11 Lijn G., ingaande 7 October standplaats Dotter- bloemlaan verlegd naar de Balsemienlaan hoek Dotterbloemlaan. Verrichten van de noodzakelijke werken aan sporen en bovenleiding in verband met het asfal teren van de Waldorpstraat en het Hildebrand- plein. Aanleggen van een derde spoor op de Turf markt en een opstelspoor op de Wijnhaven in verband met wijziging in de loop van lijn 4. Diverse verbeteringen in de voeding van het 600 V stadsnet en in de bovenleiding. Uitbreiden van het aantal putten in de werk plaats Autobusdienst met 20. Bouwen van een kantoortje op het terrein Duinstraat ten behoeve van de goederendienst. Bouwen van een kiosk-wachthuis op het Piet Heinplein in verband met een profielswijziging en het slopen van de bestaande kiosk aldaar; uitbreiden van de kiosk op de Stationsweg met een toiletgelegenheid ten behoeve van het per soneel. Evenals voorgaande jaren werd van 16 Juni t/m 10 September dagelijks vóór en na het Kur- hausconeert, onder lijnletter H, een rit gemaakt DotterbloemlaanGevers Deijnootplein v.v. en werd gedurende het zomerseizoen 25 Juli t/m 29 Augustus onder lijnletter U een verbinding LoosduinenKijkduin geëxploiteerd. Van 11 September af werd op dagen, waarop prof, voetbalwedstrijden op het sportveld Duin- horst te Wassenaar plaats vonden, onder lijn letter A een verbinding onderhouden van station H.IJ.S.M. naar de Buurtweg te Wassenaar. Tijdens het renbaan-seizoen van 28 Maart t/m 10 November werd, op de dagen waarop courses op Duindigt werden gereden, onder lijn letter Z een verbinding geëxploiteerd van station H.IJ.S.M. via station S.S. naar de renbaan Duin digt te Wassenaar. Wijzigen van de enkelvoudige ophanging van de bovenleiding op de Laan van Nieuw Oost Indië in meervoudige ophanging. In verband met de grote belangstelling, welke vorig jaar voor de rondritten bestond, werden ook dit jaar, wederom in samenwerking met het Algemeen Haags Comité en de afdeling ’s-Gra- venhage van deVereniging voor Vreemdelingen verkeer, rondritten georganiseerd. Van 20 April t/m 30 Juni werden in de mid daguren van 14 tot 16 uur lenteritten uitgevoerd door Wassenaar met een theepauze in Mejjendel. Van 1 Juli t/m 2 October in de middaguren en van 2 t/m 28 Augustus tevens in de ochtend uren van 10 tot 12 uur, werden rondritten ge maakt door de stad, door de nieuwe wijken, de stadsparken en over de Boulevard met een thee- of koffiepauze in Meer en Bos. Na de stopzetting dezer ritten voor het publiek werd daarvan nog gebruik gemaakt door 584 ouden van dagen; de organisatie hiervan was in handen van de U.V.V. Van 4 t/m 30 October vonden in de middag uren herfstritten door Wassenaar plaats. Krachtens artikel 31 lid 2 der publiekrechte lijke vergunning moet de vennootschap aan de Gemeente ten hoogste 150 abonnementskaarten, geldig op alle lijnen binnen de gemeente ’s-Gra- venhage, verstrekken tegen de prijs van f 75, per stuk. Aangezien sedert de inwerkingtreding van deze vergunning de tarieven verschillende verhogingen hebben ondergaan, heeft het Ge meentebestuur zich bereid verklaard van deze bepaling tijdelijk geen gebruik te zullen maken, op voorwaarde, dat de vennootschap deze abon nementen verstrekt a f 125,per stuk. Het tarief van de rondritten werd voor vol wassenen verhoogd van f 1,50 tot f 1,75. Overigens zijn de tarieven en vervoersvoor- waarden ongewijzigd gebleven. Op 22 Januari werd onze vennootschap getrof fen door het plotseling overlijden van de Heer C. W. A. Wezepoel, hoofd van de afdeling perso neelszaken en algemene zaken. In hem heeft de maatschappij een zeer verdienstelijk hoofdamb tenaar verloren, die gedurende meer dan 32 jaren zijn beste krachten aan het bedrijf heeft gegeven. Zoals reeds in het verslag over het vorige boekjaar is vermeld, zijn, als compensatie voor Uitbreiden van de centrale werkplaats aan de Lijsterbesstraat, benevens bouwen van een ga rage, een cantine, een rijwielbergplaats, een lokaal voor het noodploegpersoneel en een was plaats voor auto’s en onderstellen van tram wagens. Vergroten van de 2e autobusgarage aan de Telexstraat, waardoor na de uitbreiding 162 autobussen kunnen worden gestald in plaats van thans 84. De ophoging van het terrein voor deze uitbreiding is gereed. Rondritten. VI. Werken in voorbereiding. VII. Wijzigingen in de tarieven en vervoersvoor- waarden. VIII. Personeel en arbeidsvoorwaarden. V. Werken in uitvoering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 452