personen vervoer door autobussen onderhouden. Door een reorganisatie in de boekhouding van de maatschappij kunnen het aantal vervoerde reizigers op en de opbrengst van de verschillende lijnen niet meer afzonderlijk worden vermeld. In 1954 werden op de interlocale lijnen 5 680 000 reizigers vervoerd. De totale opbrengst (inclusief het reizigersvervoer op de stadsdienst te Delft), was 2.360.000,—. De verlies- en winstrekening vermeldde een voor delig saldo van 288.275,33. Wegen. Betreffende de wegen en het onderhoud daarvan worden gegevens aangetroffen in het verslag van de Dienst van Gemeentewerken. HOOFDSTUK VIII. WATERSTAAT. Omtrent waterverversing en baggerwerk in de Ge meentelijke havens, kanalen en vaarten worden ge gevens aangetroffen in het verslag van de Dienst van Gemeentewerken In 1954 werden 145 vergunningen aangevraagd tot het bewonen van woonwagens en woonschepen; 135 aangevraagde vergunningen werden verleend. Het aantal verrichte keuringen bedroeg 135. Op 31 December 1954 hadden 123 woonwagens en 253 woonschepen stand- of ligplaats in de Ge meente. Havens; bruggen. Vreemdelingenverkeer c.a. Paspoorten enz. Tehuizen. Tramwegen en autobusdiensten. Waterverversing en baggerwerk. Woonwagens en woonschepen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 42