wou; „Bro- 1954 een nadelig over een 41 Nebo Ziekenhuis, Scheveningseweg 104-106. De exploitatierekening over 1954 vermeldde een nadelig saldo van 13.568,21. Inrichting voor Ooglijders, Tasmanstraat 188 b. In 1954 werd in intieme kring het 65-jarig be staan van de inrichting op feestelijke wijze herdacht. Het aantal consulten bedroeg in het verslagjaar 38 524; er werden 20 932 patiënten nieuw ingeschre ven. De rekening van baten en lasten over 1954 ver meldde een voordelig saldo van 935,94. Ook in 1954 was de Sophia-Stichting onderge bracht in het Haags Sanatorium aan de Doornikse- straat. In Augustus werd evenwel begonnen met de bouw van een nieuw hospitium te Kijkduin. Aan de jaarverslagen van kraamklinieken is het volgende overzicht ontleend. II In November werd een verkoping georganiseerd van handwerkartikelen. De rekening vermeldde per 31 December 1954 een nadelig saldo groot 35.476,75, waarvan 2.371,75 door Gemeentesubsidie werd gedekt. Diakonessenhuis Diakonesseninrichting novo”), Bronovolaan 5. De rekening vermeldde saldo van 22.920,27. Rode-Kruis Ziekenhuis, Zuid-Buitensingel 1. Het aantal goedgekeurde donores bedroeg op 31 December 1954 7 890; het aantal transfusies in 1954 bedroeg 8 483. De exploitatierekening over 1954 vermeldde een voordelig saldo van 6.735,46. Juliana Kinderziekenhuis, Dr. Van Welylaan 2. In de loop van het verslagjaar werd op feestelijke wijze het feit herdacht, dat het ziekenhuis 25 jaar geleden in gebruik werd genomen. De exploitatierekening over 1954 vermeldde voordelig saldo van 5.490,36. Haags Sanatorium voor longtuberculose en chi rurgische tuberculose, Doorniksestraat 30. In de loop van het verslagjaar werden in het ge bouw belangrijke verbeteringen aangebracht. Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo, West- einde 132. In de bouw van een nieuw kinderpaviljoen ont stond in de loop van het verslagjaar stagnatie, zodat de werkzaamheden op 31 December nog niet waren voltooid. Overzicht ziekenhuizen 1954. Naam inrichting. Vr. M. Vr. M. Vr. M. 278 7 121 227 186 289 231 230 776 923 297 2) Incl. 16 wiegen. 3) Incl. 42 wiegen. Overzicht kraamklinieken. Naam kliniek. verlies. 980 12 254 9.138,10 727 8 574 39 49 1 212 56 2 190 30 866 z ivii au öoo 1 695 j 17 368 1019 I 12 285 292 38 18 3 307 190 1 814 808 12 548 5 402 5 408 20 22 534 3416 238 391 Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo Diakonesseninrichting „Bronovo” Rode-Kruis Ziekenhuis Ziekenhuis van „De Volharding” Juliana Kinderziekenhuis Haags Sanatorium Nebo Ziekenhuis Rudolf Steinerkliniek Inrichting v. Ooglijders (kliniek) j 192 134 74 192 183 68 38 14 4 087 2 988 2 280 3 580 387 1 587 1 193 891 In 1954 j Verpleeg- j verpleegde! babies. 800 1 087 9 881 11 197 180 132 74 210 170 73 31 26 173 117 41 73 1 41 31 55 50 Financiële uitkomsten voor zover vermeld Aantal verlos singen. Aantal beschik bare bedden. Verpleeg- dagen 1954. In 1954 overleden 247 183 262 117 90 12 225 0 160 176’) 250 200 79 54 40 Kraamklinieken. 546 Betekent, dat hieromtrent geen gegevens voor het Gemeenteverslag werden ontvangen. 193 j 77 221 59 072 35 428 81 302! 66 210 I 29 414 18 406 11 258| 1 810 12 586 3.470,55 4 440 6 732 dagen babies. I Patiënten op 1 Jan. ’54. In 1954 j Verpleeg- j verpleegde; dagen 1 patiënten, patiënten. I Kliniek „Frankenslag”, Prins Mauritslaan 55i R.-K. Vrouwenkliniek „Bethlehem”, Prinsessegracht 8 Emmakliniek, Parkweg 21 Oranjekliniek, Oude Scheveningseweg 42 Kraaminrichting van de Loosduinse Ziekenverpleging Wilhelminastraat 73, Lsd Kraamkliniek van de Gereformeerde Ziekenverpleging, De la Reyweg 297 Opgenomen in 1954. Aantal Aantal I bedden, wiegen. I I winst. M. Vr. 110 60 i Per- I i Ver- soneels-1 i leende sterkte I „eerste op hulp”. 31 Dec. 1954. Patiënten op' Opera- 31 Dec ’54 1 “«rieden ties in 51 Mee. 54. patiënten onder_ - ---I schejje_ ine afde-i lingen. 2 659 3 086 1 258 1 798 215 1 169 i) Incl. 80 wiegen. 2) Incl. 16 wiegen. 3) Incl. 42 wiegen. Betekent, dat door de inrichting geen aantallen werden vermeld. 655 I 750 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 50