f 22.635.000,— (v.j. 23.880.000,—) n <1 Ten opzichte van de gehele Nederlandse aanvoer bedroeg de Scheveningse aanvoer in 1954 voor wat gezouten haring betreft 53 en voor wat de verse haring betreft 30 De positie van Scheveningen als grootste haringhaven van Nederland werd hier mede wederom bevestigd. Aan verse vis werd in 1954 ruim 6V2 millioen kg aangevoerd, hetgeen ongeveer gelijk is aan de aan voer in 1954. De waarde van de aanvoeren bedroeg in afgeronde cijfers: zoute haring 15.330.000,(v.j. 18.150.000, verse haring en verse vis,, 7.305.000,(v.j. 5.730.000, Scheepvaart. Voor mededelingen betreffende de scheepvaart wordt verwezen naar het verslag van de Gemeente lijke Dienst voor Haven- en Marktwezen. Jacht. Voor het jachtseizoen 19541955 werden in het verslagjaar 296 jachtakten afgegeven, waarvan 292 jachtakten B, 1 kleine jachtakte en 3 logeerakten. Gegevens betreffende de Gemeentelijke Hypo theekbank, het Noodhypotheekjonds en het Rijks- hypotheekfonds worden aangetroffen in het verslag van die instellingen. De volgende tabel bevat gegevens betreffende in de Gemeente gevestigde spaarbanken. Bij de grote aanvoeren, vooral die van verse ha ring, is de haven- en afslagoutillage geheel onvol doende; met name het visafslaggebouw is te klein om de aangevoerde vis te bevatten, zodat de sche pen veelal moesten wachten alvorens hun lading kon worden gelost. Ook de overige gebreken van de havens (te geringe diepgang, beperkte bevaarbaar heid) deden zich in het verslagjaar ernstig gevoelen, te meer daar ook de vissersvloot weer werd uitge breid met enige moderne, diepgaande, loggers. In dit verband kan vermeld worden, dat de Ge meenteraad op 12 Juli 1954 in beginsel besloot tot verbetering van het binnenhavencomplex. Deze ver beteringen zullen bestaan uit de aanleg van nieuwe damwanden langs de binnenvoorhaven en de beide binnenhavens, waardoor een verdieping van deze havens tot 6 m mogelijk zal zijn, alsmede uit de bouw van een nieuw afslaggebouw aan de Noord- West-zijde van de eerste binnenhaven. Voorts deden Burgemeester en Wethouders op 7 December 1954 een hernieuwd beroep op de re gering om te besluiten tot de uitvoering van de voor de Scheveningse visserij zo noodzakelijke ver betering van de buitenhaven volgens het indertijd door het Waterloopkundig Laboratorium te Delft ontworpen plan. Het totaal van de door de Gemeentelijke Crediet- bank uitgeleende gelden steeg van 6.614.993,78 in 1953 tot 7.074.448,66. De omzet van de Afde ling „Geldleningen op schuldbekentenis” steeg met 355.667,91, waarin is begrepen een hogere omzet van de onderafdeling „Afbetalingsfinanciering” van 105.935,23. Voor verdere gegevens aangaande de werkzaam heden van de Gemeentelijke Credietbank wordt ver wezen naar het verslag van die bank. De Stichting „Borgstellingsfonds voor ’s-Graven- hage en omstreken” behandelde in 1954 in totaal 201 aanvragen om borgstelling, tegen 168 aanvragen in 1953. Verstrekt werden 72 credieten voor een be drag van 85.790,tegen 77 credieten ten be drage van 87.545,in 1953. Geld-, Crediet- en Bankwezen. Voor de meeste banken was het jaar 1954 gunstig. De ruime liquiditeitspositie stelde het bankwezen in staat de credietverlening ten opzichte van het vorige jaar nog uit te breiden, in het bijzonder voor wat af- betalingscredieten betreft. Inleggeld Terugbetaald Naam in 1954 30.545.510,— 4.190.123,— 26.355.388,— 15 755 4.092.405,63 471.185,— 3.621.220,63 360 1.052.999,— 848.070,— 204.929,— 713 ,5 36 75.528.118,— 5.695.121,95 Verschil tussen inleg en terugbetaling Aantal in 1954 afgegeven nieuwe boekjes 21 053 3 279 100.077.617,— 7.606.983,90 Rijkspostspaarbank Nutsspaarbank a. ’s-Gravenhage b. Scheveningen Spaarkas „Boaz” van de Zuidhollandse Bank N.V Algemene Spaarbank der Verbruiks coöperaties Spaarkas „Eigen Hulp” 2) Ned. Middenstands Spaarbank 1) Hierin zijn begrepen de cijfers van de spaarrekeningen zonder boekje en die van de Jeugd- en Jongerenspaarbank. 2) Opgeheven. 3) Voor ’s-Gravenhage afzonderlijk niet bekend. 4- 24.549.499 1.911.861,95

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 45