33 Commissie van Toezicht. Commissie Vordering Woonruimte. 89.033,50 123.811,43 796.365,25 1 In dienst van het Bureau waren: 5.062,89 87,55 17.632,11 3.845,28 7.570,64 579,46 Terugontvangst in de kosten van uitzetting Ontvangsten medegebruik gebouw Hanen- burglaan Diverse ontvangsten Volgnr 657 109 Gebouw. Na de uitvoering van de daarvoor noodzakelijke voorzieningen is in de loop van het jaar 1954 de vrij staande ruimte in de oostelijke vleugel van het gebouw Hanenburglaan 284 door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst in gebruik ge nomen. De onderhoudskosten van het gebouw bleven be perkt tot normale herstellingen; hetzelfde was het ge val ten aanzien van het onderhoud van het meubilair. Uitgaven en ontvangsten. Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten kan verwezen naar onderstaand overzicht. 20 21 1 In de samenstelling van de Commissie van Toezicht op het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting is in het jaar 1954 geen verandering gekomen. De Commissie van Toezicht bestond 31 December 1954 uit: de heer Mr A. M. Engels, voorzitter; me vrouw Mr A. Amdt-Lubbe, secretaresse; de heren G. J. Th. Bakker, A. J. van Hagen, W. F. van Nie- kerk, C. Voormolen en N. F. A. Vugts. Adjunct- secretaris: de heer M. P. van der Velden. 1. Personeelsuitgaven II. Zakelijke uitgaven III. Specifieke uitgaven voor de Dienst IV. Kapitaalslasten Volgnr 1082 (Pers. uitg.J 683.843,05 63.354,45 22.214,75 26.843,— GEMEENTELIJK BUREAU VOOR DE HUISVESTING. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. Bij Raadsbesluit dd. 20 October 1954 zijn tot lid van de Commissie Vordering Woonruimte voor de tijd van één jaar benoemd: de heren J. O. van Griet- huysen Sr, H. de Kraa, W. H. Kobes, Mr H. J. Nij- land, mevrouw Mr C. de Vos-Versteeg, mevrouw Mr B. E. A. C. van der Walle-Bosch, de heren H. Berends, Jac. Dubbeldam, G. W. Hijlkema en H. Smitskamp. Eveneens bij Raadsbesluit dd. 20 October 1954 zijn tot plaatsvervangend lid voor de tijd van één jaar benoemd: de heren Mr D. Bos, Mr K. A. Nederlof, W. de Ridder, H. Snoeck, mevrouw A. M. Geensen- Roos, mevrouw J. W. J. Schat-Wagner, de heren M. J. Rotteveel, N. J. Vaassen, Mr Dr J. A. M. van Staaij en K. J. Nieukerke. In de werkwijze van de Commissie Vordering Woonruimte is geen wijziging gekomen. Het twee kamerstelsel werd gehandhaafd. 1 Jan. 1 April 1 Juli 1 Oct. I Jan. Met voldoening kan melding worden gemaakt van het feit, dat per 1 October 1954 71 arbeidscontrac- tanten zijn overgegaan in vaste dienst bij de Gemeen te, zulks na beoordeling door een daarvoor in het leven geroepen commissie. Legesgelden Bijdrage Rijk in de kosten van de Woonruim- tewet BIJLAGE beheer. Datum. Totaal. BATEN. LASTEN. Personeel. Algemene Zaken. 1954 1954 1954 1954 1955 Ambtenaren in vaste dienst 21 91 91 Gedeta- cheerde ambtenaren. 1 1 1 I Arbeids- contr ac tanten. 116 116 115 41 40 137 138 137 133 132 110,— Organisatie en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 440