Welylaan is naar de 8 Ter verbetering van de voeding der intercom munale lijnen is voortgegaan met het treffen van de navolgende voorzieningen: De Siemens gclijkrichter-installatie, aanwezig in de centrale te Delft, is overgeplaatst naar het onderstation nabij de remise 's-Gravenmade, alwaar reeds eerder een nieuwe G.E.C.-installatie in dienst was gesteld. In verband met deze verplaatsing is de auto matische koppelschakelaar, aangebracht nabij de halte Ypenburg, verplaatst naar de Haagweg bij de Verhagen Metmanstraat. Tevens werd in het onderstation Wassenaar een nieuwe G.E.C.-gelijkrichterinstallatie opge- gesteld, terwijl de reeds aanwezige Oerlikon installatie werd gerevideerd. In het onderstation „Oost” aan de Schenkkade is een oud B.B.C.-gelijkrichtervat door een nieuw G.E.C.-vat vervangen. Ten behoeve van de 600 V.-voeding van het stadsnet werd een nieuw onderstation in de Dib- betsstraat gebouwd, waarin 4 G.E.C.-gelijkrich- terinstallaties werden opgesteld. (Tot nog toe ge schiedde de voeding vanuit de centrale van het G.E.B., waar de gelijkstroom werd verkregen door middel van eenankeromvormers). Gelijktijdig met het indienststellen van dit on derstation is de bestaande verdeling van het 600 V bovenleidingnet in 4 districten met 16 voe- dingpunten gewijzigd in een verdeling in 7 dis tricten met 19 voedingpunten. Hierdoor is de be drijfszekerheid belangrijk verhoogd en boven dien de spanning op diverse punten opgevoerd. Een zeer belangrijke verbetering werd voorts verkregen door het leggen van een nieuwe voe- dingkabel van het onderstation Dibbetsstraat naar een opstijgpunt op de Laan van Meerder- voort tussen Lijsterbesstraat en Laan van Eik en Duinen; hiermede werd als nevenvoordeel tevens bereikt een aanmerkelijke verbetering van de verlichting van werkplaats en remise Lijsterbesstraat. Lijn den HaagLeiden. De navolgende materia len zijn door nieuwe vervangen: Op de Deylerweg 485 st. en tussen remise en gebouw’ van de R.I.M.I. 710 st. dwarsliggers; nabij Posthof 125 m boograils; op de Stoeplaan nabij Wittenburgerweg 232 m boograils; Lijn 3. Het sporencomplex op het Goudenregen- plein is, in verband met asfaltering, ver nieuwd en van een betonfundering voorzien. De rails in de Goudenregenstraat tussen Ha- nenburglaan en Sportlaan zijn, eveneens in verband met asfalteringswerkzaamheden, door nieuwe vervangen. Onder deze sporen werd een gew’alste fundering aangebracht. Voorts werden de kruising Bezuidenhout Rijnstraat en de aansluitende bogen ver nieuwd, waarbij tevens een profielswijziging in de Rijnstraat heeft plaats gevonden. Lijn 4. In verband met een profielswijziging op het Erasmusplein is de bovenleiding ter plaatse gewijzigd. Lijn 6. Onder de sporen op de Hoefkade nabij het Veluweplein werd, in verband met asfal tering van de Hoefkade tussen Hoflandplein en Veluweplein, een betonfundering aange bracht. Tevens is het spoor met bruikbare rails vervangen en de ligging der sporen ge wijzigd. Lijn 11. Nabij de Centrale werd een kruiswissel in V-3 spoor vervangen door een enkelvoudig verbindingsw’issel in NP42 met vast puntstuk. Lijn 12. In de Herman Costerstraat van Delft- selaan tot Hobbemaplein weerden de rails door nieuw’e vervangen in verband met asfalte- ringswerken. Onder de sporen is een gew-alste fundering aangebracht. Op de Beeklaan nabij Teylerstraat werd de boog vernieuwd, even eens in verband met asfalteringswerkzaam heden. De verbindingswdssel op de Nieboer- weg nabij de Dr v. Sijzenlaan verlegd. Lijn 14. Op de Oude Scheveningseweg nabij Kanaalweg werden een enkelvoudig gebogen kruising en 2 puntstukken door nieuwe ver vangen. Op verschillende plaatsen van het net zijn de navolgende materialen vervangen: 2.199 m rails 27 tongstukken 10 puntstukken. in de van Zuylen van Nijeveltstraat een ver- bindingswissel en 1.438 m groef rails; op diverse baanvakken 425 m profieldraad 80 qmm. Lijn den HaagRijswijkVoorburgDelft. De navolgende materialen zijn door nieuwe ver vangen: Nabij de Rotterdammerpoort 2 tongstukken en 120 m boograils; op verschillende plaatsen in totaal 220 m rails, alsmede 3 tongstukken en 1 puntstuk; nabij Pasgeld, in de Phoenixstraat en op de Brasserskade in totaal 925 m profieldraad 80 qmm. c. DIVERSEN. b. INTERCOMMUNALE LIJNEN. I. Technische wijzigingen tramwegnet. a. STADSNET. en vervangingen in het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 449