na- RAAD VAN BEHEER EN DIRECTIE. 7 WIJZIGINGS-, VERNIEUWINGS- EN UITBREI DINGSWERKEN, WIJZIGINGEN IN DE EXPLOI TATIE. Hieronder volgt een overzicht van de voor naamste wijzigingen, die in de loop van het ver slagjaar zijn aangehracht. In de samenstelling van de Raad van Beheer vond geen wijziging plaats. De Secretaris, Mr Dr J. H. Labberton, die sinds de oprichting onzer vennootschap deze functie heeft vervuld, heeft zich om gezondheidsredenen genoodzaakt gezien met ingang van 1 Januari 1955 zijn ontslag te vragen, welk ontslag hem op de meest eervolle wijze werd verleend. Gaarne geven wij hier uiting aan onze bijzondere dank en waardering voor de grote toewijding waarmede de Heer Labberton gedurende meer dan 28 jaar de Raad van Beheer ter zijde heeft gestaan en voor de belangrijke diensten, welke hij aan onze ven nootschap heeft bewezen. Met ingang van 1 Januari 1955 is Mej. G. van Milligen, hoofd van de afdeling personeelszaken en algemene zaken, belast met de werkzaam heden van secretaris. In de samenstelling van de Directie kwam geen wijziging. annuïteit ad f 64.102,— ter gedeeltelijke dekking van het per 31 December 1951 in het Pensioen fonds H.T.M. geconstateerde tekort, door de ac tuaris berekend op f 738.292,Het, ingevolge artikel 19 lid 2 der Stichtingsacte, in volgende jaren nog aan te zuiveren bedrag is hierdoor gedaald tot f 619.442,terwijl per 31 December 1956 dient te worden nagegaan of en in hoeverre voornoemde annuïteit wijziging behoeft, zulks op grond van de alsdan wederom op te stellen we tenschappelijke balans van het Pensioenfonds. De totale baten, zijnde het voordelig saldo der exploitatie-rekening, hiervoren genoemd, ver meerderd met rente-opbrengst en enkele bijzon dere baten, bedragen f 3.811.018,89, de totale lasten belopen, volgens de verlies- en winstreke ning f 5.062.777,76. Een en ander heeft tengevolge, dat er een delig saldo is ontstaan van f 1.251.758,87. Krachtens de bepalingen van de overeenkomst tussen de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen d.d. 28 December 1926 zal het nadelig saldo ad f 1.251.758,87 door de beide aandeelhouders dienen te worden bijge past en wel f 1.062.517,11 door de gemeente ’s-Gra- venhage en f 189.241,76 door de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen. Omtrent het bij de Kroon ingediende beroep tegen de afwijzende beschikking van de Minister van Financiën, met betrekking tot gelijkstelling onzer vennootschap met een publiekrechtelijk lichaam in de zin van de Wet wederopbouw pu bliekrechtelijke lichamen, is nog geen beslissing gevallen. Ook in dit jaar moesten belangrijke uitgaven worden gedaan voor verbetering van de stroom toevoer en ten behoeve van diverse voorzienin gen aan weg, bovenleiding, gebouwen en rollend trammaterieel. De aanschaffing van nieuwe autobussen voor de uitbreiding van het autobus- lijnennet en voor de vervanging van 4 tram lijnen door autobuslijnen, het vergroten van de 2e autobusgarage aan de Telexstraat en de uit breiding van de centrale werkplaats aan de Lijs terbesstraat, alsmede tal van andere in de naaste toekomst noodzakelijke voorzieningen veroorza ken een belangrijke kapitaalbehoefte. Ten dele werd hierin voorzien door het aangaan van een onderhandse geldlening tot een bedrag van f 5,5 millioen, welk bedrag over één jaar verdeeld in termijnen zal worden opgenomen. De in het vorige verslag uitgesproken ver wachting, dat de tariefsverhoging, als gevolg van het feit, dat deze eerst op 1 April 1953 werd ingevoerd, de ontvangsten over het boekjaar 1954 nog zou doen stijgen is niet alleen bewaarheid, maar ook na 1 April van dit verslagjaar bleven de ontvangsten een stijgende lijn vertonen, waar door de totale inkomsten boven verwachting f 950.000,— meer hebben bedragen dan over 1953. Ondanks dit verheugende verschijnsel werden anderzijds, o.m. als gevolg van de volledige door werking der in 1953 tot stand gekomen verbete ringen der arbeidsvoorwaarden, alsmede door de met ingang van 1 Januari ingevoerde loons- en pensioenverhoging van 5 en de op 1 Octo ber toegekende toeslag op lonen en pensioenen van 6 de op het bedrijf drukkende lasten wederom dusdanig verzwaard, dat het uiteinde lijke bedrijfsresultaat toch ongunstiger is dan over het boekjaar 1953. Ofschoon de ontvangsten in de eerste maanden van 1955 een stijgende tendens vertonen en er aanleiding is voor de verwachting, dat deze tendens zich zal voortzetten, zullen daartegen over de exploitatiekosten verder toenemen en, als gevolg van dringend noodzakelijke aanschaf fingen van nieuw tram- en busmaterieel, ook de kapitaalkosten en overige vaste lasten een zwaardere druk op het bedrijf leggen. Alle fac toren in aanmerking nemende zal ook voor het boekjaar 1955 rekening moeten worden gehou den met een toeneming van het verlies. De be slissing omtrent maatregelen tot verhoging der ontvangsten, door middel van een eventuele her ziening der tarieven, werd, in verband met hier tegen van de zijde der gemeente ’s-Gravenhage geuite bezwaren, opgeschort.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 448