32 op totaal 14 4 bovendien ontvlammingspunt van benzine, enz. percentage vluchtig van brandstoffen Door houders van liften werden 740 certificaten van deugdelijkheid overgelegd, als bedoeld in artikel 4 der verordening. 55 312 7 Verleend werden 5 vergunningen voor het hebben van brandstoffenopslagplaatsen. Behandeld zijn 8 klachten betreffende hinder van kolenstof, welke alle gegrond werden bevonden. De bovenvermelde vergunningen werden door Bur gemeester en Wethouders verleend met uitzondering van drie vergunningen, waarvan overeenkomstig de Hinderwetsbepalingen, het verlenen door het Provin ciaal Bestuur van Zuid-Holland, plaats had. In 16 gevallen had verlenging van de in het vergun- ningsbesluit vervatte voltooiingstermijn plaats. T.a.v. twee der verleende vergunningen werd een voorwaarde krachtens artikel 26 van de Hinderwet gewijzigd. Het overzicht van de verschillende inrichtingen waar op de verleende vergunningen en kennisgevingen be trekking hadden, gesplitst naar de oprichting van nieuwe en de uitbreiding en/of wijziging van bestaande inrichtingen, is opgenomen in de bijlage V. Behandeld zijn 191 klachten betreffende hinder van industrieële vestigingen, waarvan er 39 ongegrond wer den bevonden. Wegens handelingen in strijd met de Hinderwet werden 5 processen-verbaal opgemaakt. 33 3 507 Krachtens de Electromotorenverordening werden 14 vergunningen verleend, welke betrekking hadden onderstaande inrichtingen: confectie-, lingerie-, borduurinrichtingen en kleermakerijen drukkerijen koelinrichtingen schoenmakerijen en schoenreparatie-inrichtingen De Directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, K. DEES. 137 144 234 10 1 860 292 62 31 12 6 14 98 LABORATORIUM. In 1954 werden de navolgende monsters onderzocht: kalkzandsteen „gewoon” kalkzandsteen „klinkers” cement tras, gips, schelpkalk, magnesiet enz beton (kuben, staven, cilinders, enz.) tegels, betonbanden, vloerelementen van beton zand grind bijzondere toeslagstoffen natuursteen gebakken steen, pannen straatklinkers sintelsteen, drijfsteen, hoogovensteen, cellen steen, enz isolatiemateriaal, plafondmateriaal ijzer kolommen, palen, buizen, enz water, dichtingsmiddelen, weegtoestellen, diversen In één geval werd door de eigenaar van de onder neming beroep ingesteld tegen de aan de verleende ver gunning verbonden voorwaarden. Tijdens de behande ling werd dit beroep ingetrokken. In zes gevallen werd door omwonenden beroep inge steld tegen het besluit, waarbij de vergunning werd ver leend. Twee beroepen werden ongegrond verklaard, terwijl op de andere vier beroepen aan het einde van het verslagjaar nog geen beslissing was genomen, Van de vier in het begin van het verslagjaar nog lopende beroepszaken werden twee beroepen ingetrok ken. In de andere twee gevallen werd door de Kroon een uitspraak gedaan. In het ene geval werd het be sluit van Burgemeester en Wethouders bij Koninklijk Besluit vernietigd en in het andere geval werd het be roep ongegrond verklaard. Door Burgemeester en Wethouders werden ver leend: 150 vergunningen krachtens de Garageverordening 115 vergunningen voor het gebruik van een per ceel of perceelsgedeelte ingevolge artikel 98, par. 1 en artikel 115 van de Bouw- en Woonverordening; Behandeld zijn 34 klachten betreffende hinder van het stallen van motorrijtuigen, welke alle gegrond werden bevonden. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. 2 2 4 6 Liffenverordening. 194 13 10 Brandstoffenopslagplaatsen. a. b. Electromotorenverordening. Beroep. Garages.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 435