SCHEIDSGERECHT. 12 Voorzitter: Plv. Voorzitter: Leden: Plv. Leden: Secretaris: Plv. Secretaris: Prof. Mr A. C. Josephus Jitta, Mr Dr J. Donner, Ir M. C. van den Broeke en Ir S. A. Posthumus, M. J. Ooms en Ir J. Slim, Mr J. Spanjersberg, Mr C. P. Hierneiss. In 1954 is tweemaal een beroep op het scheids gerecht gedaan. Beide zaken waren aan het einde van het jaar nog in behandeling. neelraad hebben plaats gehad, teneinde te ge raken tot een herziening van het algemeen arbeidsreglement hetwelk zal worden aangepast aan de in de laatste jaren plaats gehad hebbende wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden. Deze om vangrijke arbeid was aan het einde van het jaar nog niet gereed. Op 14 December werd de 100e vergadering van de personeelraad gehouden; hieraan werd een enigszins feestelijk karakter gegeven, door een gezamenlijke maaltijd na afloop der vergadering. De besprekingen met de vakorganisaties en het overleg in de personeelraad hebben ook dit jaar wederom tot vruchtbare resultaten geleid. De aangename geest waarin de besprekingen werden gevoerd stemt tot voldoening en geeft aanleiding tot een woord van waardering aan het adres van de vertegenwoordigers der vak organisaties. Ook voor de wijze waarop het personeel, door een goede taakvervulling, zijn medewerking heeft verleend aan een zo goed mogelijke bedie ning van het publiek, wordt hier gaarne een woord van dank geuit. Een aantal personeels leden werd ook dit jaar begiftigd met een ko ninklijke onderscheiding, t.w. 5 met de ere medaille verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau in zilver en 12 in brons. In de samenstelling van het scheidsgerecht is geen verandering gekomen, zodat deze aan het eind van het jaar was als volgt: de huurverhoging en opheffing der consumptie- beperking, van 1 Januari af de lonen met 5 verhoogd. Bovendien werden de lonen van de beambten, ingedeeld in de toongroepen IV, V en VI met ingang van dezelfde datum verhoogd met een toeslag van 2 cent per uur of 96 cent per week; deze toeslag werd, ingaande 1 Juli in de lonen op genomen. Van 1 April af werd ook aan enige groepen ambtenaren, die volgens dienst- of werkrooster regelmatig arbeid verrichten op Zon- en feest dagen, op werkdagen tussen 18 en 6 uur en/of op Zaterdagen bovendien tussen 14 en 18 uur, een vaste toeslag voor onregelmatige dienst toe gekend van f 20,80 per maand. Ook dit jaar zijn aan het personeel, dat op 5 Mei (nationale feestdag) na 13 uur arbeid moest verrichten, de tussen 13 en 24 uur gewerkte uren tot een maximum van 4 uur extra uitbetaald. Ingaande 1 October werd een tijdelijke toeslag van 6 op de lonen ingevoerd; inmiddels werd deze toeslag voor de verschillende groepen van het personeel op 1, resp. 4 en 6 Januari 1955 definitief in het loon opgenomen. Aan een oproep tot deelneming aan de door het Comité Vluchtelingenhulp gevoerde uurloon- actie tot leniging der noden onder de vluchte lingen werd door ons personeel spontaan gevolg gegeven, waardoor een bedrag van f 2.150, bijeen werd gebracht. Deze som is door de ven nootschap verdubbeld zodat f 4.300,aan het comité kon worden afgedragen. In Augustus vond de eerste vergadering van het bestuur van het sociaal fonds plaats, waarbij de reglementen voor dit fonds en het weduwen en wezenfonds werden besproken. Na goedkeu ring door de Raad van Beheer traden de nieuw’e reglementen 1 November in werking. Uiteraard hadden inmiddels, sedert de opheffing van het vroegere ondersteuningsfonds, de uitkeringen en ondersteuningen normaal voortgang gevonden. Aangezien de premie voor vrijwillige zieken fondsverzekering met ingang van 1 Januari we derom is verhoogd, werd ook het gedeelte van deze premie, hetwelk aan het personeel wordt vergoed, dienovereenkomstig verhoogd. Als gevolg van de omstandigheid, dat sedert 1 September 1953 de kosten voor ziekengeld en ondersteuningsregeling geheel voor rekening van de vennootschap zijn, hebben de uit deze hoofde ten laste van de maatschappij komende kosten f 610.770,bedragen, zijnde f 139.081, meer dan vorig jaar. Van het per 1 Januari ingevoerde nieuwe spaarsysteem werd door 420 personeelsleden ge bruik gemaakt. Verschillende besprekingen met vertegenwoor digers van de vakorganisaties en in de perso- De secretaris, Mr J. Spanjersberg heeft met ingang van 1 Januari 1955 ontslag aangevraagd. Inmiddels heeft de burgemeester van ’s-Graven- hage de plaatsvervangend secretaris, Mr C. P. Hierneiss, aangewezen voor de vervulling van de vacature van secretaris en de Heer Mr H. J. L. ter Kuile voor die van plaatsvervangend secre taris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 453