39 VERSLAG OVER HET JAAR 1954. ORGANISATIE VAN HET BUREAU. I. 2 3. 5. 7. 8. Begin Maart waren, behoudens de afdeling Perso neelsvoorziening, alle voorheen in het pand Waldeck Pyrmontkade 120 gehuisveste afdelingen, benevens de voor overplaatsing in aanmerking komende afde lingen uit het pand Beijersstraat 113, in het gebouw Kerkplein 3 ondergebracht. De overbrenging der afde ling Personeelsvoorziening kon niet plaats hebben in Vakstudie. Ingevolge de Studiekostenverordening Gemeente- personeel keurden Burgemeester en Wethouders goed, dat aan 32 personeelsleden een tegemoetkoming werd toegekend, onder andere voor de studie voor het di ploma Maatschappelijk werker. Voorlichting van het personeel. Het sinds Januari maandelijks en in gewijzigde vorm verschijnende Voorlichtingsblad, de boeken uit de regelmatig aangevulde eigen bibliotheek en de instructieochtenden vormden de voorlichtingsmid- delen. Voorts werden de ambtenaren van de afdeling Onderzoekingsdienst in het kader van de ambtelijke vorming elk enkele weken bij andere afdelingen gede tacheerd, hetgeen tevens een soepele interne over plaatsing bij het opvangen van eventuele drukte be vordert. De totale personeelsbezetting van het bureau liep enigszins op. Zij bedroeg op 1 Januari 205 en op 31 December 207. Een verdeling van het personeel naar dienstverband geeft bijlage I. De gestaag groeiende omvang van de arbeid met betrekking tot de werkvoorziening en de daarmede gepaard gaande werkvermindering in de uitkerings- sector weerspiegelden zich in een verdergaande over eenkomstige personeelsverschuiving. Bovendien wer den in het kader van de inkrimping van de afdelingen Sociale Zorg en Onderzoekingsdienst van het Bureau op 13 December 4 ambtenaren bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen gedetacheerd. De loonadministratie van de afdeling S. W. W. onderging ondanks de personeelsverschuiving nog uitbreiding met nieuw administratief personeel in ver band met de vaak zeer ingewikkelde en tijdrovende berekening van de lonen der tewerkgestelden. tróle; Kas; Personeelszaken; Correspondentie (waar onder Typekamer); Registratuur, Documentatie en Statistiek. GEMEENTELIJK BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING TE 'S-GRAVENHAGE. Taak. Aan het bureau was gedurende het verslagjaar de uitvoering opgedragen van: De Regeling Sociale Voorziening voor werkloze werknemers; De Gemeentelijke sociale werkvoorzieningsrege- ling voor handarbeiders; De Sociale werkvoorzieningsregeling voor hoofd arbeiders; De voorschriften voor de tewerkstelling in Ge meentelijke werkverschaffing; De Regeling voor sociaal-economische hulpver lening aan zelfstandigen; De administratie der betalingen ingevolge de Regeling voor sociale bijstand aan beeldende kunstenaars; De Verordening op de Personeelsreserve, de Ge meentelijke Wachtgeld verordening en de Uitke- ringsverordening 1952; De voorschriften met betrekking tot de Gemeen telijke personeelsvoorziening; Het secretariaat en de administratie van de Com missie Zedelijk Gedrag. Het bureau bestaat uit de onderdelen Werklozen zorg en Personeelsvoorziening. Het eerstgenoemde onderdeel was aan het einde van het verslagjaar verdeeld in de volgende afdelingen: Sociale Zorg (behandeling van en beslissing op inge diende aanvragen om uitkering, bijzondere verstrek kingen, de bijzondere sociale zorg sinds 1 September 1954, zie pag. 2); bijkantoor Scheveningen; Onder zoekingsdienst; Uitkeringsadministratie; Cultureel Werk; Sociale Werkvoorziening en Werkverschaffing; Zelfstandigen. Het onderdeel Personeelsvoorziening behartigt be halve de personeelsvoorziening der gemeente ’s-Gra- venhage, ook de zaken betreffende reservisten en wachtgelders der Gemeente en die betreffende de uit voering van de Uitkeringsverordening 1952. Het is derhalve verdeeld in de afdelingen Personeelsvoorzie ning en Personeelsreserve. Afzonderlijk hiervan dient het Secretariaat van de Commissie Zedelijk Gedrag te worden genoemd. De behandeling van de aangelegenheden, zowel het onderdeel Werklozenzorg als het onderdeel Perso neelsvoorziening aangaande, behoorde tot de taak der afdelingen Secretariaat; Boekhouding; Interne Con- BIJLAGE 1. 4. 6. 9. 1 Huisvesting. Personeel. Afdelingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 507