33 239 267 64 88 Overzicht van de door de afdeling W oningzaken behandelde aanvragen en uitgegeven vergunningen. Verleende vergunningen voor aangemelde woningen: in huurklasse V 4 571 Totaal 65 Het aantal verzonden poststukken bedroeg: 171 123. 2 Aanvragen ingediend voor inwoning Verleende vergunning voor inwoning in huurklasse I in huurklasse II Het aantal brieven was: inkomend: 35 831 uitgaand: 23 961 14 284 12 593 10 261 8 124 17 056 197 178 173 274 347 7 Afdeling Lokettendienst. In het jaar 1954 zijn ruim 200 000 bezoeken aan de loketten gebracht, waaronder 67 993 voor inlich tingen. Omtrent emigratie-aangelegenheden zijn 4 044 inlichtingen e.d. verstrekt. Ten behoeve van de Stichting Interlocale Woningruil-Centrale bedroeg het aantal behandelde aanvragen, verstrekte inlichtingen enz. 1296. Gehonoreerde huurmach tigingen Vergunningen voor zelfgevonden woningen Vergunningen voor door het Bureau aange wezen woningen Voorts zijn om diverse redenen 169 huurmachti- gingen vervallen. Afdeling Woningzaken. Behoudens enkele veranderingen welke op prac- tische gronden in het beoordelingssysteem der aan vragen zijn aangebracht, is de werkwijze van de af deling Woningzaken niet gewijzigd. Met het huurmachtigingssysteem zijn de volgende resultaten bereikt: aantal huurmachtigingen in omloop per 1 Januari 1954 aantal huurmachtigingen in omloop per 31 December 1954 Aanvragen ingediend voor een speciale woning Verleende vergunningen voor een speciale woning Aanvragen ingediend voor een woning in het algemeen 8 745 i) 379 In het jaar 1954 is aan 924 adressen een verzoek tot het beschikbaarstellen van overtollige woonruimte gezonden. Overzicht van de als woningbehoevend ingeschre ven gevallen per 31 December 1954. Afdeling Onderzoekingsdienst. Behandeld zijn o.a. de volgende bijzondere ge vallen: Adviezen in civiele ontruimingsprocedures, uitgebracht aan de Kantonrechter Ontruiming ingevolge gerechtelijke uit spraak Aan gedaagden toegewezen woningen Clandestiene bewoning: a. in behandeling genomen b. voorstellen tot ontruiming c. uitgebrachte ontruimingsbevelen tot 5,per week van 5,per week tot 30,— per maand in huurklasse III van 30,per maand tot 40,per maand in huurklasse IV van 40,per maand tot 55,per maand van 55,per maand tot 75,per maand in huurklasse VI van 75,per maand tot 90,per maand in huurklasse VII van 90,per maand en hoger Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat van het to taal ingeschreven gezinnen 5970 (vorig jaar 4301) als zeer dringend woningbehoevend kunnen worden aan gemerkt. VERSLAG GEMEENTELIJK BUREAU VOOR DE HUISVESTING. Uitvoering van de aan het Bureau opgedragen taak. Totaal. 572 2 554 (222) Huur klasse. 3 80 255 199 23 5 7 5 285 1 175 898 153 24 14 620 1 101 1 861 195 (per 31/ 1211953) I II III IV V VI VII 51 punten i gelegenheid. 111 1 744 7 453 8 324 2 328 673 691 21 324 (18 889) 23 320 903 721 169 59 37 2 232 (1 981) wegens medische noodzaak. 320 O.a. onderverdeeld in thans zonder stook- I bijzondere j gevallen. I I) In dit aantal zijn tevens begrepen de vestigingen en verhuizingen voordat een vergunning voor de desbetreffende woonruimte is verleend: voorts de behandeling van percelen, waarvan de hoofdbewoner/huurder is vertrokken en waarin inwonenden/onderhuurders zijn achtergebleven. 28 133 237 101 32 8J 612 (717) (1381) beoordeling: of meer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 441