33 3 26 94 393 254 114 78 Naast deze verschuiving in de gevraagde huurprij zen, valt in het overzicht per ultimo December 1954 een belangrijke verschuiving in de graad van urgentie waar te nemen. Dit is een gevolg van de in de loop van het jaar plaats gehad hebbende herbeoordeling van alle aanvragen, als gevolg van de in het toegepaste puntenwaarderingsstelsel aangebrachte wijzigingen. Bedoelde wijzigingen hadden vnl. betrekking op hét sterker tot uitdrukking doen komen van de onder linge verhoudingen ten aanzien van de objectief vast te stellen moeilijkheden in de tegenwoordige huisves ting. Dit komt tot uitdrukking bij de vergelijking tus sen de aanvragen van hen die wèl en van hen, die niet over een woning beschikken. In het algemeen is aan de aanvragen van laatsgenoemden een hoger aantal punten toegekend dan aan de aanvragen van hen die reeds over een woning beschikken. Het aantal aanvragen om medische redenen is in het verslagjaar met 251 toegenomen, hetgeen er op wijst, dat de moeilijkheden in haar geheel zeker niet zijn afgenomen. Ten aanzien van het aantal verleende vergunningen in het jaar 1954 is het vermeldenswaard, dat de ver houding van deze aantallen in de verschillende huur- klassen niet parallel loopt met die van de vraag. Het trekken van vergelijkingen is ook moeilijk, om- dan dit probleem onder andere wordt beinvloed door het gereedkomen van nieuw gebouwde woningen, welke voor de verkoop zijn bestemd. Het in verhouding tot de overige huurklassen grote aantal uitgereikte vergunningen in de huurklassen VI en VII (totaal 1400 voor nieuw gebouwde woningen) is een gevolg van het feit dat voor de vele flatwonin gen, welke uitsluitend voor verkoop worden gebouwd de toekomstige eigenaren/bewoners zich tevoren niet hebben gemeld voor inschrijving. Hoewel het hierdoor dus lijkt alsof de mogelijk heden in de hoogste huurklassen gunstiger zijn dan in de overige, moet toch wel worden opgemerkt, dat dit slechts ten dele het geval is en alleen geldt voor die gezinnen welke met een kleine woning kunnen vol staan. De grotere gezinnen en zij die vaak uit hoofde van hun beroep over een grotere woning moeten be schikken, kunnen dientengevolge moeilijker worden geholpen. Dit wordt nog versterkt door het feit dat de grotere woningen - meestal herenhuizen - practisch alleen ten verkoop worden aangeboden, waardoor het voor degenen, die op een huurwoning zijn aangewe zen, uiterst moeilijk wordt een zodanige woning te verkrijgen. Dat het aantal verstrekte vergunningen in de huur klassen II, III en IV rond 2 000, 3 500 en 3 500 be draagt, vindt voornamelijk zijn oorzaak in het toepas sen van de zg. opschuifregeling waardoor goedkopere woningen worden vrijgemaakt ten behoeve van aan vragers in de lagere huurklassen. Het uitgereikte aantal vergunningen in de huur- klasse IV (3 500) is vnl. bereikt door de nieuw ge bouwde woningen. Vorderingen: a. in behandeling genomen b. uitgebrachte voorstellen c. uitgebrachte vorderingen d. ten uitvoer gelegde vorderingen. Uitgebrachte adviezen inzake uit te keren premies voor het vrijwillig beschikbaarstellen van woonruimte: a. betreffende aangebrachte voorzieningen b. betreffende verhuizingen Het totale aantal buitendienstcontröles be droeg 65 904 hetgeen een gemiddelde is van 14 (13,95) bezoeken per ambtenaar per dag. Secretariaat. Voor de Commissie van Toezicht op het Gemeen telijk Bureau voor de Huisvesting zijn 400 rapporten en voor de Commissie Vordering Woonruimte 248 rapporten opgesteld. Algemene opmerkingen. In vergelijking met het vorig jaar is in het verslag jaar het totale aantal ingeschreven aanvragen met 2 435 toegenomen. Uit het overzicht van het aantal geregistreerde aanvragen per 31 December 1954 blijkt, dat ten aanzien van de overeenkomstige gegevens per ultimo December 1953 een belangrijke verschuiving heeft plaats gevonden. Hieromtrent kan worden opgemerkt, dat mede ten gevolge van de op 1 Januari 1954 in werking getreden huurverhoging en de daaraan verbonden andere Over heidsmaatregelen bij de vraag een opschuiving plaats vond van de lagere naar de hogere huurklassen. Dit is wel sterk waar te nemen in huurklasse IV (ƒ40. tot 55.per maand), zowel voor hen, die over een woning beschikken als voor hen, die inwonend zijn. In tegenstelling met vorige jaren is de vraag in deze huurklasse het grootst. Omdat in klasse IV de prijzen van de nieuw ge bouwde woningwetwoningen vallen, mag worden ver wacht dat in voldoening aan deze aanvragen de beste mogelijkheden liggen. In de 3 laagste huurklassen is de totale vraag wel afgenomen, doch gesteld mag worden, dat het voldoen aan deze aanvragen ook in de toekomst op grote moeilijkheden zal blijven stuiten, aangezien woningen in deze huurklassen vrijwel niet meer gebouwd wor den, terwijl van de bestaande woningen een deel on bewoonbaar verklaard is of dient te worden. Opmerkelijk is, dat de toeneming van de aanvragen in huurklasse IV het sterkst tot uitdrukking komt voor de gezinnen welke inwonend zijn (veelal jonge gezinnen). Hieruit kan geconcludeerd worden, dat deze categorie ten gevolge van de moeilijkheden waarin zij zich bevindt met de huisvesting, zich een belangrijk offer wenst te getroosten voor een vrije zelfstandige woning. Het verschijnsel van de opschuiving van de vraag naar de duurdere woningen doet zich ook voor in de huurklassen V, VI en VII, maar de aantallen, waarin zulks tot uitdrukking komt zijn lager. VERSLAG GEMEENTELIJK BUREAU VOOR DE HUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 442