d. 40 Gemeentelijk Comité tot steun aan hulpbehoeven den (Hulpverlening in gevallen van algemene aard). In 1954 werd voor deze hulpverlening 107.109,75 uitgegeven, nl. 103.685,in natura en 3.424,75 in contanten. Aan 1 648 gezinnen werd hulp verleend; 296 ge zinnen ontvingen een afwijzing. Terugontvangen werd f 1.027,24. Ten bate van het Haags Anjerfonds (zelfstandige afdeling van het Prins-Bernhardfonds) organiseerde het Comité in 1954 weer een huis- en straatcollecte, welke 6.877,05 opbracht. aan voor Door Voor gegevens aangaande de Gemeenteziekenhui zen wordt verwezen naar het verslag daarvan. Aan de jaarverslagen van andere inrichtingen is het volgende ontleend. Stichting „Commissie voor Huishoudelijke en Ge- zinsvoorlichting”Dr. Kuyperstraat 8. Het cursuswerk te ’s-Gravenhage verheugde zich in het verslagjaar in een groeiende belangstelling. Er werden 93 cursussen (naaien, koken, kinderver zorging enz.), 9 demonstraties en 13 lezingen geor ganiseerd. Het aantal deelneemsters aan de cursus sen bedroeg 1 392. Sedert de aanvang der werkzaamheden heeft de commissie een bijzondere band met de Stichting So ciale Wijkcentra, waardoor het mogelijk is, in hoge mate gedecentraliseerd te werken. Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, Van Hogen- houcklaan 73. Aan het einde van 1954 waren 8 Haagse afde lingen van verenigingen toegetreden tot het fonds. Het aantal leden bedroeg toen 309. Door de Gemeente werd een subsidie van 100 toegekend op de bijdragen der verenigingen. Het ge meentelijk subsidie bedroeg daardoor in 1954 2.922,25. Het bedrag der uitkeringen in 1954 aan te ’s-Gravenhage woonachtige leden verstrekt bedroeg 7.142,58. Het Rijk verleende eveneens een subsidie groot 2.922,25 met het oog op het algemeen landelijk karakter van het voorzieningsfonds. Haags Crisis Comité in liquidatie, Driehoekjes 3. In 1954 werden geen gelden ontvangen. Verstrekkingen hebben niet plaats gehad. Gegevens betreffende de sociale voorziening en steunverlening worden aangetroffen in het verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening en in dat van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. De te betalen bijdrage in de herstelkosten van een paar schoenen bedroeg voor de onder bovenstaande groepen vallende personen 0,50. De schoenherstellingen werden verricht door zelf standige schoenmakers (zg. kleine baasjes), die te weinig werk hadden om hun bedrijf in stand te hou den en die dientengevolge op ondersteuning van de afdeling Sociaal-Economische Hulpverlening Zelfstandigen van het Gemeentelijk Bureau Werklozenzorg zouden zijn aangewezen, schoenherstellingen te verrichten voor de Gemeente lijke Schoeiseldienst, waarvoor zij reparatieloon ont vingen, werd voorkomen, dat zij in ondersteuning moesten worden opgenomen. Het aantal herstelde paren schoenen bedroeg in het verslagjaar 23 018; de totale kosten hiervan waren (exclusief administra tiekosten) 50.594,85. Het totaal der ontvangsten van belanghebbenden, van het Gemeentelijk Comité tot steun aan hulpbehoevenden, van de Gemeente lijke Dienst voor Sociale Belangen en van de Ge meentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg was 88.176,61. Voor de voorschotten, verstrekt door de Gemeen telijke Credietbank wordt verwezen naar het verslag van die instelling. Fonds „Weldadig en Zorgvuldig”, Korte Voorhout 9. In het boekjaar 1954 werden 12 leningen ver strekt, te weten 11 zonder en 1 met borgstelling, tot een totaalbedrag van 3.940,Aan aflossingen werd in 1954 ontvangen een bedrag van 4.038,25. Op 31 December 1954 stonden 23 leningen uit tot een totaalbedrag van 5.869,25. De Hulpbank van 1851te ’s-Gravenhage, Juffrouw Idastraat 3. Van deze instelling werden over 1954 geen gege vens voor het Gemeenteverslag ontvangen. De Gemeentelijke Schoeiseldienst, Driehoekjes 3, verleende in 1954 hulp aan: degenen, die volgens de steunregeling voor arm lastigen via de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen werden gesteund; degenen, wier inkomen ongeveer gelijk was aan dat van de onder a genoemde categorie; leerplichtige kinderen, die door de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg werden voorgedra gen; de in de Gemeentelijke verzorgings- en particu liere verpleeghuizen vertoevende personen, die door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Be langen werden voorgedragen. a. b. Ziekenhuizen. Huishoudelijke voorlichting. Maatschappelijke zorg voor werklozen en hulpbehoevenden. Verstrekking van voorschotten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 49