38 B. 743 2.022.327,70 240,74 277,15 331,20 3 D. E. F 7 7 10 22 48 40 335 5 137 53 Het totaal-generaal der afgeloste gelden bedroeg ƒ6.837.112,29 tegen ƒ6.325.089,86 in 1953, derhalve een hoger bedrag van ƒ512.022,43. De vorengenoemde cijfers zijn nader gespecificeerd in staat 1 AFLOSSINGEN. 55 328 stuks met f 1.991.073,50 kapitaal of 2 474 stuks minder dan in 1953 met ƒ37.552,— meer kapi taal. Het aantal afgeloste beleningen met een duur van ten hoogste 15 dagen, bedroeg 8 845 t.w. 1 919 goud- panden, 4 739 textielpanden, 2 187 diverse panden. Afgewezen aanvragen, gesplitst naar reden van afwijzing. 1onbetrouwbaar 2. a-sociaal 3. schulden 4. te laag inkomen 5. Te hoge vaste lasten 6. te kort dienstverband 7. kans op ontslag 8. werkloos 9. wanbetalers 10. vorige lening slecht betaald 1te lux artikel 2. moet maar sparen 3. andere reden 4. risico te groot buiten verdere behandeling artikel niet toegelaten geen consumptief crediet III. Splitsing der verstrekte leningen op schuldbekentenis, naar de termijn van terugbetaling. SALDO LENINGEN. Het saldo uitstaande leningen bedroeg: a. leningen op onderpand b. voorschotten op pensioen c. leningen op schuldbekentenis waarbij contant geld was ver strekt d. leningen op schuldbekentenis (afbetalingsfinanciering) Totaal ad f 913.009,— 781,67 Art. 22 van het Bankreglement. De Commissie van Advies, bedoeld in art. 22 van het Bankreglement, vergaderde in het verslagjaar 44 maal. Het aantal terugbetalingen en het afgeloste kapitaal bedroegen voor de leningen op schuldbekentenis: a. leningen, waarvoor contant geld was verstrekt Aantal 292 276, kapitaal 3.523.557,90. b. leningen, afbetalingsfinanciering: Aantal 50 523, kapitaal ƒ674.160,68, of in totaal 8 109 terugbetalingen en 440.809,15 kapitaal meer dan in 1953. IV. Het gemiddeld bedrag van de leningen op schuldbekentenis bedroeg: a. voor leningen, verstrekt met contant geld 258,73 b. voor leningen, afbetalingsfinanciering 268,37 c. totaal gemiddelde260,32 Afgelost werden 753 vernieuwingsvoorschotten tot een bedrag van 312.488,33 en 1 989 verdelings- voorschotten tot een bedrag van 252.644,88. Het totaal-generaal der uitgeleende gelden bedroeg ƒ7.074.448,66 tegen ƒ6.614.993,78 in 1953, derhalve een hoger bedrag van f 459.454,88. De hiervoren genoemde cijfers zijn nader gespecifi ceerd in staat 1 403.050,71 ad ƒ3.339 169,08 tegen 3.101.814,81 per 31 December 1953, dus f 237.354,27 meer. VERKOCHTE ONDERPANDEN. Wegens niet aflossing of -vernieuwing moesten 3 525 beleningen executoriaal worden afgewikkeld. De publieke veilingen, ten getale van 16, hadden plaats in het aan het Hoofdkantoor grenzende ver- kooplokaal, ingang Korte Lombardstraat 5. De opbrengst van de verkochte onderpanden op de publieke veiling bedroeg met inbegrip van lOpCt. vendugeld128.542,70 Door de Bank is ingekocht14.686,21 Verlies bij verkoop20,91 143.249,82 Van deze opbrengst was aan de Bank ver schuldigd wegens hoofdsom en kosten113.044,24 Zodat het overschot bedroeg 7~f 30.205,58 V. Naar de termijn van terugbetaling waren de gemiddelden: a. Verstrekte leningen met wekelijkse terugbetaling b. Verstrekte leningen met maandelijkse terugbetaling c. Verstrekte leningen met kwartaal terugbetaling VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CREDIETBANK. A. Totaal met 10 6 43 1 9 10 D. Totaal terugontvangen kapitaal. A. Van leningen op onderpand werden afgelost: a. terugbetalingen per week 8 395 leningen, met ƒ2.021.054,60 kap. b. terugbetalingen per maand 8 128 leningen, met 2.252.706,03 kap. c. terugbetalingen p. kwartaal 389 leningen, met 128.840,kap. 16 912 leningen, ƒ4.402.600,63 kap. C. Aflossing leningen op schuldbekentenis. B. Aflossing voorschotten op pensioenen. D. Totale omzet uitgezet kapitaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 501