38 GEMEENTELIJKE CREDIETBANK TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. Het bedrag van de verstrekte voorschotten op pen sioenen daalde met 3.874,60, terwijl dat van de verdelingsvoorschotten met 46.786,57 steeg. Van een pensioenvoorschot is een bedrag van 48,45 als onverhaalbaar ten laste van de exploitatie rekening afgeschreven. De omzet van de afdeling „Beleningen op onder pand” ad ƒ2.107.940,50 steeg in vergelijking met 1953 met 60.875,—. Het aantal op 31 December in voorraad zijnde pan den ad 21 290 was 669 lager dan op 1 Januari 1954, terwijl het bedrag van de voorraad op 31 December 33.680,hoger was. De in de gehouden openbare veilingen executoriaal afgewikkelde 3 525 panden brachten een overschot op van 30.205,58, welk bedrag, ingevolge de bepalingen van het Bank reglement, gedurende 12 maanden ter beschikking van de houders van debeleenbewijzenblijft. Het nadelig saldo ad ƒ30.579,15 is, tengevolge van salarisherzieningen, rond 18.000,hoger dan oor spronkelijk geraamd. Goud, zilver en juwelen Textielgoederen Diverse goederen A 27,37 4,26 7,80 576.950,50 89.872,— 164.431,50 ZAKELIJK OVERZICHT. Krachtens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken komt de naam der Bank voor op de lijst van Instellingen van Openbaar Nut, bedoeld in artikel 123 van de Ambtenarenwet 1929. PERSONEEL. Op 31 December 1954 waren, behalve de directeur, aan de Bank verbonden56 ambtenaren, waaronder 1 gedetacheerd van een andere Gemeentelijke instel ling, 6 werklieden en 1 werkvrouw. GEBOUWEN. Op 31 December 1954 waren in gebruik: Westeinde 40 (hoofdkantoor), Westeinde 42 (afd. Leningen op schuldbekentenis enz.), Korte Lombardstraat 3 (kar- totheek en administratie van de afd. Leningen op schuldbekentenis), Korte Lombardstraat 7 (afd. Afbe- talingsfinanciering), Koningin Emmakade 3 (bijkan toor A) en Korte Lombardstraat 2 (bijkantoor B). BEHEER. De Gemeentelijke Credietbank wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door een Commissie, benoemd uit de Gemeenteraad. Deze Commissie bestond op 31 December 1954 uit de heren F. D. Bastet Jr., F. H. M. Lem, W. H. A. Nuij en W. Verburg. Voorzitter was de heer Mr J. van Aartsen, Wethouder van Economische Zaken; secretaris was de heer Mr M. Blei Weissmann, hoofd van de afdeling Eco nomische Zaken der Gemeentesecretarie. Het totaal van de door de Bank uitgeleende gelden steeg van 6.614.993,78 in 1953 tot 7.074.448,66. De omzet van de afdeling „Geldleningen op schuld bekentenis” steeg met ƒ355.667,91, waarin is begrepen een hogere omzet van de subafdeling „Afbetalings- financiering" van 105.935,23. Het aantal verstrekte leningen op schuldbekentenis steeg met 262, waarin is begrepen 166 van de sub afdeling „Afbetalingsfinanciering”. Het uitstaand saldo kapitaal per 31 December van de afdeling „Geldleningen op schuldbekentenis”, was 204.882,05 groter dan per 1 Januari, inclusief de •tijging van de subafdeling „Afbetalingsfinanciering” id ƒ75.939,55. Als oninbaar is, volgens machtiging van Burge meester en Wethouders van 9 December 1954, no. 71848 afd. E.Z., op leningen op schuldbekentenis sen bedrag van 2.457,35 afgeschreven, waarvan 2.307,35 ten laste van de rekening Risicopremie. B 40,93 6,83 12,81 De beleningen, in percentages van het totaal, be droegen per kantoor A i 16,05 9,83 10,78 36 ƒ6 63,34 3<M3~6ÖJ7 In vergelijking met 1953 werd: minder beleend: Goud, zilver en juwelen 1 452 panden, met 31.767,50 meer kapitaal. minder beleend: Textielgoederen 877 panden, met 17.579,50 meer kapitaal. meer beleend: Diverse goederen 620 panden, met 11.528,meer kapitaal. LENINGEN. De navolgende aantallen panden werden beleend voor de daarachter genoemde bedragen. Kantoor A, Koningin Emmakade 3. Goud, zilver en juwelen 9 340 Textielgoederen 5 718 Diverse goederen6 270 Kantoor B, Korte Lombardstraat 2. Goud, zilver en juwelen 16 883 Textielgoederen 8 805 Diverse goederen11 168 862.669,— 143.912,— 270.105,50 58 184 2.107.940.50 BIJLAGE 95 1 Exploitatie-uitkomsten. Kapitaal. Aantal. B 29,02 15,13 19,19 A. Leningen op onderpand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 499