32 BOUWTOEZICHT. WONINGTOEZICHT. Bijlage III. Bijlage IV. 5 Bijlage I. Bijlage II. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Jaar. Nieuw gebouwde woningen. 21 185 19 352 OVERZICHT woonruimte 1945 t./m. 1954. de ambtelijke bemoeiingen. Totaal aantal Aantal. woningen!) Jaar. woningen.i) inwoners einde December. 699 3,51 473 629 134 903 22 679 3 3470 1945 3,93 133 369 523 650 50 021 1 5340 1946 4,07 542 025 18 375 133 31 1 580 1947 4,13 551 050 133 444 9 025 133 1948 9 4,14 558 848 134 878 7 798 1 434 1949 11 571 853 4,15 13 005 137 960 3 082 1950 578 518 4,08 141 895 6 665 3 935 1951 2 584 434 4,01 145 704 5 916 3 809 1952 5 056 3,97 590 757 148 787 6 323 3 083 1953 82 3,93 596 676 151 819 5 919 1954 3 032 18 2 442 10 145 Totaal 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 Toe- of afname van het aantal Bouwwerken in uitvoering aan het einde van het verslagjaar. i Gemidde ld aantal J inwoners per woning. 1) Tevens omvattend66 aansluitingen op de Gemeentelijke riolering en het opruimen van 28 beerputten c.a. 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 Aard van de verbetering of herstelling, c.q. verrichte bemoeiing. Van oorlogsschade herstelde woningen. 4 834 11 826 3 230 943 222 106 11 8 4 1 4 22 211 1 446 3 109 4 003 3 915 3 322 3 320 32 402 823>) 229 Verslag- jaar. 10 Herstelling van onderhoudsgebreken en voor ziening tegen bouwvalligheid 11 Voorziening tegen hinderlijk of gevaarlijk ge boomte 12 Herstellen of verbeteren van kunstverlichting van portiektrappen c.a 13 Voorzieningen t.b.v. de gezondheid (daaronder begrepen het verbeteren en opruimen van on gezonde slaapplaatsen.) 14 Schoonmaken van erven, terreinen en sloten, be strijding van ratten 15 Verschillende bemoeiingen van algemene aard 16 Ongegronde of niet voor bemoeiing vatbare klachten 3 Lozingen en huisrioleringen ontstopt 4 Voorzieningen tegen vochtigheid (daaronder be grepen bodemafsluiting onder houten vloeren) 1 Voorziening van een privaat met inrichting voor waterspoeling 2 Verbeteren, herstellen of vernieuwen van lozingen (huisrioleringen) 671 3 1 664 103.000 3.278.000 2.980.000 10.808.900 29.938.700 58.299.800 62.954.600 59.503.400 65.208.900 90.818.100 Financiële omvang 1945 t./m. 1954. I Bouwwerken, waar- Ivoor vergunning werd j verleend, doch die |aan einde van het ver- slagjaar nog niet in uitvoering waren. In verslagjaar voltooide bouwwerken. OVERZICHT van van de bouwbedrijvigheid in 5 Waterdicht maken van souterrains en kelders 6 Herstellen of verbeteren van schoorstenen 7 Verbeteren van dagverlichting of ventilatie van vertrekken 8 Aanbrengen van dakbeschot of van plafond in een woning 9 Voorzieningen t.b.v. de brandveiligheid (daaronder begrepen brandvrije afscheiding, brandveilig maken van trappen, voorzieningen in branduit- gangen) 501.000 14.122.000 4.621.000 5.436.600 8.401.700 12.895.900 8.910.100 21.098.100 28.536.400 21.396.100 5.200.000 9.703.000 41.475.000 63.647.000 77.082.800 92.932.400 „104.663.100 „116.329.300 „136.001.700 „160.841.100 1) Volgens de woningvoorraadadministratie van de Dienst. 2) Deze verminderingen maken deel uit van het totaal ad 8 349 woningen, dat ingevolge vernietiging door oorlogshandelingen van de voorraad werd afgevoerd. Hiervan werden er 3 180 in 1943 door de Duitse bezettingsmacht gesloopt; de overige betreffen in hoofdzaak de in 1945 verwoeste woningen in het Bezuidenhoutkwartier en omgeving. inwoners OVERZICHT van de sedert de bevrijding herstelde en nieuw gebouwde woningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 436