I 36 36 IV. INRICHTINGEN. Toelichting exploitatierekening: VI. DIVERSEN. V. EXPLOITATIE. ERZICHT. f f f 240.820,— 2 3 In het verslagjaar werd de inventaris uitgebreid met 6 electrische loslieren en een electrische aanjaagpomp. Verder werden aangeschaft 1500 nieuwe halkisten ter vervanging van de defecte kisten, 100 aluminium halkisten en 150 kabeljauwkisten. J. VAN AARTSEN, Voorzitter. M. BLEI WEISSMANN, Secretaris. !4 Voor de exploitatie-uitkomsten over de verslag periode wordt verwezen naar het financiële overzicht in dit verslag, evenals voor de omzetten. Een overzicht van de aanvoeren van verse vis (inclu sief verse haring) en gezouten haring wordt gegeven in de bijlagen van dit verslag. Een opmerkelijk verschijnsel was de toeneming van de aanvoer van verse haring, welke het vorig jaar ruim 10 000 ton bedroeg, doch in het verslagjaar steeg tot 15 492 712 kg. Verreweg het grootste deel van deze aanvoer had De gebouwen, nl. het administratiegebouw annex afslagzaal gelegen aan de Vissershavenweg en de vishal annex cantine aan de Dr Lelykade, bevinden zich in goede staat. Het onderhoud van deze gebouwen geschiedt door de Dienst der Gemeentewerken. Tijdens de stormvloed van 23 December werd de vishal door het binnendringende water overstroomd; aan het gebouw werd echter geen schade van betekenis toegebracht. Straffen. Eén personeelslid werd gestraft met inhouding van een aantal verlofdagen, terwijl in een ander geval door Burgemeester en Wethouders schorsing werd opgelegd. tot verbetering van het gemeentelijke havencomplex en de bouw van een nieuw afslaggebouw aan de N.W.- zijde van de eerste binnenhaven. Een crediet van I 100.000,werd beschikbaar gesteld voor het uit werken der plannen. FIN ANCI BateniÉten 1954. In zijn vergadering van 10 Juli 1954 hechtte de Gemeenteraad zijn goedkeuring aan het voorstel van f Burgemeester en Wethouders, in principe te besluiten I kg, in November 6 553 095 kg, in December 1 309 160 kg- Het behoeft geen betoog, dat deze aanvoeren in de veel te kleine vishal de leiding van de afslag dagelijks voor nieuwe problemen stelde. plaats in het laatste kwartaal nl. in October 4 843 246 Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeentelijke Stichting voor het Beheer van de Scheveningse Visafslag in zijn vergadering van 13 De- j cember 1955. VERSLAG SCHEVENINGSE VISAFSLAG VERSLAG SCHEVENINGSE VISAFSLAG Baten. 350.853,24 350.853,24 Vis Garnalen 1.117.91 Haring 9.275,11 16.188,40 36.047,92 BATEN. LASTEN. Minder Meer Meer Minder loofdstuk. Onderdeel. Hoofdstuk, j Onderdeel. dan begroot. dan begroot. 4.619,08 5, 800,— 800,— ,5 IV 931,90 5.226,90 4.295,— V 867,91 250,— 1.117,91 VI 2.832,39 5.807,39 2.975,— 4.619.8 f 114.382,93 350.583,85 Totaal Totaal 218.182,— f 262.969,67 f 47.757,80 2.970,13 Inventaris. I II lil 4.595 300 5.564,27 337,37 Andere heffingen Plaatsenhuur - afslagzaal Huur en pacht cantine Halrecht - vishal Vergoeding gebruik loslieren Res. omzetbelasting Vergoeding telefoon A. Exploitatierekening. Kosten. I II III Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Bijzondere uitgaven I 5.253.585,30 10.073.868,00 Bruto bedrag aanvoer. 339.799,37 175.032,43 149.600,49 3 2 l'/2 3 1 Totaal heffing. Heffingen vis/garnalen Heffingen haring Andere heffingen Terugontvangen kosten 28.342,45 9.032,18 10.383,17 800,00 269,39 24,17 28,11 2.720,48 249,65 Exploitatie-uitkomsten. Geraamd voor 1954. 305.530,21 32.101,44 52.536,49 25.185,24 77.721,73 142.694,45 57.841,70 62.433,52 9.000,00 4.476,80 2.711,60 Visaanvoeren. Ontvangsten 1954. Uitgaven 1954. 7.129.854,13 I 114.352,— 51.530,— 52.300,— Gebouwen. ƒ213.897,41 6.796,99 2.625,51 4.488,57 227.808,48 Terugontvangen kosten Sociale premies Uitkering ziekengeld Winstaandeel brandstoffen Terugontvangen op electriciteits- verbruik Verkoop reglementen enz. Bankrente Rotterdamsche Bank N.V. Administratiekosten Marktwezen Van 1953 200.000,— 32.500,— 105.530,21 4.220,52 f 227.808,48 77.721,73 36.047,92 9.275,11 l 16.188,40 223.077,30 23.703,97 87.883,57 Geraamd voor 1954. f 2.210,00 3.946.48 8.480,08 1.065,00 12.220,52 8.125,84 Rente deposito rente op bankrekening bij de Rotterdamsche Bank N.V. Scheveningen Verschillende ontvangsten, w.o. wegens ver pachting cantine Afschrijving inventaris. Alg. onkosten Sociale lasten Saldo Afschrijvingen Het afschrijvingsbedrag bestaat uit: Afschrijving op overgenomen inventaris loslieren aanschaffing 1954 Ontvangsten uit heffingen-verkoop Ontv. uit div. heffingen Vergoeding administratieve diensten ver richt v. d. Dienst van Haven Marktwezen Inhoudingen en terugontvangsten terzake van pensioenschaal en andere sociale lasten Aan Gemeente verschuldigd 5.226,90 1.562,68 245,95 Haven- en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 482