36 ALGEMEEN OVERZICHT. I. BEHEER. II. ADMINISTRATIE. III. PERSONEEL. 18 Ziekteverzuim. Vergaderingen. In het verslagjaar kwam het Algemeen Bestuur twee maal in vergadering bijeen. Het Dagelijks Bestuur vergaderde in dezelfde periode zeven maal. Ambtenaren: in vaste dienst in tijdelijke dienst op arbeidsovereenkomst Werklieden: in vaste dienst in tijdelijke dienst op arbeidsovereenkomst Op 31 December 1954 waren 29 personen in dienst van de Stichting. De indeling was als volgt In de verslagperiode bedroeg het aantal ziektedagen van ambtenaren 88 en en van werklieden 212, dat is onderscheidenlijk 1,64% en 7,17% van het aantal arbeidsdagen. 9 2 5 4 2 4 2 5 4 2 29 Algemeen Bestuur. In de samenstelling van het Algemeen Bestuur, zoals deze per ultimo 1953 was, vond gedurende het verslag jaar een wijziging plaats, doordat de heer Th. J. E. van Ellinkhuizen bij brief van 18 Januari 1954 ontslag nam als bestuurslid. Burgemeester en Wethouders voorzagen in de daar door ontstane vacature bij besluit van 5 April 1954, waarbij op voordracht van de desbetreffende organi satie, de heer M. Plugge benoemd werd tot lid van het Algemeen Bestuur. Aan het einde van het verslagjaar bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende leden: Mr J. van Aartsen, Wethouder van Economische Zaken, voor zitter; Mr M. Blei Weissmann, plaatsvervangend voorzitter en secretaris; C. M. Zoetmulder, gedelegeer de; S. Bakker, C. P. Damme, J. van der Deijl, D. A. den Duik, M. Keus, P. J. de Mos, F. R. Ommering, H. Overmeijer, M. Plugge, C. van der Wal, H. J. van Wingerden en Jac. v. d. Zwan. In het Dagelijkse Bestuur hadden geen wijzigingen plaats; per ultimo December was de samenstelling als volgt: Mr J. van Aartsen, voorzitter; Mr M. Blei Weissmann, secretaris; J. van der Deijl, D. A. den Duik en C. M. Zoetmulder. Mr W. C. A. Riem Vis trad ook dit jaar voor beide besturen op als plaatsvervangend secretaris. GEMEENTELIJKE STICHTING VOOR HET BEHEER VAN DE SCHEVENINGSE VISAFSLAG. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. De heren M. van den Burgh, hoofdboekhouder van de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Marktwezen en A. Vlak, kassier D der Stichting, die door Burge meester en Wethouders, overeenkomstig artikel 12 der Statuten zijn aangewezen als onderscheidenlijk boek houder en kassier der Stichting, traden ook gedurende het verslagjaar als zodanig op. b. van het Dagelijks Bestuur. In de verschillende vergaderingen van dat bestuur werd o.m. besloten 1. tot het nemen van een proef met aluminium vis- kisten; 2. tot aanschaffing van een electrische opjaagpomp teneinde een betere watervoorziening bij het schoon maken der viskisten te waarborgen; 3. aan Burgemeester en Wethouders te verzoeken de rang van assistent-afslager in te voeren 4. een aantal kisten aan te schaffen, speciaal bestemd voor kabeljauw e.d. 5. een dienstcommissie in te stellen. c. van het Algemeen Bestuur. Op verzoek van het Bedrijfschap voor Visserijpro ducten bracht het Algemeen Bestuur advies uit betref- nde het toelaten van kleinhandelaren tot de garnalen afslag. Met de exploitant van de cantine werd, ingaande 1 October 1954, een nieuwe pachtovereenkomst gesloten. De termijn, waarbinnen de aankoopnota’s van verse vis moeten zijn voldaan, is voor de groothandelaren gebracht van 5 op 10 dagen. BIJLAGE Besturen. Categorie. Afslag. Totaal. Besluiten. 11 1 Admini stratie. 1 13 4 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 481