35 Doordat het St. Nicolaasfeest op een Zondag viel werd deze markt niet gehouden. Voor deze markt, welke ingevolge artikel 26 der Marktverordening wordt gehouden op de werkdagen, niet bestemd voor het houden van algemene markt, bestond weinig belangstelling. Het aantal verleende standplaatsen op die dagen bedroeg 359 tegen 213 in 1953. Ook in het afgelopen jaar werd de verkoop van kerst bomen alleen toegestaan aan kooplieden die in het bezit waren van een erkenning voor bloemen en plan ten, tenzij dienaangaande door het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten ontheffing was verleend. Mede door de vrij goede weersomstandigheden in de maand December waren aanvoer en verkoop van kerstbomen groot. De in 1952 ingestelde regelmatige controle over de toestand van het aan de firma Jac. v. d. Veen in eigen dom toebehorende kramenmateriaal door ambtenaren van het Marktwezen werd ook in 1954 voortgezet. Evenals in vorige jaren werd van de hallen op het marktterrein aan de Herman Costerstraat, bestemd voor de verkoop van verse vis, geen gebruik gemaakt voor dit doel. Zij werden in hoofdzaak gebruikt voor de verkoop van patates frites, soep, croquetten enz. alsmede voor de opslag van fruit en van kramenmate riaal. Voor deze markt, die volgens artikel 25 van de Marktverordening wordt gehouden op Vrijdagen be stond geen belangstelling. Deze markt, gehouden op de Grote Markt, blijft van geringe betekenis. Gedurende 1953 werd slechts 150 maal een standplaats ingenomen tegen 177 maal in 1953. Ingenomen werden 2 770 standplaatsen tegen 2 999 in 1953. Dagelijks werden 12 standplaatsen ingenomen voor de verkoop van tweedehandsboeken en 1 voor de verkoop van fruit, chocolade e.d. Zowel van de gemeentelijke als van de particuliere rijwielstalling op het marktterrein aan de Herman Costerstraat werd wederom intensief gebruik gemaakt. Gestald werden onderscheidenlijk 329 344 rijwielen tegen 336 318 in 1953 en 325 000 rijwielen tegen 238 000 in 1953. Totaal 654 344 tegen 574 318 in 1953. Bij besluit van de Gemeenteraad van 14 Juni werd ten behoeve van het publiek, dat de markt bezoekt, mede het pleinvormig gedeelte van de Stellenbosstraat als stalling voor rijwielen aangewezen. Op 1 Januari was het aantal geldige vergunningen 762; in de loop van het jaar werden 133 vergunningen verleend, 117 ingetrokken op grond van artikel 32 eerste lid sub d van de Marktverordening, 22 om andere redenen, terwijl 5 vergunningen zijn vervallen door het overlijden van de houder, zodat op 31 December het aantal geldige vergunningen 751 bedroeg, daaronder begrepen 13 voor de algemene markt op de Grote Markt. De directeur, H. E. NOTTROT Behoudens gedurende de strenge vorst in de maand Februari werden op de marktdagen alle standplaatsen vrijwel geregeld ingenomen. In de periode van Mei t./m. September moesten zelfs vele kooplieden, niet in het bezit zijnde van een vaste standplaats, onverrichterzake huiswaarts keren. Aan de heren G. J. en M. C. W. Post werd op hun verzoek opnieuw vergunning door Burgemeester en Wethouders verleend tot het verhuren van bergwagens voor het vervoer van marktgoederen op de algemene markt aan de Herman Costerstraat. Krachtens de tussen de Gemeente en de heer Jac. van der Veen aangegane overeenkomst belastte deze laatste zich ook in dit jaar met het verhuren van marktkramen alsmede van achter- en zijzeilen. Geplaatst werden 54 458 kramen tegen 56 831 in 1953. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Rijwielstalling. Exploitatie kramen. kerstbomen. Grote Markt. Riviervismarkt. Verhuur bergwagens. Zeevismarkt. Decembermarkt. St.-Nicolaasmarkt. 6 1 Kramenmateriaal. Markt voor motorrijtuigen. Marktvergunningen. Standplaatsen. Verkoop van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 478