39 verleend nume- bijlage bijlage IV bijlage V bijlage VI bijlage VII 5 7 4 40 53 60 43 27 30 6 452,— 350 97 1 701,— 2 537 2 676 1 658,— 1 118,—— 897,— 200 werd overgegaan, wanneer deze verzoeken drie maan den of langer na de laatste verstrekking zijn gedaan. Zij, wier uitkering krachtens de Werkloosheidswet beneden de norm der Sociale Voorziening bleef, ont vingen op grond van deze regeling een aanvulling. De mogelijkheid, ingevolge artikel 54 der Sociale Voorziening personen ouder dan 64 jaar in de regeling op te nemen, werd in een aantal gevallen met goed keuring van de Minister van Sociale Zaken en Volks gezondheid verwezenlijkt (zie bijlage V). Vooral vis sers profiteerden gedurende de wintermaanden van deze mogelijkheid. De volgende bijlagen verstrekken verdere rieke gegevens omtrent de hulpverlening: III a b: gegevens betreffende het maande lijks aantal weekuitkeringen, ver strekt op grond van de Sociale Voorziening, alsmede maandcijfers betreffende de in totaal en gemid deld uitgekeerde weekbedragen; grafiek van de maandelijkse aan tallen uitkeringgenietenden, ge splitst naar de groepen A en B der Sociale Voorziening; gegevens over het gemiddeld aan tal personen, dat uitkering genoot, gesplitst achtereenvolgens naar be- drijfsklassen, naar leeftijdsgroepen en naar duur van de uitkerings perioden; cijfers over de omvang der werk zaamheden van de afdeling Onder- zoekingsdienst; gegevens over de werkzaamheden van de afdeling Debiteurenad ministratie. Bijzondere verstrekkingen. Uit laatstgenoemde bijlage (sub VII) blijkt de cor recte terugbetaling van de waarde der gedeeltelijk of geheel bij wijze van voorschot plaats gehad hebbende bijzondere verstrekkingen. Daarenboven zijn tal van verstrekkingen geheel a fonds perdu geschied. In to taal zijn in 1954 439 bijzondere verstrekkingen ge daan, aan 310 personen. De grootste categorieën onder de verstrekkingen, waarvan de aard zeer uiteen liep, vormden brillen (56), schoenen (42), extra voe ding of dieetvoeding (30), tandheelkundige prothesen (25) en herencostuums (25) .Te dezen aanzien werd diverse malen met succes beroep gedaan op kerkelijke en particuliere instellingen van weldadigheid. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid achtte over het algemeen de kosten van verstrekking van extra en diëetvoeding niet subsidiabel, aangezien deze niet eenmaal, doch wekelijks, vaak voor lange duur, geschiedde en daarom z.i. niet paste in het raam van de artikelen 62 en 63 der Sociale Voorziening. De Gemeente nam daarom de kosten voor haar rekening. Wanneer bleek dat nog andere dan materiële moei lijkheden bij de werkloze voorkwamen, werd getracht ook daarvoor een oplossing te vinden, waartoe het dikwijls nodig was de verzorgde en/of zijn gezin nog enige tijd in nazorg te houden. Bovendien werd, waar nodig, stimulerend gewerkt op het arbeidsverlangen van de werkloze en werd getracht zijn weg tot het ver krijgen van passende arbeid te effenen. In vele gevallen werd bemiddeling bij het oplossen van huisvestingsmoeilijkheden, het regelen van schulden enz. De verscheidenheid in de individuele moeilijkheden bleek groot. Uitkeringen bij vorst, hoogwaterverlet, verplichte vacantieweek in de bouwbedrijven en aan emigranten. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid gaf bij circulaire dd. 2 Februari 1954 kennis van zijn besluit, dat de hiervoren reeds omschreven brand stoffenbijslag in verband met de strenge koude over de week van 1 tot en met 6 Februari voor kostwin ners en alleenwonenden 7,20 en voor kostgangers 3,60 zou bedragen; een verdubbeling dus. Wegens vorstverlet werden de tewerkgestelden inge volge de Gemeentelijke sociale werkvoorzieningsre- geling voor handarbeiders gedurende de maand Februari in groep A der Sociale Voorziening opgeno men. Een dertiental van hen ruimde in de week van 8 tot en met 13 Februari sneeuw, waarmede een loon bedrag van 500,85 was gemoeid. Geen anderen zijn voor sneeuwruiming ingeschakeld. Aan werknemers in het vrije bedrijf, die niet uit andere fondsen uitkering konden verkrijgen, werden de volgende vorstuitkeringen verstrekt. 4- 9/1 1 1 - 16/1 18 - 23/1 25 - 30/1 1 - 6/2 8-13/2 15 - 20/2 22 - 27/2 1 - 6/3 8 - 13/3 Over de verplichte vacantieweek voor de bouw bedrijven is aan 45 arbeiders, die over te weinig va- cantiebonnen beschikten, uitkering verleend tot een totaal van 1 413,Zestien personen, werkzaam op objecten voor aanvullende werkgelegenheid en in soortgelijke omstandigheden verkerend, ontvingen in totaal 474, Gezinnen van emigranten kregen 331 uitkeringen, ten bedrage van 16 770, Hulpverlening Watersnood. Een sociale werker van het Bureau was gedurende de perioden van 1 Maart tot en met 30 September, van 8 November tot en met 4 December en van 15 tot en met 31 December in het kader van de adoptie der gemeenten Stellendam/Goedereede te Stellendam gedetacheerd. Hij verleende daar assistentie voor de uitvoering van de Armenwet, de Regeling Hulpverle ning Oorlogsslachtoffers, de Regeling voor sociaal- VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING Aantal uitkeringen. 14 Bedrag. Week.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 511