35 4 l Kelders. om met motorvaartuigen passagiers door de openbare wateren van ’s-Gravenhage te vervoeren. De schepen kregen in de stad een ligplaats aangewezen. Woonschepen. Het aantal woonschepen dat ultimo December 1954 ligplaats had in de wateren van de Gemeente, bedroeg 253 tegen 270 per 31 December 1953. Op de openbare ligplaats voor woonschepen aan de Jupiterkade lagen 12 schepen, terwijl op de hierna ge noemde ligplaatsen, waarvoor vergunning van Burge meester en Wethouders nodig is, de daarachter ver melde aantallen woonschepen lagen: Binckhorsthaven 7; Moerweg 23; Veenkade en Noordwal 19; kanaal naar Scheveningen 5; Conradkade le gedeelte 25; Conradkade 2e gedeelte 4; Fruitweg 7; Laakhaven 12; Lenteweg 4; Loosduinsekade 13; Marktweg 4; Sein- poststraat 2; Soestdijksekade le gedeelte 29; Soest- dijksekade 2e gedeelte 25; Soestdijksekade 3e gedeelte 16; Troelstrakade 13; Veenendaalkade 27; Viaductweg 1diverse ligplaatsen 5. Ligplaatsvergunningen woonschepen. Op 1 Januari 1954 bedroeg het totaal aantal geldige vergunningen 244, waarvan 241 voor een vaste en 3 voor een tijdelijke ligplaats. Het aantal gedurende het verslagjaar uitgegeven ver gunningen bedroeg 59 voor een vaste en 7 voor een tijdelijke ligplaats. Ingetrokken werden 62 vergunnin gen voor een vaste en 7 voor een tijdelijke ligplaats; 1 vergunning verviel door het overlijden van de houder. Ultimo December bedroeg derhalve het aantal ver gunningen voor een vaste ligplaats 237 en voor een tijdelijke 3; in totaal 240. In 1954 werd de scheepvaart van 1 t./m. 14 Februari gestremd door ijs. Storingen aan verschillende brug gen ontstonden 17 maal; hiervan veroorzaakte een 14-tal stremmingen en vertragingen voor de scheep vaart en het landverkeer; 3 maal werd het scheepvaart verkeer langer dan een uur opgehouden. Evenals in het voorgaande jaar ondervond de scheep vaart op ongeregelde tijden hinder van de sterke stroom in het vaarwater naar de Scheveningse havens en in de doorvaart van de bruggen bij de Boekhorst- straat en aan de Paviljoensgracht, veroorzaakt door het circulatiegemaal van het Gemeentelijk Electriciteits- Bedrijf, aan de Beeklaan. Twee kleine schepen zonken in de openbare wateren; ze veroorzaakten geen belemmering en werden gelicht. De 9 beweegbare bruggen werden in totaal 53 225 maal voor de schepen geopend of gemiddeld 172 per etmaal. In 1954 werden havens en kanalen geregeld gebag gerd. In het geheel werd 27 200 m3 bagger verwerkt. Met de organisaties van marktgrossiers en klein handelaren werd wederom geregeld overleg gepleegd inzake diverse marktaangelegenheden. De pakhuizen met de daarbij behorende kelders waren geregeld in gebruik en wel in: Pakhuizen. Groente- Als gevolg van de strenge vorst in de maand Febru ari en de ook overigens ongunstige weersomstandig heden in de maanden Maart, April en Mei was de aan voer van kasgroenten in vergelijking met die van voor afgaande jaren belangrijk minder, tengevolge waarvan deze producten, mede onder invloed van de export, tegen hoge prijzen werden verhandeld. Overigens vertoonde de aanvoer in het algemeen geen abnormale afwijkingen. De prijzen der op de markt verhandelde producten uitgezonderd die van uien, welke door de grote oogst en het ontbreken van export hiervan lager waren dan in het voorafgaande jaar lagen veelal belangrijk hoger dan die in 1953, welk verschijnsel in vele gevallen hoogstwaarschijnlijk dient te worden toegeschreven aan de menigvuldige en zware regenval, die de oogst ongunstig beinvloedde. Grote aanvoer had plaats van appelen en peren, welke vrijwel tegen uit het vorige jaar bekende prijzen werden verkocht. Het totaal aantal grossiers bedroeg aan het einde van het jaar 192 tegen 196 in 1953; 2 grossiers zagen zich nl. genoodzaakt hun standplaats op te zeggen, onderscheidenlijk wegens te hoge leeftijd en wegens ongunstige financiële omstandighedenéén grossier ver trok naar het buitenland; 3 grossiers zijn overleden. De hierdoor vrijgekomen ruimte werd aan andere grossiers toegewezen ter uitbreiding van hun bestaande standplaats of overgeschreven ten name van de echt genote van de overledene. De rechten voor het gebruik van loswallen, onmid dellijk gelegen aan de openbare wateren, werden geïnd. Ingenomen werd 273 995 m2 tegen 339 853 m2 in 1953. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October. November. December VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN 86 86 86 86 86 86 85 85 86 86 86 86 Stremmingen. Gezonken schepen. Beweegbare bruggen. Baggerwerken. Pakhuizen. 86 86 86 86 86 86 84-/2 85 86 86 86 86 Overleg met organisaties uit de groente- en fruithandel. Algemeen. Gebruik van openbare gronden en wateren. B. MARKTWEZEN. en Fruitmarkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 476