I 37 37 I 11 10 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Lasten. Werkelijk bedrj| Werkelijk bedrag. Baten. Art. Oorspronkelijk. Na wijziging. Na wijziging. Oorspronkelijk. Rente van het kapitaal I. 22.495,— 23.495 23.212,53 32.274,9 32.180,— 26.180,— Hypotheekrente I. Rente in rekening-courant 287,2 11. Memorie. Memorie. 100,— 100.— Rente in rekening-courant II. Rente van door geldnemers bij het Fonds gedeponeerde gelden Memorie. 2.680,— 2.670,66 Memorie. Memorie. Rente uit anderen hoofde III. ,1 Rente uit anderen hoofde V. Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek IV. J» Kosten van schatting en onderzoek enz. V. Memorie. Memorie. 106,6 Memorie. Memorie. Vergoeding voor vervroegde aflossing V. Algemene onkosten II. 5.535,— 2.515 0,6 5.533,03 50,— 50,— Boete voor te late betaling VI. Verlies bij executie II. Memorie. Memorie. 7 Memorie. Memorie. Vergoeding van onkosten door geldnemers VII. Diverse lasten Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. Diverse baten VIII. Afschrijving op dubieuze debiteuren 2.000 s» Totaal der lasten 31.710 27.010 32.672,1 31.416,22 32.330,— 26.330,— Totaal der baten Batig saldo 620,— 1.255,96 680,— Nadelig saldo n 27.010,— 32.330— 32.672,1 32.672,18 32.330,— 27.010,— -uitgaven over 1954. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Uitgaven. Werkelijk bedrag. Inkomsten. Art. Na wijziging. Na wijziging. Oorspronkelijk. I. Te sluiten hypotheken Memorie. 300.000,— 300.000,— f 300.000,— Memorie. Op te nemen kapitaal I. :i. 300.000, Memorie. 300.000,— Memorie. Memorie. Door geldnemers te deponeren II. 1. Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden Memorie. 4.800,— 4.800,— 46.780,— 46.780,- 20.230,— Aflossing op hypotheken III. Aflossing van kapitaal 20.230,— 46.780,— 46.780,— 4.800,— Memorie. Overboeking van dè vorige dienst IV. Overboeking naar nieuwe dienst Memorie. 300.000,— Totaal der uitgaven 351.580,- 20.230,— 651.580,— 651.580,— f 351.580,— 20.230,— Totaal der inkomsten De administrateur, ARINK. 4.800,- g Werkelijk bedn Geldleningen onder tweede hypothecair verband ingevolge de Rijksfinan- cieringsregeling ter bevordering van de bouw van woningen III. Rekening van kapitaalsinkomsten en Gezien De directeur, BEKINK. Oorspronkelijk. NOODHYPOTHEKENFONDS. II. Rekening van baten en lasten over 1954.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 494