37 37 14 15 I loo ss,— Memorie. Memorie. Memorie. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. Art- Lasten. Werkelijk bedrag. Baten. Art. Na wijziging. Oorspronkelijk. Oorspronkelijk. Na wijziging. 84.625,4! 84.905,— Totaal der lasten Totaal der baten Batig saldo Nadelig saldo 84.625,48 84.905 105.455 105.455 84.905 84.625,48 kapitaalsinkomsten en -uitgaven over 1954. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Uitgaven. Inkomsten. Art. Na wijziging. Oorspronkelijk. Oorspronkelijk. Na wijziging. 13.000,— 762.562,-■ 765.000,— 80.000,— Totaal der uitgaven Totaal der inkomsten 765.000,— 762.562,— IV. Balans per 31 December 1954. 1.755.812 Hypothecaire geldleningen. 1.755.812 Personen rente in rekening-courant 265.246,11 658,59 rente en aflossing 13.965,22 251.939,48 2.021.716,70 2.021.716,70 VÏj 762.562,-1 I Werkelijk bedrag. Op te nemen kapitaal Door geldnemers gedeponeerd Aflossing op hypotheken Overboeking van de vorige dienst Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. Te sluiten hypotheken Teruggave aan geldnemers Aflossing van kapitaal Overboeking naar nieuwe dienst III. IV. I. II. 84.250,— 655,— Gemeentelijke Hypotheekbank, saldo, wegens ten behoeve van het Fonds door haar ontvangen en uitgegeven gelden, na aftrek van de kosten van beheer enz. 765.000,— Memorie. 74.328,83 9.638’06 80.000,— Memorie. 426.677,49 403.163,77 23.513,72 9.548,50 De administrateur, ARINK. 83.966,89 658,59 Gezien De directeur, BEKINK. Memorie Memorie. 80.000,— Memorie. 101.305,— 4.150,— 100.650,— 500 Memorie. Memorie. 189.562,— 74.328,83 2.400,— 80.000,— J I. II. lil. IV. V. VI. VII. VIII. IX. bemeente ’s-Gravenhage, kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage, lopende rekening: I aflossing van kapitaal rente van kapitaal uitkering wegens bijdrage in de kosten van beheer Af: 266.290,83 1.044,72 van door hen gedeponeerde gelden 13.000,— Memorie. 752.000,— Memorie. 74.330,— Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. 9.920,— Memorie. Memorie. Af: geldnemers, vooruitbetaald aan waarvan als oninbaar afgeschreven III. Rekening van Hypotheekrente Rente in rekening-courant Rente uit anderen hoofde Door geldnemers te betalen kosten van schatting en onderzoek Vergoeding voor vervroegde aflossing Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geldnemers Provisie Diverse baten 88.850,— Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. 11.605,— Memorie. Memorie. 5.000,— I 105.455,— i Baldo winst (uit te keren aan de Gemeente) f 84.250,— 500,— Memorie. Memorie. 100- 55,- Memorie. Memorie. Memorie. f 23.159,20 403.518,29 wegens op 1 Januari 1955 vervallen, over het 2de halfjaar 1954 door geld nemers verschuldigde rente voor eerder vervallen van geldnemers nog te vorderen rente 84.625.4iB Werkelijk bedru:| Art. 1111. |iv. 749.562,— RIJKSHYPOTHEKENFONDS. II. Rekening van baten en lasten over 1954. 1. II. III. I IV. 296. 95.32BV1. I 20,8.» II. III. IX. f 83.168,59 1.044.72 i Rente van het kapitaal Rente in rekening-courant Rente van door geldnemers bij het Fonds gedeponeerde gelden Rente uit anderen hoofde Kosten van schatting en onderzoek enz Algemene onkosten Verlies bij executie Diverse lasten Afschrijving op dubieuze debiteuren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 497