Haagse Christelijke Besturenbond (Plaatselijke Centrale van het Christelijk Nationaal Vakverbond), Huygensstraat 5. Bij deze bond waren op 31 December 1954 30 afdelingen van vakorganisaties aangesloten met in totaal 9 103 leden. Ingevolge het op grond van de Rijtijdenwet 1936 uitgevaardigde Rijtijdenbesluit zijn in het verslagjaar 4 474 werkboekjes voor chauffeurs afgegeven. Ingevolge de Huisarbeidswet 1933 werden in 1954 in totaal 51 loonboekjes uitgereikt. 49 kon worden voldaan door plaatsing van in geschrevenen. Het aantal aanvragen naar vrouwelijke krachten, waaraan per 31 December nog niet was voldaan be droeg 1 682 (v.j. 2 024). Het betrof voornamelijk huishoudelijke krachten, jeugdig kantoorpersoneel en voorts vrouwelijk personeel in de sector kleding en reiniging. Gegevens omtrent de werklozenzorg, de werkver schaffing en de werkverruiming worden aangetroffen in de verslagen van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening en van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Bureau ’s-Gravenhage der Stichting R.-K. Bureau voor Beroepskeuze, Westeinde 99. Vanwege het Bureau werden in 1954 369 jongens en 77 meisjes uit ’s-Gravenhage individueel psycholo gisch onderzocht. Er werden meestal verscheidene beroepen geadvi seerd, waarin ontwikkeling mogelijk zou zijn. Indien het advies luidde: gymnasium, h.b.s. of (m)u.l.o., werden in de meeste gevallen enige beroepen op gegeven, maar tevens werd geadviseerd tegen de tijd van het eindexamen voor een definitief beroepskeuze- advies terug te komen. Het verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Be roepskeuze, Grote Markt 8, bevat gegevens ten aan zien van de bij beroepskeuze en keuze van studie richting verstrekte voorlichting. Omtrent de op dit terrein verstrekte adviezen van de afdeling Beroepskeuzevoorlichting van het Ge westelijk Arbeidsbureau wordt verwezen naar het vermelde in nevenstaande kolom. Afdeling ’s-Gravenhage van de Katholieke Arbei dersbeweging, Houtmarkt 10. Op 31 December 1954 telde de afdeling in totaal 9 910 leden, verdeeld over 21 aangesloten organi saties. Meer dan 500 aangesloten leden telden de vak verenigingen van: bouwvakarbeiders (1 170), werkers in de grafische bedrijven (810), handels-, kantoor- en winkelbedien den (1 070), hotelpersoneel (542), overheidspersoneel (1 538), metaalbewerkers (1 218), transportarbeiders (849), arbeiders in de voedings- en genotmiddelenbe- drijven (647). Meer dan 500 leden telden de volgende organi saties: fabrieks- en transportarbeiders (1 103), bouwvak arbeiders (1 091), beambten (812), metaalbewerkers (661), overheidspersoneel (2 374), politieambtenaren (536), werkers in de voedings- en genotmiddelenbe- drijven (593). Door het Bureau voor Arbeidsrecht werden ook in het verslagjaar adviezen verstrekt. Het gemiddelde bezoek bedroeg 5 a 6 personen per avond. Het aantal in 1954 ingevolge de Arbeidswet aan jeugdige personen en gehuwde vrouwen uitgereikte arbeidskaarten bedraagt 8 661 Haagse Bestuurdersbond (Plaatselijke Centrale van het Nederlands Verbond f>an Vakverenigingen). Het aantal aangesloten leden van de 25 in de Haagse Bestuurdersbond verenigde organisaties be droeg op 31 December van het verslagjaar 31 392. Door een fusie van enkele organisaties liep het aantal van de aangesloten vakverenigingen terug van 27 op 25. Méér dan 500 leden telden de volgende organisa ties: ambtenaren (6 642), fabrieksarbeiders (1412), bouwvakarbeiders (3 421), werkers in de grafische bedrijven (2 299), hotelpersoneel (1 175), handels- en kantoorbedienden (2 073), metaalbewerkers (4 861), meubelmakers (796), spoor- en tramweg personeel (2 722), transportarbeiders (3 034), wer kers in voedings- en genotmiddelenbedrijven (1 547). Het Bureau voor Arbeidsrecht nam 680 gevallen in behandeling; er werden 1 027 adviezen verstrekt. De Afdeling Beroepskeuzevoorlichting van het Gewestelijk Arbeidsbureau verstrekte in totaal 2 609 adviezen (v.j. 1 894), waarvan 363 schooladviezen, 574 particuliere adviezen, 1 051 bemiddelingsadvie- zen en 621 Rijkswerkplaatstesten. 38 Rijtijdenwet. Huisarbeidswet. Werkloosheidsvoorzieningen. Voorlichting bij Beroepskeuze. Arbeidswet. Vakorganisaties.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 47