36 - - - Toelichting Balans: - f r VERSLAG SCHEVENINGSE V1SAFSLAG Credit. Stichtingskapitaal 100,— 1.195.885,94 1.195.885,94 51.051,50 436,00 Crediteuren wegens inhoudingen op besommingen Afschrijving 53.907,26 3.385,55 Credit 74.308,04 3.395,05 1) LEI Landbouw-Economisch Instituut. 4 19.693,56 B. Balans per 31 December 1954. Debet. opvangfonds vis opvangfonds garnalen I opvangfonds garnalen II Debet Inventaris Saldo op 1-1-’54 Aangekocht Halwagen Kantoormachines, archiefkast en rekken Loslieren en installatie Stoel en markies Kas, Kassiers en Giro Debiteuren Gedeponeerde Spaarbankboekjes Te vorderen kosten Inventaris Afschrijving Kasmiddelen Kas Rotterdamsche Bank N.V. Postrekening ƒ76.147,16 22.239,90 Crediteuren-besommingen Crediteuren-vis Crediteuren-haring Crediteuren-vis gereserveerd Af te dragen ink.-pensioenpremie Spaarfonds-personeel 223,20 1.969,32 29,40 6,05 1.185,45 113,84 782,97 341.395,61 3.395,05 41.940,49 87.883,57 76.537,28 106.438,81 36.000,— 123.249,98 143.188,22 235.756,93 Reservefonds: Gevormd uit het exploitatiesaldo 1953 Toegevoegd 3% rente wegens be legging in het bedrijf 25.095,66 76.147,16 22.239,90 Overige crediteuren Inhoudingen op loon (loonbel. enz.) 2.438,31 Debiteuren Debiteuren-vis Debiteuren-haring Haven- en Marktwezen Voorschot maandbetaling en loon Reservefonds Gemeenteontvanger Gemeente ’s-GravenhageI Waarborgsommen Waarborgen in Spaarbankboekjes Crediteuren-besommingen Crediteuren wegens inhoudingen op be sommingen Overige crediteuren Te betalen kosten Exploitatierekening Bedrijfschap Visserijproducten Heffing 0,4% 1 0,04 LEI1) 1 ct per 10 kg LEI 1 ct per 100 kg Centraal Beheer inhouding Zeerisico Herstelbank, inhouding i.z. crediet Kustvissersver., inhouding i.z. soc. fonds enz 2.076,50 22.384,06 199,10 19.842,35 416.009,27 55.435,80 - ƒ491.287,42 276.373,49 227.945,91 1.815,46 851,74 - 506.986,60 13.249,00 - 36.000,00 3.462,17 - ƒ341.395,61 172.166,21 162.381,68 Gemeente ’s-Gravenhage: Schuld wegens overneming inven taris per l-7-’5349.249,00 Betaald in 1953 4.249,00 Betaald in 1954 9.000,00 337,37 619,37 opvangfonds gez. haring. 81.067,20 opvangfonds verse haring 67.095,22 107.968,67 127.052,06 736,20 -235.756,93 2.229,24 - 76.537,28 53.907,26 491.287,42 506.986,60 143.188,22 516,44

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 483