34 25593 20 086 18 093 13 863 13 115 7 226 21 16 2) het uit de gemeentekas verstrekken van een geld lening van 131.245,(tegen 31ó rente en met een looptijd van 40 jaren). De grondslag voor de oprichting was gelegd door een gift, welke voor dit doel beschikbaar was gesteld door de heer en mevrouw Maduro-Maduro, Cu rasao, die hierdoor de nagedachtenis wilden eren van hun zoon George, die tijdens de bezetting door de Duitsers werd weggevoerd en in het concentratiekamp „Dachau” overleed. Het doel van de Stichting is om door het exploi teren van de Miniatuurstad (tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek opengesteld) steun en bijstand in de ruimste zin aan de stichting „Het Ne derlands Studenten Sanatorium” te verlenen. Aan financiële steun kon in 1953 en 1954 onderscheiden lijk 35.000,en 75.000,worden overgemaakt. 15 11 11 6 De op 2 Juli 1952 met een rede door H.K.H. Prin ses Beatrix, in haar hoedanigheid van Burgemeester van Madurodam, geopende miniatuurstad „Maduro dam” trok in 1954 717 190 bezoekers, onder wie vele vreemdelingen. Het aantal bezoekers in 1952 en 1953 was onderscheidenlijk 357 503 en 486 459. De miniatuurstad „Madurodam” werd opgericht met medewerking van het Gemeentebestuur. In zijn vergadering van 21 Mei 1951 (Bijlage 238) besloot de Raad tot medewerking door: 1) uitgifte in erfpacht aan de Stichting tot Bijstand van het Nederlands Studenten Sanatorium van een terrein aan de Haringkade, groot 18 0000 m2; Door de Maatschappij werden in het verslagjaar vijf hotels geëxploiteerd, nl. het Palace Hotel, Hotel Kurhaus, het Grand Hotel, Hotel Rauch en het Savoy Hotel; Hotel Kurhaus bleef ook in de winter maanden in exploitatie. Tijdens het seizoen bedroeg het aantal beschikbare bedden 1 084. Er waren in 1954 25 661 gasten met 111 837 logeemachten, tegen onderscheidenlijk 24 236 gasten en 102 588 logeemachten in 1953. Het aantal genomen zeebaden (N.V. Mij. Zeebad Scheveningen) was 75 944, het aantal verhuurde strandstoelen 159 647. (In 1953 waren deze aantallen onderscheidenlijk 127 104 en 247 287.) De slechte weersgesteldheid in het verslagjaar heeft een nade lige invloed op de strandexploitatie gehad. De totale winst der gezamenlijke maatschappijen bedroeg 404.750,67 tegen 214.135,12 in 1953; hierbij dient evenwel in aanmerking te worden ge nomen, dat een extra rentebate van 94.053,09 is ontvangen wegens achterstallige rente op alsnog in 1954 toegekende schadeloosstellingen voor geleden oorlogsschade. Op 31 December 1954 bedroeg het ledental der vereniging bijna 400 tegen 315 aan het einde van 1953. De „Veilig Verkeer”-dagen werden van 21 tot en met 25 Juni gehouden. In deze week werd met medewerking van de Haagse Verkeerspolitie ge tracht de verkeersveiligheid te bevorderen, o.a. door het uitreiken van vouwbladen aan voetgangers, auto mobilisten enz. en het plaatsen van grote propagan daboten op 25 punten in de stad. In een tent op het Plein werden aan belangstellenden zg. verkeers- examens afgenomen. Van de 2 627 deelnemers slaagden er 1 779. In verband met het toenemende aantal bromfiet- Het aantal aangekomen gasten in de hotels in de Gemeente bedroeg in 1954: 195 541. Het aantal personen uit het buitenland dat in de hotels overnachtte was 123 028 (63 Het totale aantal overnachtingen in hotels was 696 466, waar van 361 659 (52 van buitenlandse gasten. Van de gasten uit het buitenland kwamen o.a. uit de volgende landen de daarachter vermelde aan tallen (tussen haakjes het percentage van het totale aantal buitenlandse gasten): Duitsland Engeland Verenigde Staten van Noord- Amerika België Frankrijk Scandinavische landen De eerste plaats bij het aantal overnachtingen werd ingenomen door Engeland met een totaal van 74 950 21 de tweede door de Verenigde Staten van Noord-Amerika met 62 579 17 de derde door Duitsland met 54 976 15 de vierde door Frankrijk met 32 094 9 de vijfde door België met 29 931 8 Aan het verslag van de Vereniging voor Vreemde lingenverkeer ’s-Gravenhage -(V.V.VParkstraat 38, is het volgende ontleend. De vereniging telde op 31 December 1954 1 015 leden (1953: 870). Het aantal verstrekte inlichtingen over Den Haag/ Scheveningen bedroeg 16 728; over Nederland wer den 14 561 inlichtingen verstrekt. Onder de bezoe kers van de informatiebureaux bevonden zich 9 489 buitenlanders. Door de afdeling Propaganda werden in 1954 in de Nederlandse, Franse, Duitse, Engelse en Spaanse taal in totaal 259 532 vouwbladen verspreid. Medewerking werd verleend bij het samenstellen van tal van congresgidsen en hulp bij de voorberei ding van congressen. De exploitatierekening 1954 sloot met een nadelig saldo van 56,24. Door de Gemeente werd aan de Vereniging over 1954 een subsidie van 75.000,verleend. Madurodam. N.V. Exploitatie-Maatschappij Scheveningen, Gevers Deynootweg 136. Vereniging voor Veilig Verkeer te 's-Gravenhage, secretariaat: Wassenaarsestraat 97.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 43