2 1 208 aanhgw. 2 1 9 In verband met asfalteringswerkzaamheden zijn de opstelsporen op de Zwarteweg nabij het Gebouw voor K. en W. van een betonfundering voorzien; de spoorstaven werden door bruikbare rails vervangen. Op het remiseterrein Lijsterbesstraat is, in ver band met de uitbreiding van de centrale werk plaats, een gedeelte van het sporencomplex als mede de bovenleiding gewijzigd en vernieuwd. De in de oorlogsjaren op last van de bezet- tingsautoriteiten gesloopte sporen op de Gouds- bloemlaan zijn weder aangelegd. Op het terrein van de remise Harstenhoekplein werd een wisselcomplex vernieuwd. 36 39 I I I I 2 13 2 2 1 1 45 40 Met de vervanging van oude druklucht-rem- installaties der motor- en aanhangwagens van de intercommunale lijnen door nieuwe installaties is voortgegaan. In dit verslagjaar kwam motor wagen no. 79 gereed; van deze motorwagen werd tevens de rijtuigkast grondig gerepareerd, de electrische installatie geheel vernieuwd en wer den 2 nieuwe rij schakelaars gemonteerd. Met het verbeteren van de wiegveerophanging der motorwagens type 201 werd voortgegaan. Motorwagens nos. 205, 210 en 211 kwamen gereed, waarmede deze voorziening aan de gehele serie van dit type is aangebracht. Wegens de zeer slechte toestand, waarin de rijtuigkasten verkeren werden 4 motorwagens, de nos. 48, 51, 68 en 78 buiten dienst gesteld. Van de reeds eerder uit de sterkte genomen motor wagens werden 6 stuks, de nos. 22, 33, 57, 75, 174 en 182, voor sloop verkocht. Teneinde een aanvang te kunnen maken met de uitvoering van reeds bestaande plannen tot vervanging van verouderd trammaterieel wer den voorbereidingen getroffen voor de aanschaf fing van nieuwe motorwagens, zodat in het nieuwe boekjaar een opdracht werd geplaatst voor de levering van 30 vier-assige motorwagens type P.C.C. Hiervan zullen, bij wijze van proef, 4 motorwagens worden uitgerust met zgn. „Duwag” draaistellen, waarbij elk draaistel wordt voorzien van één tandem-motor. Overi gens zullen, in verband met de ervaringen, op gedaan met de reeds enkele jaren in bedrijf zijnde P.C.C. motorwagens, verschillende wijzi gingen en verbeteringen worden aangebracht en zullen de wagens zodanig worden uitgevoerd, dat zij electrisch en mechanisch aan elkaar ge koppeld kunnen rijden met behoud van dezelfde rij- en remcapaciteit als de enkele motorwagens. van het rollend Op 31 December bestond het wagenpark uit: 186 147 35 2 13 7 2 2 1 1 Op 1 Januari bedroeg het aantal autobussen: 152 Dieselbussen (Kromhout) 35 (A.E.C.) 187 bussen totaal. 15 Kromhout-autobussen van het bouwjaar 1939 zijn buiten dienst gesteld en verkocht. 231 motorwagens 187 gesl. aanhgw. 222a„nbffw 35 open aanhgw. i 2 electrische locomotieven 15 pekelwagens 7 oude mw. voor spec, doeleinden 2 railreinigingswagens 2 railslijpwagens 2 lorries 1 onkruidverdelgingswagen. Van dit wagenpark waren op 31 December voor de dienst beschikbaar: 202 motorwagens 175 gesl. aanhgw. 33 open aanhgw. 2 electrische locomotieven 15 pekelwagens 2 railreinigingswagens 2 railslijpwagens 2 lorries 1 onkruidverdelgingswagen. In- en uitwendig zijn geschilderd: 9 stadsmotorwagens 3 stadsaanhangwagens 1 motorwagen van de intercommunale lijnen. Uitwendig geheel en inwendig gedeeltelijk zijn geschilderd: 30 stadsmotorwagens 26 stadsaanhangwagens 8 motorwagens van de intercommunale lijnen 7 aanhangwagens van de intercommunale lijnen. Inwendig geheel en uitwendig gedeeltelijk zijn geschilderd: 13 stadspekelwagens 2 pekelwagens van de intercommunale lijnen. Gedeeltelijk en bijgeschilderd zijn: 28 stadsmotorwagens 32 stadsaanhangwagens 5 motorwagens van de intercommunale lijnen 5 aanhangwagens van de intercommunale lijnen. TRAMWEGMATERIEEL. a. Stads lij nen 166 136 33 Interc. lijnen II. Wijzigingen en uitbreidingen materieel. Stads lij nen b. AUTOBUSMATERIEEL. Wagenpark. Totaal Interc. lijnen Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 450