a Bijstand. Personeel. Totaal. 1576 18,76 1 GEMEENTELIJKE DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN TE ’S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. Algemene Dienst Vissershaven Binnenhavens Marktwezen 47 73 937 519 Treilvisserij. Aan de treilvisserij op verse vis namen 27 motor loggers deel, die in totaal 236 reizen maakten, d.i. gemiddeld 8 reizen per schip. Het aantal schepen dat de haringtreilvisserij uitoefende bedroeg 46. Gemiddeld per persoon. 4,27 5,62 26,80 20,76 De Commissie van Bijstand voor het Haven- en Marktwezen bestond gedurende het verslagjaar uit de heren F. D. Bastet Jr, C. P. Damme, F. H. M. Lem, P. J. de Mos, Dr B. van den Tempel en W. Verburg. Voorzitter was de Wethouder van Economische Zaken, de heer Mr J. van Aartsen; secretaris het hoofd van de afdeling Economische Zaken der Gemeente secretarie, de heer Mr M. Blei Weissmann. K. HAVENDIENST. I. VISSERSHAVEN. Scheepvaart. Op 1 Januari 1954 lagen in de haven de volgende vaartuigen: 107 motorloggers, 24 motorkustvissers, 1 Aan het einde van het verslagjaar waren 84 personen aan de Dienst verbonden, nl. 41 ambtenaren, 28 ambte naren op weekloon en 1 werkvrouw op weekloon in vaste dienst, 1 tijdelijke ambtenaar, 1 tijdelijke ambte naar op weekloon en 12 werklieden op arbeidsover eenkomst naar burgerlijk recht. Evenals in vorige jaren werd in de loop van het ver slagjaar een aantal losse werklieden gedurende korte of lange tijd in dienst genomen ter vervanging van personeel tijdens verlof of ziekte. De formatie van het personeel was als volgt. Bij de afdeling Algemene Dienst waren werkzaam 10 ambte naren en 1 werkvrouw; bij de afdeling Vissershaven 11 ambtenaren, 1 ambtenaar op weekloon en 1 werk man op arbeidsovereenkomst; bij de afdeling Binnen havens 6 ambtenaren, 19 ambtenaren op weekloon en 10 werklieden op arbeidsovereenkomst; bij de afdeling Marktwezen 15 ambtenaren, 9 ambtenaren op week loon en 1 werkman op arbeidsovereenkomst. Het aantal ziektedagen van het personeel was 1 576, verdeeld als volgt Commissie van sleepboot, 1 baggermolen, 1 zandzuiger, 2 onderlossers, 1 motorreddingboot, 1 zandzuiger (die verbouwd moest worden), 1 kustvaarder, 1 casco en 9 jachten; in totaal 149 vaartuigen. Van deze schepen behoorden er 128 tot de Scheve- ningse vloot, 1 was afkomstig van Katwijk, 1 van Oud- dorp en 1 van Tholen; van de overige behoorden er 5 tot het baggermateriaal en 12 aan particulieren. De reddingboot is eigendom van de Koninklijke Noord- en Zuidhollandse Redding-Maatschappij. In het verslagjaar kwamen in totaal de haven binnen 6 772 schepen met een inhoud van 1 233 810 m3 tegen 7 772 met een inhoud van 1 349 632 m3 in 1953. Op 31 December 1954 lagen in de haven: 110 motor loggers, 16 motorkustvissers, 1 baggermolen, 2 onder lossers, 1 sleepboot, 1 zandzuiger, 1 motorreddingboot, 1 motorvlet van de Rijkswaterstaat, 1 koelschip (voor malige logger), 1 motorkotter van de Inspectie der Visserijen en 8 jachten; in totaal 143 schepen. Van de vissersvaartuigen hadden 121 Scheveningen als thuishaven; 1 was afkomstig uit Katwijk, 1 uit Tholen, 1 uit Vlissingen, 1 uit Zwartsluis en 1 uit Urk. Aan het einde van het verslagjaar bestond de Sche- veningse vissersvloot uit 122 motorloggers en 20 kust- vissers. Van de motorloggers lagen er 110 in de Sche- veningse haven, 3 waren ter treilvisserij, 2 lagen voor herstelling elders en 1 was opgelegd in Maassluis. De overige 6, t.w. die gekenmerkt SCH 7, SCH 27, SCH 117, SCH 135, SCH 140 en SCH 153, behoren tot de vloot van N.V. Corn. Vrolijk’s Visserij Maatschappij te IJmuiden, van welke haven uit deze schepen geregeld ter visvangst varen. Van de motorkustvissers lagen er 11 in de haven, 7 waren ter spanvisserij bij Breskens, 1 bevond zich voor verbouwing elders en 1 lag in de haven van Stel lendam, op welke haven dit schip geregeld vaart. In de loop van het verslagjaar werd de vloot uitge breid met 4 motorloggers, t.w. de nieuw gebouwde sche pen SCH 54, SCH 117 en SCH 153 en de in Vlaar- dingen aangekochte logger SCH 204. Eén motorlogger, gekenmerkt SCH 95 en toebeho rende aan N.V. Corn. Vrolijk’s Visserij Maatschappij te IJmuiden, is verkocht aan een Noorse rederij. In het aantal kustvissers kwam geen verandering. BIJLAGE 35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 473