Plv. leden: f 8e. 2.130.095,77 1.901.477.25 9e. f f f f 357.477,25 Transporteren f 31.339.931,79 Plv. Voorzitter: Leden: Mr F. M. Westerouen van Meeteren, Ir J. C. Deknatel, Ir M. S. H. Trooster en F. de Jong, A. H. v. Wel en A. P. Mabelis. COMMISSIE VAN ADVIES. In de samenstelling van de commissie is ver andering gekomen door het met ingang van 1 Januari 1954 bedanken van de Heren Ir J. W. Maas, plv. voorzitter en F. P. A. Landskroon, lid. In de ontstane vacatures werden respectievelijk benoemd de Heren Ir J. C. Deknatel en F. de Jong. Ie. 2e. 3e. 4e. 5e. 6e. 7e. 5.477,25 14.000,— 9.000,— 16.000,— 1.597.734,42 2.634.625,48 5.051.694,63 6.306.881,— 1.608.919,77 6.738.150,97 3.370.352,50 21.000,— 285.000,— 4.000,— 1.000 2.000,— f De samenstelling was hierdoor aan het einde van het jaar als volgt: Voorzitter: BESCHOUWINGEN OVER DE BOEKHOUDING, DE BALANS EN DE VERLIES- EN WINST REKENING. Onze administratie in al haar geledingen is gecontroleerd door onze accountants, Het Eerste Nederl. Accountantskantoor van 1883 Moret Starke, die van hun bevindingen in een verslag hebben melding gemaakt en de bij dit jaarver slag gevoegde verklaring hebben afgegeven. De waarde der roerende- en onroerende goe deren is vastgesteld naar hun inbreng-, resp. aanschaffingswaarde, verminderd met de nodig geachte afschrijvingen, voorzover geen bij schrijving plaats vindt in de vernieuwings fondsen, alsmede met de bedragen, die bij de in 1938 doorgevoerde reorganisatie daarvoor wer den bestemd. Ter toelichting op de posten, voorkomende in de balans en in de verlies- en winstrekening, kan het volgende worden medegedeeld: De Balans omvat de navolgende rekeningen: Activa. Terreinen Gebouwen Baan, bovenleiding, kunstwerken, abri’s en wachthuizen Rollend materieel stadslijnen Rollend materieel intercommunale lijnen Autobussen Magazijnvoorraad, materieel, werktuigen, gereedschappen en meubilair Deze post omvat de waarde van alle materialen en voorwerpen van dage lijks gebruik, aanwezig in de magazijnen en werkplaatsen. Werken in uitvoering en bestelling Deze post omvat uitgaven voor aanschaffing van 80 autobussen, bouwen gelijkrichter-installaties, uitbreiding centrale werkplaats en autobusgara ge, aanschaffing werktuigen en gereedschappen, aanbrengen van diverse verbeteringen aan het rollend trammaterieel, alsmede verschillende klei nere werken. De commissie heeft tijdens het verslagjaar geen zaken behoeven te behandelen. Gedeponeerde waarborgsommen Deze waarborgsommen zijn gedeponeerd bij: het Rijk: 6.700,— 2'/2 Nederl. Werk. Schuld 14.000,33’/2 Nederland 1947 de Centrale Werkgevers Risico-bank: 21.000,3 Nederland 1962/64 285.000,3—3’/2 Nederland 1947 4.000,— 3*/2 Rotterdam 1937 IV 1.000,— 33’/z Amsterdam 1947 2.000,— 3—3>/2 1948 de Gemeente Delft: 9.000,— 3'/2 H.T.M. 1937 16.000,33'/2 Nederland 1947 13 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 454