Mijne Heren, ALGEMENE TOESTAND. 6,-%) 1+ 6,-%) f 5 Uit de laatste kolom van deze tabel blijkt, dat de gemiddelde bezetting op de tramlijnen prac- tisch gelijk is gebleven. De vermeerdering der bezetting op de buslijnen is voornamelijk een ge volg van toeneming der vervoersbehoefte van en naar de nieuwe woonwijken. Op de beide inter communale lijnen is de bezetting slechts in ge ringe mate gewijzigd. Wij hebben de eer U hierbij ons verslag over de toestand en de verrichtingen onzer vennoot schap over het jaar 1954, zijnde het 28e boekjaar, zomede de balans en de verlies- en winstreke ning, afgesloten per 31 December 1954, ter goed keuring aan te bieden. f busrondritten lager dan vorig jaar; de totale ontvangsten over het gehele jaar werden hier door enigszins gedrukt, zodat de toeneming be perkt bleef tot 6 hetgeen niettemin zeer be vredigend is. In de bestaande tram- en busverbindingen werden in dit verslagjaar geen wijzigingen aan gebracht, zodat per 31 December werden geëx ploiteerd de intercommunale tramlijnen, 14 stadstramlijnen en 13 autobuslijnen, waaronder begrepen de verbinding met Kijkduin en die met het vliegveld Ypenburg. Het aantal gereden buskm is met 2,4 toe genomen, in hoofdzaak als gevolg van verhoging der frequentie op verschillende lijnen en een verlenging van buslijn E. Het aantal gereden tramkm is met slechts 0,7 toegenomen. Het aantal tram- en buskm tezamen bedroeg 25.677.000, zijnde 298.000 of 1,2 meer dan vorig jaar. De totale exploitatiekosten zijn 9,5 hoger dan vorig jaar, in hoofdzaak als gevolg van stij ging der lonen en sociale lasten. Aan het einde van het verslag zijn de gebrui kelijke grafieken opgenomen. Figuur 1 geeft een beeld van het aantal per jaar af gelegde wagenkilometers over de 28 jaren van het bestaan onzer vennootschap. Het aantal vervoerde reizigers per afgelegde wagenkilometer over de jaren 1939 en 1945 t/m 1954 is in onderstaande tabel aangegeven. n Figuur 2 geeft de reizigers per wagenkilometer voor de stadslijnen over de jaren sinds de op richting van het Gemengd Bedrijf. Hieronder volgt het gebruikelijke overzicht van de toe- of afneming der totale ontvangsten in de beide semesters van het jaar 1954, verge leken met die van het jaar 1953. De in ons vorige verslag vermelde verminde ring van reizigers over de periode April t/m December 1953, na invoering van de tariefsver hoging, is ook in het le kwartaal 1954 voortge gaan. In vergelijking met hetzelfde tijdvak van 1953 bedroeg deze vermindering nl. 3,4 Daarna is evenwel geleidelijk een herstel inge treden, hetgeen blijkt uit de omstandigheid, dat van April t/m December 1954 het reizigersver- voer wederom is toegenomen met 5,8 Over het gehele jaar heeft de toename 3,4 bedragen. Als gevolg van een en ander is de reizigersopbrengst gestegen met 6,1 welke stijging 11 bedroeg in het eerste kwartaal 1954 onder invloed van de tariefsverhoging, terwijl, nadat deze tariefsver hoging een vol jaar van kracht was geweest, de volgende maanden van het jaar in totaal 4,7 meer opbrachten. Door de minder gunstige weersgesteldheid gedurende de zomermaanden waren de ontvangsten voor de uitgevoerde auto- 1946 1947 1948 1939 1945 1949 1954 12,48 Totaal. 2e halfjaar. Ie halfjaar. 4,5%) f 493.000 950.000 f 457.000 Stadstramlijnen Autobuslijnen Lijn Den HaagDelft Den HaagLeiden 370.000 499.000 58.000 23.000 4,86 4,98 4,39 2,92 4,88 5,27 4,46 2,86 11,51 5,80 3,7%) (+11,3%) 4,-%) 5,8%) 8,07 7,97 8,07 4.84 6.26 6,67 7,09 4.22 4,95 5,44 5,20 3,30 5,72 6,12 6,19 3,87 5,-%) 0,8%) 5,02 5,46 5,36 3,43 3,24 2,99 j 2,87 2,47 I f 157.000 248.000 25.000 27.000 n 4,84 5,35 4.96 3,20 10,75 9,22 9,08 5,72 Stadstramljjnen Autobuslijnen Intercom- De|ft munale <T Hjnen Leidf‘n Te zamen 4,1%) 10,9%) 4.5%) 2,3%) 6,-%) i 1950 I 1951 f 213.000 251.000 10,5%) 33.000 4.000 1952 1953

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 446