32 4 978 won. (v.j. 4 979) 3 032 woningen 3 320 woningen; 22 woningen; 3 342 woningen 310 woningen. 3 032 woningen. 2 Met de uitvoering werd begonnen van 3 219 woning- gen (v.j. 3 845). 455 914 700 465 379 148 Derhalve was het aantal inwoners per woning gemid deld 3,93. Een overzicht van de overeenkomstige woonruimte- gegevens over de laatste 10 jaar is opgenomen in bij lage 111. Ingevolge artikel 1 der Algemene Politieverordening werden door Burgemeester en Wethouders 35 vergun ningen verleend voor het hebben van een zonnescherm, met afmetingen afwijkende van de in dat artikel ge stelde voorwaarden. 298); 734); 809); 903); 432); 97); 49); d. f. 3 320 woningen (v.j. 3 322); Gemiddeld 16 maanden per woning (v.j. 14,8 mnd.). Met inbegrip van deze toevoeging bedroeg volgens de woningvoorraadadministratie bij de Dienst de voor raad aan het einde van het verslagjaar 151 819 wonin gen. Het inwonertal der Gemeente steeg tot 596 676. Bouwtijden der in 1954 voltooide woningen. 259 woningen (v.j. (v.j. (v.j. (v.j. (v.j. (v.j. (v.j. In het verslagjaar werden 580 (v.j. 474) aanvragen om vergunning voor het aanbrengen van lichtreclames, letteropschriften en reclameborden in behandeling ge nomen. Door Burgemeester en Wethouders werden 494 vergunningen verleend; 13 aanvragen werden afge wezen. Van 22 reclame-objecten, die het stadsbeeld ont sierden, werd de verwijdering bewerkstelligd. Bouwvergunningen werden verleend voor 2 243 woningen (v.j. 4 839). Bij Verordening no. 16 van 1953 werd de „Regeling van het Welstandstoezicht in de gemeente ’s-Graven- hage" ingesteld. Volgens deze regeling wordt het welstandstoezicht uitgeoefend door: a. een Raad van de Welstand; b. een Welstandscommissie; c. superviseren. De Welstandscommissie heeft als werkgebied de bestaande stad, terwijl aan de superviseren de in uit voering komende stedebouwkundige plannen als werk gebied zijn toebedeeld. De Raad van de Welstand vormt het overkoepelend lichaam van beide organen. Op 3 April 1954 werden de leden van de Welstands commissie benoemd. Met ingang van deze datum is derhalve de nieuwe regeling in werking getreden en de sinds 1945 van kracht geweest zijnde „Regeling inzake de toepassing van de Welstandsbepaling der Bouw- en Woonverordening van ’s-Gravenhage” door de bovengenoemde regeling vervangen. Door de Welstandscommissie, ingevolge genoemde regeling ingesteld, werden aan Burgemeester en Wet houders 369 adviezen uitgebracht, waarvan 7 adviezen in afwijzende zin. Voorst heeft de Commissie ten aanzien van 170 bij de Dienst ingekomen zg. beginselaanvragen van ad vies gediend. verminderd met: sloping52 woningsplitsing (verbouw) 6 verandering van bestemmingl63 onbewoonbaarverklaring89 Afgehandeld werden 42 (v.j. 66) aanvragen voor het aanbrengen van een extra keuken en/of toilet, verband houdende met het vrijwillig beschikbaar stellen van woongelegenheid. Betrokkenen kwamen aldus in aan- Aan de woningvoorraad konden worden toegevoegd, t.w. door: a. voltooiing b. woningsplitsing (verbouw) 12 c. verandering van bestemming 10 In uitvoering aan het einde van het verslagjaar voor rekening van: Gemeente Woningbouwverenigingen. Particulieren Rijk In het verslagjaar werd 1 perceel, bevattende 1 woning, hersteld. Het aantal door oorlogshandelingen beschadigde percelen, dat sedert de bevrijding is her steld, bedraagt thans 15 557, bevattende 21 185 wo ningen. Bijlage II geeft een overzicht van de aantallen der sedert de bevrijding jaarlijks herstelde en nieuw ge bouwde woningen. 1 963 won. (v.j. 1 357) 1 494 (v.j. 1 868) 1 517 (v.j. 1 752) 4 (v.j. 2) t./m. 9 maanden 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 meer dan 24 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Zonneschermen. e. g- Reclamewezen. Welstandstoezicht. Voorzieningen bij vrijwillige beschikbaarstelling van woonruimte. Beschikbare woonruimte. Herstel oorlogsschade aan woningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 433