sers Loosduinse Groentenveiling”, en werd door de Vereniging een bromfietsencursus van zes lessen in het Museum voor het Onderwijs georganiseerd. Het aantal motorvoertuigen in de Gemeente be droeg per 1 Augustus 1954 in totaal 29 848, nl. 16 081 personenauto’s, 290 autobussen, 4 700 vrachtauto’s, 8 777 motorrijwielen, waarvan 871 mo- tordriewielers. Het aantal rijwielen met hulpmotor be droeg op de verslagdatum 20 668. Wat de teelt van niet gestookte groentengewassen betreft was 1954 een goed jaar, vooral voor sla, andijvie en peen onder onverwarmd plat glas en in onverwarmde kassen. In het verslagjaar werden voor de leden en dona teurs 12 bijeenkomsten gehouden; bovendien werden 2 excursies georganiseerd, onderscheidenlijk naar het „Nederlands Opleidings Instituut voor het Buiten land” te Breukelen en naar Van Doorne’s Automo bielfabriek N.V. te Deurne (N.-B.). Aan 114 personen werd een vererend getuigschrift uitgereikt (1953: 68 personen). Het aantal leden van het departement nam in 1954 toe met 22 en steeg derhalve tot 653; 51 do nateurs verleenden financiële steun. Coöperatieve Aardappel- en Brandstoffenvereni ging Eigen Hulp”, U.A., Noordwal 107. Op 30 April 1954 was het ledental 3 484 (1953: 3 575). De totale omzet kwam van 2.224.432,29 in het vorige boekjaar op 2.239.740,78 in het afgelopen boekjaar, dat eindigde per 30 April 1954. De winst bedroeg 8.199,33. Coöperatieve Verbruiksvereniging ,,De Volhar ding”, U.A., Delftselaan 58. Het aantal leden op 31 December 1954 was 31 919 (vorig jaar 29 003). De omzet van alle afdelingen te zamen, exclusief Centrale Werkplaats en Technische Dienst, steeg tot 13.085.500,—. Het totale aantal personeelsleden bedroeg op 2 Januari 1955 (einde verslagjaar) 677. De exploitatieoverschotten bedroegen voor de af delingen levensmiddelenbedrijven, accommodatie- bedrijven en brandstoffen en voor de uitvaartverzor ging onderscheidenlijk 109.056,90, 68.463,47 en 21.708,90. De algemene resultatenrekening ver meldde over 1954 een voordelig saldo van 61.924,— Voor gegevens wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Markt wezen. De aanvoer van visserijproducten te Scheveningen was in 1954 wederom zeer bevredigend. Weliswaar was de aanvoer van gezouten haring geringer dan die in het vorige jaar (543 000 kantjes in 1954 tegen 626 000 in 1953), daartegenover stond een aanvoer van verse haring, die meer dan 50 hoger was (ruim 15,5 miljoen kg in 1954 tegen 10,1 miljoen kg in 1953). Het aantal in de betreffende statistiek van het Ge meentelijk Bureau voor Statistiek opgenomen ver keersongevallen vertoonde in 1954 een aanmerkelijke stijging en bedroeg 9 738 1). Hiervan hadden er 52 de dood, 1 045 ernstig letsel en 1 114 licht letsel van één of meer personen tot gevolg, terwijl in 7 527 gevallen uitsluitend ma teriële schade werd veroorzaakt. Het totale aantal slachtoffers bedroeg 2 367 (1 482 van het mannelijke en 885 van het vrouwe lijke geslacht). Bij de verkeersongevallen waren in totaal 17 801 voertuigen en personen betrokken, waaronder 493 trams, 2 651 vrachtauto’s, 6 719 personenauto’s, 531 autobussen, 1 398 motorrijwielen, 1 096 rijwielen met hulpmotor, 3 984 gewone rijwielen en 743 voetgan gers. HOOFDSTUK X. Aan verslagen van verenigingen is het volgende ontleend. Vereniging ,,De Houtweg 3 (Lsd.). Per 31 December 1954 bedroeg het ledental 203. De omzet in 1954 was 8.097.464,93, dat is 901.459,40 meer dan in 1953. De hoogste omzet per dag werd bereikt op 31 Mei, nl. 154.780,41; op acht dagen werd voor meer dan 100.000,geveild. Volgens de exploitatierekening werd in het ver slagjaar het netto batig saldo van 205.390,83 aan de leden gerestitueerd. Coöperatieve Groentenveiling „Loosduinen Omstreken”Veilingstraat 11Lsd. Aan het einde van het verslagjaar bedroeg het ledental 155 (1953: 162). De omzet van de vereniging bedroeg in 1954 4.965,279,79, dat is 240.303,50 meer dan in 1953. 35 Aantal motorvoertuigen. Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Departement 's-Gravenhage, secretariaat: Thomsonlaan 6. Coöperatie. Marktwezen. Visserij. Verkeersongevallen 1954. LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEID. Land- en Tuinbouwverenigingen. Het totale aantal verkeersongevallen, ter kennis van de Politie gekomen, bedroeg 10 217; hieronder zijn begrepen 479 ongevallen met onbeduidend letsel of zeer geringe schade.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 44