32 254 in behandeling ultimo 1954 Inzake overtredingen van de voorschriften van de Bouw- en Woon verordening werden 9 (v.j. 5) proces- sen-verbaal opgemaakt. 896 5825 6721 5432 1289 Afgedaan in 1954 verleende vergunningen kennisgevingen als bedoeld in artikel 4, lid 1 der Hinderwet vergunningen geweigerd aanvragen ingetrokken of gedeponeerd In 55 gevallen werd op schriftelijk verzoek van het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting de bewo- ningstoestand van woningen onderzocht en daarover gerapporteerd. Bovendien werd, naar aanleiding van door de Dienst ingesteld onderzoek, in 27 gevallen aan dit bureau overbevolking, c.q. ongeschiktheid ter bewoning, op gegeven. Er werd in 1 geval door de eigenaar beroep inge steld bij de Raad met betrekking tot een aanschrijving tot woningverbetering. Er werden 89 woningen bij besluit van de Gemeente raad onbewoonbaar verklaard. Er kwamen 296 door de eigenaar uitgevoerde woningverbeteringen met toekenning van overheids subsidie (premie) in de bouwkosten tot stand. Zonder deze subsidie kwamen 530 verbeteringen tot stand, waaronder ook begrepen verbetering van bouwonder delen, huisrioleringen etc. De bouwkosten van deze verbeteringen te zamen bedroegen rond ƒ337.000. Ambtelijke opsporing en onderzoek van slechte woningen van lage huurwaarde werd voortgezet. Te zamen met het systematisch woningonderzoek werden totaal 847 woningen opgenomen en geclassi ficeerd. Als gevolg van ingekomen klachten werden 91 wo ningen (v.j. 71) door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst onderzocht op wandgedierte en besmet bevonden. In 16 gevallen (v.j. 3) werd een aanschrijving tot zuivering verzonden; in 9 (v.j. 3) van deze gevallen werd tot zuivering van gemeentewege overgegaan. 7 2 33 167 289 456 296 160 Over het verslagjaar afgedaan Op 31 December 1954 nog in behandeling Het betreft hoofdzakelijk woningklachten, ingediend door huurders; voorts zg. eigen aangifte en ambte lijke opsporing en tenslotte rapporten van andere dien sten. Het bovengenoemde aantal afgedane woningklach ten leidde tot totaal 10 145 bemoeiingen, betrekking hebbende op 7 904 woningen. Een overzicht naar de aard van de ambtelijke be moeiingen is opgenomen in bijlage IV. In 1 380 gevallen werd, naar aanleiding van boven vermelde woningklachten, overgegaan tot het aanschrij ven van eigenaren krachtens de Bouw- en Woonver- ordening of Woningwet. In 144 gevallen had, wegens het niet voldoen aan deze aanschrijving, uitvoering van gemeentewege plaats met toepassing van artikel 70 der Woningwet. Het verloop van het aantal ingekomen en afgedane klachten over woninggebreken c.a. is als volgt ge weest op 1 Januari 1954 nog in behandeling in 1954 ingekomen Het aantal aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet, in behandeling op 1 Januari 1954, bedroeg ingekomen in 1954 merking voor vergoeding van de gemaakte kosten, ingevolge de beschikking d.d. 31 December 1948 no. 4717 van de Ministers van Binnenlandse Zaken, van Wederopbouw en Volkshuisvesting en van Financiën. Voor de gebouwen (nieuwe bouw), die in het voor nummering vereiste stadium van oprichting waren ge komen, werden 5652 nieuwe nummers vastgesteld. Wegens verbouwingen heeft vaststelling van 72 nieuwe nummers plaats gehad. Het aantal bemoeiingen terzake, t.w. het behandelen van aanvragen om vergunning tot het oprichten van duiventillen, het verwijderen van ongeoorloofd opge richte duiventillen, het afdoen van klachten over hin der van het duivenhouden enz. bedroeg 506 (v.j. 638). Ingekomen klachten en ambtsrapporten hadden tot gevolg 977 bemoeiingen met het opheffen van in hoofdzaak onderhoudsgebreken aan bedrijfsge bouwen, enz. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. 3 Overtredingen. Onderzoek bewoningstoestanden. Beroep. Onbewoonbaarverklaring van woningen. Woningverbeteringen. Woningonderzoek. Onderzoek woningen op wandgedierte. Aanschrijvingen tot eigenaren. WONINGTOEZICHT. Woningklachten. Nummering gebouwen. Duiventillen c.a. HINDERWET c.a. Opheffing gebreken bedrijfsgebouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 434