32 ALGEMEEN. 592 aanzien a. b. aan c. 78.600 (v.j. 47.700); 20.900 (v.j. 15.500); 155.400 (v.j. 128.900); 972) 1) 3 320 won. (v.j. 3 322) 1 GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. Woningbouw. Hieronder volgen enige bijzondere gegevens inzake de woningbouw. Voltooid voor rekening van Gemeente Woningbouwverenigingen Particulieren Rijk 425 174 a. b. c. d. e. Personeel. Het personeel bestond op 31 December 1954 uit: de directeur, 2 hoofdingenieurs-afdelingschef, 1 hoofd ingenieur, 3 ingenieurs en 104 overige ambtenaren; in totaal 111 ambtenaren, w.o. 6 werkvrouwen. Hiervan waren 101 ambtenaren in vaste dienst, 8 in tijdelijke dienst en 2 werkzaam op arbeidsovereen komst. Indeling. De Dienst omvat de volgende afdelingen: Bouw- en Welstandstoezicht; Woningtoezicht; Hinderwetzaken Laboratorium voor bouwmaterialen-onderzoek Algemene technische afdeling (w.o. tekenkamer); Administratie. (v-j. (v.j. 917) (v.j. Jn uitvoering zijnde bouwwerken het einde van het verslagjaar nieuwe bouw: woningen andere gebouwen verbouwingen en uitbreidingen 48.349.400 37.790.900 4.677.800 90.818.100 12.614.000 7.622.300 1.159.800 21.396.100 Een overzicht van de financiële gegevens betreffen de de laatste 10 jaren is opgenomen in bijlage I. De voltooide bouwwerken (woningen en andere gebouwen, uitbreidingen en verbouw) zijn nader ge specificeerd in bijlage VI. Ontvangsten. In het verslagjaar werd door de Dienst ontvangen aan leges bouw- en hinderwet vergunningen 267.300 (v.j. 211.900); heffingen voor het innemen van openbare Gemeente grond heffingen voor riool- bemalingen opbrengsten laboratorium proeven Ten ingevolge het advies van de Dienst, de vergunning niet verleend. Van de verleende bouwvergunningen werden er 84 (v.j. 72) op verzoek van de aanvragers ingetrokken. Wat de financiële omvang van de bouwbedrijvigheid in het verslagjaar betreft, bedroegen de bouwkosten van de: Voltooide bouwwerken nieuwe bouw: woningen andere gebouwen verbouwingen en uitbreidingen BOUWTOEZICHT. Bouwbedrijvigheid. In de loop van het verslagjaar had een niet onbe langrijke stijging van de bouwkosten plaats als gevolg van de loonronden en de Risico-regeling 1954. Door de Dienst werden de volgende bouwaanvragen behandeld en naar het College van Burgemeester en Wethouders met advies doorgezonden voor het ver lenen van bouwvergunningen. 401 aanvragen voor nieuwe bouw en herbouw (v.j. 417); verbouw en bij bouw (v.j. 366); wijzigingen van reeds verleende vergunningen (v.j. 181); het oprichten vangetimmertene.d. (v.j. 560); van 3 (v.j. 2) bouwaanvragen werd, 834 won. (v.j. 1 432) 1 252 1 232 2 Huisvesting. De Dienst is gevestigd in het gebouwencomplex Mauritskade 9, waarin tevens zijn gehuisvest het se cretariaat van de Welstandscommissie en de Ge meentelijke Commissie voor de Monumenten, zomede de onder het Ministerie van Wederopbouw en Volks huisvesting ressorterende Huuradviescommissie in het ressort ’s-Gravenhage. 73.372.800 79.040.000 8.428.300 ƒ160.841.100 Bouwplannen waarvoor de vergunningen zijn verleend, doch met de uitvoering waarvan nog niet is begonnen nieuwe bouw: woningen andere gebouwen verbouwingen en uitbreidingen BIJLAGE 9, 9» 99 0 Met inbegrip van de aan het Rijk in rekening gebrachte door de Gemeente gederfde leges ingevolge de uitvoering van de Wet op de materiële oorlogsschade.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 432