35 In het verslagjaar onderhielden 31 schepen met een totale van 1 899 m3 inhoud scheepvaartdiensten tussen ’s-Gravenhage en andere plaatsen. In totaal werd 6 852 600 liter drinkwater aan de schepen uitgegeven; 744 aanvragen waren voor de eer ste, 1 407 voor de tweede binnenhaven. Verstrekt werd onderscheidenlijk 2 168 000 en 4 518 800 literde overige hoeveelheid van 165 800 liter werd afgenomen door 829 kustvissersvaartuigen. De Gemeentelijke Reinigingsdienst heeft het haven terrein geregeld bezemschoon gehouden en voerde het visvuil weg, dat vanwege de rederijen was gestort in daartoe beschikbaar gestelde schuiten, liggende in de tweede binnenhaven. De baggermolen „Maas” haalde in de maanden Juni, Juli en Augustus uit de binnenhavens en de binnenvoor haven 738 vrachten baggerspecie van 120 m3, in totaal 88 560 m3. De zandzuiger „Blanka” bracht 53 553 m3 zand uit de buitenhaven en de vaargeul vóór de haven naar zee. De hijskraan werd 243 maal gebruikt tegen 168 maal in 1953.' Het Rijkskabelschip „Poolster”, dat belast was met het leggen van een telefoonkabel in zee, bezocht 10 maal de haven. Op 22 Maart maakte de nieuwe motorlogger SCH 54 van de rederij N.V. A. van der Zwan Zonen zijn officiële proefvaart. Op 24 April ontstond brand in de tweede binnen haven doordat afgewerkte olie die op het water dreef, vlam vatte; de stuurhut van de motorlogger SCH 110 werd zwaar beschadigd. De brand werd door de Brand weer geblust. Door de Scheepvaartinspectie werd de vlootschouw, die op 22 Mei zou worden gehouden ter gelegenheid van „Vlaggetjesdag”, afgelast in verband met de slechte weersomstandigheden. Op 12 Juli sleepte de motorkustvisser ZS 1 het Zweedse jacht „Vanadis” binnen. werden 1 baggermolen, 1 zandzuiger, 4 grote en 12 kleine lichters; verbouwd werd 1 tankschip; in totaal 19 schepen. Door Burgemeester en Wethouders werden voor het jaar 1954 7 vergunningen verleend aan ingezetenen der Gemeente en 3 aan inwoners van andere gemeenten Een hevige storm woedde op 23 December. Van de semaphore weigerden de seinlichten, die 14, 40 en 50 dm moeten aangeven; de spanveren, behorende bij de seinborden die 30 en 40 dm moeten aangeven werden uitgerekt, waardoor deze diepten niet konden worden aangegeven. De verlichting voor de boulevard en langs de N.W.-zijde van de eerste binnenhaven brandde niet. Na de storm werd alle schade hersteld. In het verslagjaar werd 1 610 650 m2 kaderuimte met tonnen in beslag genomen tegen 1 095 495 m2 in 1953. De scheepvaart in het verslagjaar is ten opzichte van 1953 iets toegenomen, voornamelijk als gevolg van de grote aanvoer van zand in de Laakhaven ten behoeve van de woningbouw in de uitbreidingsplannen Moer- wijk en Morgenstond. In het geheel kwamen langs het havenkantoor Laak haven binnen 9 966 schepen, waarvoor havengeld per reis werd betaald met 1 724 483 m3 verplaatsing, tegen 9 713 schepen met 1 455 808 m3 verplaatsing in 1953. In bovenstaande cijfers zijn niet begrepen de vaar tuigen, waarvoor een abonnement was genomen; deze waren; voor het havenkantoor Laakhaven 165 schepen met een inhoud van 12 589 m3; voor het havenkantoor Loosduinen 115 schepen met een inhoud van 1 331 m3. De overeenkomstige aantallen waren voor het jaar 1953 onderscheidenlijk 146 vaartuigen met een inhoud van 5 090 m3 en 124 vaartuigen met een inhoud van 1 346 m3. In de Binckhorsthaven kwamen 1 756 schepen met 236 438 m3 verplaatsing tegen 1 013 vaartuigen, inhoud 175 590 m3, in 1953. Deze gegevens zijn niet begrepen in de aantallen voor het kantoor Laakhaven. Voornamelijk werden aangevoerd: zand, steenkolen, grint, cement, ijzer, beurtvaartgoederen, benzine, stenen en pannen, stookolie, hout, grond, zout, steen slag, suiker, aardappelen, petroleum. Daarnaast vele andere artikelen in hoeveelheden kleiner dan 10 000 m3 per jaar. De verschillende goederen zijn vermeld in afnemende reeks. Aan zand werd aangevoerd 666 989 m3 en aan steenkolen 343 693 m3, hetgeen voor beide belangrijk meer is dan in 1953; de cijfers geven aan het totale laadvermogen van de vervoerende schepen. Tijdens het jaar 1954 werd in totaal 31 426 ton scheepsruimte vervracht en werden 24 086 ton goede ren geladen; hiervan was 4 730 ton haring in vaten. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN Drinkwater. II. BINNENHAVENS. Scheepvaart. Hijskraan. Kaderuimte. Reiniging. Baggerwerk. Beurtvaart. Passagiersvervoer per vaartuig. 3 Verschillende onderwerpen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 475