37 De in 1954 ontvangen aflossingen bedroegen in totaal ƒ388.000,waarvan ƒ344.645,wegens alge hele aflossing van 24 leningen en 10.500,— wegens tussentijdse gedeeltelijke aflossing. Met de baten van het reservefonds over 1954 ad ƒ30.569,53, bedraagt de reserve op 31 December 1954 1.108.439,51, of 31 pCt van het bedrag aan uit staande hypotheken. De behandeling der aanvragen en de administratie der verdere zaken betreffende het Fonds bleven opge dragen aan de Gemeentelijke Hypotheekbank. Ingesteld in 1916, had het Fonds oorspronkelijk ten doel het verstrekken van 2e hypotheken, als aanvulling op de eerste hypotheken van de Gemeentelijke Hypo theekbank, ter bevordering van de aanbouw van mid- denstandswoningen, waaraan in de jaren van en na de eerste wereldoorlog een tekort was ontstaan. Later werden uit dit Fonds slechts in zeer bijzondere gevallen hypotheken verstrekt (Verordening 1930, no. 23). Voor het overige moge worden verwezen naar het in de jaarverslagen over 1917,1918 en 1919 medegedeelde. Tot executie van onderpanden behoefde in het ver slagjaar niet te worden overgegaan. Aan vergoeding voor vervroegde aflossing werd een bedrag van 1.100,ontvangen. Rente. De rentevoet voor de 8 in 1954 gesloten leningen be droeg voor 7 leningen 3% pCt en voor 1 lening 4 pCt. Bij de 29 in 1954 voortgezette leningen werd de rentevoet als volgt bepaald: voor 2 leningen op 3% pCt (ongewijzigd); voor 24 leningen op 3% pCt (voorheen 4 pCt); voor 2 leningen op 35/g pCt (voorheen 3% pCt); voor 1 lening op 4 pCt (voorheen 4% pCt). Voor 27 leningen tot een totaal bedrag van ƒ361.885,— werd de rentevoet verlaagd, t.w. voor 14 leningen, totaal ƒ291.395,ingaande 1 Juli 1954 en voor 13 leningen, totaal 70.490,ingaande 1 Januari 1955. Over de, in verband met bouwcrediet, in depót gestorte gelden werd aan depótgevers 2 pCt. rente ver goed. Op deze rekeningen worden o.a. verantwoord de voordelige respectievelijk de nadelige saldi van de exploitatie van twee voor rekening van de bank door derden ingekochte onderpanden. De exploitatie van een blok portiekhuizen aan de Hazelaarstraat leverde een nadelig saldo op van 227,39. De exploitatie van een herenhuis aan de Be- noordenhoutseweg leverde een batig saldo op van ƒ512,82. Boverstaande bedragen zijn op de rekeningen Diverse baten en Diverse lasten verantwoord. De exploitatie leverde een overschot op van I ƒ9.300,97, welk bedrag, in verband met het bepaalde in artikel 18 lid 4 van de beheersverordening (Verz. 1933, no. 23), aan de Gemeente werd uitgekeerd. Het totaal der 156 (v.j. 172) uitstaande leningen be droeg op 31 December 1954 rond ƒ3.597.500,(v.j. ƒ2.760.500,—). c. 1 aanvragen (totaal f 1.842.000,om een nieuwe lening; hiervan werden 5 aanvragen (totaal 1.075.000,toegestaan en aangenomen. Eén aanvrage (groot 4.000,werd door de aanvrager ingetrokken, terwijl van één aanvrage (groot ƒ763.000,de behandeling nog niet was geëindigd. Voor sluiting kwamen in aanmerking 10 posten, te weten de 9 in dit jaar aangenomen posten tot een totaal bedrag van f 1.241.000,alsmede 1 post, groot f 3.000,—, welke in 1953 reeds was aangenomen, maar in dat jaar niet meer kon worden gesloten. Van 2 posten (totaal f 19,000.welke in het verslagjaar werden toegestaan en aangenomen, kon de sluiting in dat jaar niet meer plaats vinden. Er kwamen dus 8 leningen tot stand tot een totaal bedrag van 1.225.000. De in 1954 behandelde, hiervoor onder b en c ge noemde, aanvragen betroffen percelen aan en nabij de Laan van Eik en Duinen, Vlierboomstraat, Rietzanger- laan, Laan van Poot. Tomatenstraat, Haverschmidt- straat, Fruitweg en Waalsdorperweg. De opstallen bestonden in 6 herenhuizen, 1 winkel huis met 2 afzonderlijke bovenwoningen, 3 portiek huizen, 1 eengezinshuis, 1 fabrieksgebouw met kantoor enz. en 1 schoolgebouw. Naar de grootte laten de gesloten leningen zich ver delen als volgt Voor de in het verslagjaar gesloten leningen werd f 353.940,aan nieuw kapitaal bij de Gemeente op genomen. Op het oude kapitaal werd een bedrag van ƒ266.940, afgelost. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Executies. Diverse lasten. Reserve. NOODHYPOTHEKENFONDS. 2 Aflossingen. 12.000,— 42.000,— 121.000,— Beheer. Vergoeding voor vervroegde aflossing. Diverse baten en Rekening. 4 leningen, te zamen groot f 50.000,1 lening, groot 70.000,2 leningen, te zamen groot 1.000.000,— 1 lening, groot 1.050.000,— Totaal 8 leningen, te zamen groot f 1.225.000, Beneden f 5.000, van 40.000,tot f 60.000, Boven Kapitaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 487