EERSTE NEDERLANDSCHE ACCOUNTANTSKANTOOR VAN 1883 Mijne Heren, f 1.062.517,11 189.241,76 f 1.251.758,87 19 Aan de Raad van Beheer van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij, te ’s-Gravenhage. Hoogachtend, Eerste Nederl. Accountantskantoor van 1883 MORET EN STARKE, J. JONKER. J. MORET. ’s-GRAVENHAGE, 18 Mei 1955 Hofweg 11. Wij hebben de eer U hierbij mede te delen, dat wij ingevolge üw opdracht de boekhouding van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tram weg-Maatschappij over het boekjaar 1954 heb ben nagezien en deze accoord hebben bevonden. De door ons mede-ondertekende balans per 31 December 1954 en de verlies- en winstrekening over 1954, aan wijzende een nadelig saldo over dit jaar van f 1.251.758,87 zijn in aansluiting met de boekhouding. Wij hebben ons van de juistheid van de verschillende posten en de daarop in het jaarverslag gegeven toelichting overtuigd, in het bijzonder, dat deze zijn vastgesteld met inacht neming van de bepalingen der Overeenkomst, gesloten tussen de Gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen d.d. 28 Decem ber 1926 en laatstelijk gewijzigd d.d. 22 April 1949. Op grond van ons onderzoek en de ons daarbij verstrekte gegevens en inlichtingen kunnen wij verklaren, dat de balans per 31 December 1954 en de verlies- en winstrekening over 1954 een aanvaardbaar beeld geven van de financiële toe stand Uwer Maatschappij op die datum en van de in het boekjaar 1954 verkregen resultaten. Het nadelig saldo over 1954 ad f 1.251.758,87 dient krachtens artikel 7 par. 2 lid 1, juncto art. 10 lid 2 der Overeenkomst door aandeelhou ders te v’orden bijgepast in de volgende ver houding: de Gemeente ’s-Gravenhage de N.V. Haagsche Buurtspoor wegen MORET STARKE Leden Mr J. MORET Mr B. MORET J. H. P. DE L’ECLUSE D. FEENSTRA N. MANK Drs H. F. OOSTERHOLT J. JONKER H. GERRITSEN G. W. WASSINK J. C. WISSE Medewerkers Dr J. MOSER A. J. VAN MAASTRIGT J. W. VAN BELKUM W. R. G. VAN DER VALK Drs A. POOL A. H. K. MOOR B. J. M. BOS A. KRUIJNING R. METZER L. STOLK Gelieerd kantoor: MORET OUDHEUSDEN WILLEMSTAD (CURASAO) PARAMARIBO (SURINAME) ORANJESTAD (ARUBA) BOGOTA (COLUMBIA) AMSTERDAM, ROTTERDAM, 'S-GRAVENHAGE, DORDRECHT Algemene leiding: Mr J. MORET en Mr B. MORET

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 460