I f 271.300,— meer Meer 184.800,— 6 Teneinde evenals vorig jaar, maar nu over het eerste kwartaal, een beter inzicht te geven van de financiële resultaten der per 1 April 1953 in- aan dienst der leningen diverse belastingen bijslagen op pensioenen afschrijvingen Afneming vaste en bijzondere lasten De door de vennootschap aangegane verplich ting tot uitkering van bijslagen op pensioenen onderging, na de met ingang van 1 Januari reeds toegekende verhoging der pensioenen en bijslagen met 5 nog enkele malen een verzwa ring, doordat, overeenkomstig de regelen, vast gesteld voor gepensionneerden van de overheid, ook aan de gepensionneerden van onze vennoot schap in de loop van het jaar een aanpassings- toeslag werd gegeven met terugwerkende kracht tot 1 Januari en met ingang van 1 October een voorschot werd verstrekt op een toe te kennen verhoging der pensioenen en bijslagen met 6 Uiteraard wordt hierdoor de contante waarde der aangegane verplichtingen andermaal aan- f 86.500,— zienlijk verhoogd. De in voorgaande boekjaren voor dit doel gevormde reserve kon vooralsnog niet verder aangevuld worden, omdat ons beroep tegen de door de inspecteur der belastingen op gelegde belastingaanslagen over de jaren 1946 t/m 1950 op 4 Februari 1955 door de Raad van Beroep voor de directe belastingen is verworpen. Inmiddels is tegen deze beslissing beroep in cassatie aangetekend bij de Hooge Raad der Nederlanden. In verband met het vorenstaande zijn ook de in 1954 uitgekeerde bijslagen geheel ten laste van de verlies- en winstrekening gebracht. Ten laste der verlies- en winstrekening werd voorts gebracht de derde termijn der 15-jarige gevoerde tariefsverhoging, volgt hieronder een zelfde overzicht, waarbij het eerste kwartaal af zonderlijk is vermeld. Bij een beschouwing hiervan blijkt duidelijk de vrij sterke invloed van de tariefsverhoging op de ontvangsten in het eerste kwartaal. Het is evenwel een verheugend verschijnsel, dat, na één jaar tariefsverhoging, gedurende het 2e t/m 4e kwartaal de stijging der ontvangsten in niet onbelangrijke mate is voortgegaan. De opbrengst van het stadsvervoer per tram en bus tezamen nam toe met f 869.000,of 6,4 De intercommunale tramlijnen brachten tezamen f 81.000,of 3,6 meer op dan in het vorige jaar. In 1954 werden rond 123.743.000 reizigers ver voerd, tegenover 119.627.000 in 1953, zodat het aantal vervoerde reizigers met 3,4 is ver meerderd. Van het stadsvervoer hebben de tramlijnen 64,5 de autobuslijnen 35,5 bewerkstelligd. Het verloop van de exploitatie-ontvangsten, minder Minder aan stortingen in de diverse fondsen -uitgaven en -overschotten sinds 1927 is in figuur 3 aangegeven. De totale ontvangsten over 1954 bedroegen rond f 16.793.000,wat tegenover 1953 een toe neming betekent van f 950.000,of 6 De exploitatie-uitgaven over 1954 bedroegen f 13.114.000,— rond, zijnde f 1.142.000,— of 9.5 meer dan in het vorige jaar. Het voordelig saldo der exploitatie-rekening bedroeg f 3.679.100,zijnde f 192.300,of 5 minder dan in het vorige jaar. Daar de rente-opbrengst tegenover het vorige jaar met rond f 4.200,is afgenomen, kwam, ter bestrijding van de vaste lasten en bijzondere uitgaven rond f 196.500,— minder beschikbaar dan in 1953. Hier staat tegenover, dat de vaste en bijzondere lasten zijn afgenomen met rond f 86.500,als gevolg van de hieronder genoemde af- en toenemingen: f 4.500,— 45.600 134.400,— 300,— 6,~%) Ie kwartaal 2e, 3e en 4e kwartaal Tctaal 10,8%) 4,6%) f 558.000 f 392.000 f 950.000 27.000 30.000 3,-%) 9,2%) 3,2%) 0,9%) 7,9%) 16,2%) 8,9%) 14,2%'. 4,1%) 10,9%) 4,5%) 2,3%) f 209.000 325.000 31.000 7.000 f 370.000 499.000 58.000 23.000 f 161.000 174.000 n Stadstramlijnen AutobuslQnen Intercom-S Uelft munale T Leiden Iqnen r Te zamen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 447