35 1 Ss Totaal 146 1 469 5 k Januari Februari Maart i AprilI Mei Juni Juli I Augustus September j October November December Gedurende het verslagjaar geschiedde de aanvoer van groenten, fruit en aardappelen door: 108 grossiers per auto; 8 grossiers per schip; 25 grossiers per auto en schip; 30 grossiers per auto en spoor en 21 grossiers per auto, spoor en schip. De aanvoer van bloemen en planten geschiedde in hoofdzaak per auto. een losse standplaats; laatstbedoelden kwamen uit sluitend gedurende de maanden Mei t./m. Augustus. Het aantal keren dat een standplaats werd ingenomen bedroeg 8 385 tegen 9 077 in 1953. Verschillende ruimten in het voormalige cantine- gebouw werden als kantoorvertrek verhuurd aan: de Nederlandsche Middenstandsbank N.V., het admini stratiekantoor „Regentes” en de Haagse Fustcombi- natie. Voorts had de heer A. L. Appunn het op de begane grond gelegen buffet van dat gebouw in huur. Ondanks de dikwijls voorkomende slechte weersom standigheden kon van een vermindering van het aantal ter markt komende kooplieden niet worden gesproken; evenmin liet de toeloop van het publiek tot deze markt te wensen over. De volgende aantallen wagons werden gebruikt voor de aanvoer van de daarboven vermelde goederen. Door deze dienst werd ook in 1954 geregeld strenge controle op de ter markt aangevoerde levens- en genotmiddelen uitgeoefend. Gelijk in andere jaren werd ook gedurende het ver slagjaar met de afdeling 's-Gravenhage van de Centrale Vereniging voor de Markt-, Straat- en Rivierhandel geregeld overleg gepleegd inzake verschillende markt- aangelegenheden De Haagse Veiling voor Fruit en Groenten N.V., onder directie van de heer J. Overwater, welke alleen bestemd is voor aankopen door grossiers, werd ook in het jaar 1954 met goed gevolg geëxploiteerd. Omgezet werd voor een bedrag van 1.689.584,95 tegen tegen 1.591.591,61 in 1953. ié De standplaatsen werden geregeld ingenomen. Zie de bijlagen I en II voor onderscheidenlijk hoeveelheden en gemiddelde prijzen. Éi Op het daarvoor door Burgemeester en Wethouders bestemde gedeelte van de Troelstrakade werden in totaal 5 437 733 kisten geplaatst tegen 5 274 394 in 1953 De aanvoer van aardappelen per vaartuig neemt geleidelijk af en wordt meer en meer vervangen door transport per spoor en per as. Het transport van het door grossiers en winkeliers gestorte afval van groenten en fruit naar het Westland, door bemiddeling van het Marktwezen, geschiedde geregeld. Vervoerd werden 530 vrachten van totaal 5 300 ton tegen 563 vrachten van totaal 5 630 ton in 1953. Aangebracht werden 1tussenmuurtjes in de kelders der pakhuizen 2. een sirene op het dak van het voormalige cantine- gebouw voor het kenbaar maken van de openings en sluitingstijden der markt, ter vervanging van de voor dit doel gebruikte bel, welke met de hand be diend werd. Bloemen en planten werden verhandeld door 31 grossiers, waarvan 22 in het bezit van een vaste en 9 van VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN Verhuur panden. Veiling op de groente- Maand. 1 Bijzonderheden. 2 1 10 2 Algemene markt. Overleg met organisaties. Keuringsdienst van Waren. Aanvoer per auto of schip. 23 15 5 14 30 13 1 5 7 12 14 7 17 20 39 27 20 32 45 5 23 26 35 20 1 1 1 3 2 1 1 41 36 45 41 50 46 47 11 33 40 49 30 Aanvoer per spoor. cö Standplaatsen. Aangevoerde artikelen. -o s en fruitmarkt. Leeg fust. Aardappelhandel. Vervoer van afvalstoffen. 5 c Bloemenmarkt op de groente- en fruitmarkt. 1 309

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 477