HOOFDSTUK XII. 39 Vereniging „Steun in bijzondere gevallen” (met onderafdeling „Oud en Arm”), secretariaat: Wasse- naarseweg 172. In 1954 werd in totaal een bedrag van 3.626,70 voor bijzondere steunverlening uitgekeerd. Het aantal vast ondersteunde ouden van dagen van de onderafdeling „Oud en Arm” bedroeg aan het einde van het verslagjaar 11 (in 1953 eveneens 11); dezen ontvingen in totaal 1.530, Afdeling ’s-Gravenhage der Stichting „Pelita”, Javastraat 66 I. Door de stichting werd ook in 1954 aan uit het voormalige N.O.-Indië gerepatrieerde oorlogsslacht offers materiële en morele hulp verleend. In totaal werden bijna 100 nieuwe gevallen geregistreerd, waaronder aanvragen voor kleding, brandstof enz. A fonds perdu werd een bedrag van 55.568,79 uitgegeven (in 1953 72.230,41); aan voorschotten werd in 1954 besteed 33.566,63 tegen 35.624,73 in 1953. Op de uitstaande voorschotten werd een bedrag van 26.399,73 terugbetaald. MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG. Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Voor de door de Gemeentelijke Dienst voor So ciale Belangen verleende hulp wordt verwezen naar het verslag van die Dienst. Stichting „Sociale Wijkcentra, ’s-Gravenhage”, Prinsestraat 57. Het aantal bezoekers op het spreekuur van de wijkhoofden bedroeg in 1954 15 006. Door de stichting werd met diensten en instellingen op maatschappelijk gebied een intensief contact on derhouden. Evenals in het voorgaande jaar hadden de Sociale Wijkcentra een belangrijk aandeel in de werkzaam heden ten behoeve van uit Indonesië gerepatrieerden. In totaal werden 680 gerepatrieerde gezinnen be zocht; de gevallen waarin moeilijkheden van welke aard ook werden geconstateerd, werden doorgegeven aan particuliere en kerkelijke instellingen. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Koningin-Wilhelminafonds voor de Kankerbestrijding verleenden de Wijkcentra bemiddeling bij het organi seren van de propaganda-activiteiten; dit had tot resultaat dat, met inbegrip van de straatcollecte, ruim 54.000,werd ingezameld. De zorg voor de onmaatschappelijke gezinnen, woonachtig in de Zomerhof, werd in belangrijke mate geïntensiveerd, mede door het instellen van een Werk- commissie onder leiding van de Wethouder van So ciale Zaken. De Gemeente verleende over 1954 een subsidie van 171.519,21. Belangrijk was ook het werk ten behoeve van de Haagse wijkverenigingen. De samenwerking van de wijkverenigingen in de door haar gevormde Commis sie van Overleg van Wijkverenigingen ontwikkelde zich verder. Het contact van de wijkverenigingen met het Gemeentebestuur werd mede versterkt door de werkzaamheid van de door het College van Burge meester en Wethouders aangewezen Contactambte naar voor Wijkorganisaties. Kerkelijke en particuliere instellingen. Voor gegevens betreffende de onderstand door kerkelijke en particuliere instellingen wordt verwezen naar het verslag van de Sociale Raad (Armenraad). Aan verslagen van enige verenigingen is het vol gende ontleend. Vereniging „Zorg en Bijstand”, Jacob van der Doesstraat 84. In 1954 werden in totaal 1 058 aanvragen om hulp ingediend, waarvan er 66 moesten worden af gewezen; 31 aanvragen werden doorgegeven aan an dere instellingen en 4 ingetrokken. De aanvragen betroffen in hoofdzaak het verstrek ken van kleding, schoenen, ledikanten, matrassen, dekens en lakens, babykleren, inboedel. Voor ondersteuning en bijzondere verstrekkingen, werd een bedrag van 11.929,48 uitgegeven. In samenwerking met de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers werd een bazar georganiseerd, welke een netto-resultaat van 2.028,09 opleverde. Het aantal leden bedroeg aan het einde van het verslagjaar 802. De ontvangsten beliepen in het verslagjaar 16.881,16, de uitgaven 19.392,63, zodat er een nadelig saldo was van 2.511,47. Vereniging van de H. Vincentius van Paulo, Westeinde 99. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal afdelin gen (conferenties) voor heren 27 en voor dames 10 met onderscheidenlijk in totaal 565 en 78 leden (in 1953 resp. 533 en 77 leden). In het verslagjaar wer den 700 gezinnen bezocht. Aan hulpverlening werd uitgegeven 81.279,15; de ontvangsten bedroegen 88.774,11. Vereniging tot voortdurende ondersteuning der na gelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningse vissers, secretariaat: Dorpsstraat 23, Overschie. In het boekjaar (lopende van 1 Mei 195330 April 1954) werden wekelijkse uitkeringen verstrekt aan 34 weduwen. Aan giften en bijdragen werd 174,ontvangen, aan legaten 1.352,31. Aan uitkeringen werd 11.492,besteed, aan buitengewone uitkeringen 4.592,—. Het voordelige saldo der lasten- en batenrekening bedroeg 31.536,97; het kapitaal was op 1 Mei •954 588.629,25.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 48