i 38 Totaal 2.585,63 2.614,20 1.824,03 1.582,84 99.245,52 92.933,65 18.431,89 13.969.70 4 Intrest van opgenomen kasgeld. Aan intrest van opgenomen gelden werd betaald aan de Gemeente 90.042,01, aan het Borgstellings- fonds enz. ƒ3.484,62, in totaal ƒ93.526,63 of ƒ6.263,12 meer dan in 1953. 21.656,87 273,35 De directeur, H. L. KOOPER Opgenomen gelden. Het saldo op 31 December 1954 aan de Gemeente verschuldigd bedroeg 3.116.501,55, hetgeen ƒ216.671,77 hoger is dan per 31 December 1953. 94,- 456,30 562,66 1.121,13 369,24 39,64 1.976,26 27,76 24,15 21,53 3.082,02 275,— 441,58 1.078,03 3.560,83 11,35 ƒ41.134,33 Transporteren f 6.084,48 8.543,84 565,59 26,36 116,— 1.711,57 857,24 17.905,08 Ingevolge art. 19 van het Bankreglement worden de onderpanden, waarvan in de openbare verkoping van het publiek niet een zodanig bedrag kan worden be dongen, dat daaruit al het ter zake van de belening verschuldigde kan worden voldaan, voor rekening van de Bank ingekocht. DOOR DE BANK INGEKOCHTE ONDERPANDEN. Voorraad op 1 Januari 19546.587,81 Aangekocht14.768,71 Reparatiekosten 27. Onderhands verkocht 16.645,37 21.383,52 Waarde van de voorraad op 31 December 1954 5.011,50 Batig saldo FINANCIËLE UITKOMSTEN. Beleningsrecht en interest. Aan beleningsrecht en interest werd in totaal ont vangen ƒ250.301,25 tegen ƒ235.392,73 in 1953. Terugbetaald werd ƒ5.876,77 tegen ƒ6.389,97 in 1953. De netto-ontvangsten bedroegen dus 244.424,48 tegen ƒ229.002,76 in 1953. De netto-ontvangsten zijn te splitsen als volgt: Aandeel in de storting enz. Het aandeel in de storting van bijdragen in het pensioensfonds voor Gemeente-ambtenaren bedroeg 32.389,17, t.w. f 31.584,34 verschuldigd aan de Gemeente en 495,48 betaald aan een ander bedrijf voor een gedetacheerd ambtenaar, terwijl voor inkoop pensioen van ambtenaren werd bijgedragen voor een bedrag van ƒ309,35. Algemene onkosten. Op de rekening „Algemene onkosten” werd geboekt Bureaukosten en drukwerkf 9.577,42 Schoonhouden3.002,70 Onderhoudskosten meubilair5.116,42 Brandstoffen5.275,64 Kosten der verlichting enz2.834,11 Duinwater 229,95 Telefoon1.956,61 Brandverzekering Tegemoetkoming wegens Kasverschillen. Ongevallenwet Onderhoudskosten gebouwen Invaliditeitswet Spaarregeling Omzetbelasting Vereveningsheffing Ziekenfonsdpremie Ziektewet Publiciteit Kosten voor keuring en ziekencontróle Uniformkleding Diversen Vergoeding ziektekosten W. en W. verzekering Totaal Van afgeloste leningen op onderpand f 117.902,37 122.337,41 Van voorschotten op pensioen a. vernieuwingsvoor- schotten b. verdelingsvoor- schotten Van leningen op schuldbekentenis Van leningen afbetalingsfinanciering Totaal 229.002,76 244.424,48 waarschuwingen aan geldnemers taxaties verricht voor derden zitplaatsen op de publieke veilingen huur kantoorlokalen opbrengst oud papier Transport 6.084,48 Administratieloon. Het ontvangen administratieloon bedroeg ƒ107.568,79 tegen ƒ98.954,— in 1953; gerestitueerd werd wegens vervroegde terugbetaling van leningen ƒ2.763,86 tegen ƒ2.635,32 in 1953. Bewaarloon. Aan bewaarloon werd ontvangen 6.300,95 tégen ƒ8.121,57 in 1953. Bijzondere ontvangsten. Aan bijzondere ontvangsten werd geboekt wegens: 2.572,39 1.509,44 186,25 1.800,— 16,40 vergoeding door ondernemers vendugeld, verkopen voor derden Ontvangen ex. art. 30. sub 1 2 42 diversen VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CREDIETBANK. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1953 1954 99 9» 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 502