39 <5 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING ad f. 4. 5. 1) Zie pag. 9. 2) G.S.W. Gemeentelijke sociale werkvoorziening. 8 ad c. ad d. ad e. Daarnaast fungeerde de Technische Commissie voor advies aan het bureau met betrekking tot het inrichten en opzetten van de G.S.W.'^-werkplaat sen. Zij hield algemeen oriënterende besprekingen. Proefobject voor jeugdige werklozen. Dit object, dat wordt uitgevoerd ingevolge de Proef - regeling inzake Sociale Werkvoorziening voor werk loze jeugd met inschakeling van clubhuizen voor mas- sajeugd (i.c. het clubhuis „De Mussen”), heeft ten doel de zogenaamde ongrijpbare jeugd in de gelegen heid te stellen geschikte en rustige arbeid te verrich ten, waardoor de arbeidsgeschiktheid wordt vergroot of hersteld en tevens een zekere arbeidsdiscipline kan worden aangekweekt. Wegens het bijzondere karakter van het proefob ject voor jeugdige werklozen, van de A.V.O.1)- en de Blindenwerkplaats, alsmede van de timmerwerkplaats voor mannen aan de Nieuwe Haven, volgen hierna enige nadere opmerkingen terzake. Contact werkleidingBureau en tewerkgestelden. Het contact tussen het Bureau, de werkleiding, die veelal bij een andere gemeentedienst berust, en de geplaatste personen, werd onderhouden door enige sociale werksters en werkers. Zij vonden hun taak o.a. in het in behandeling nemen van klachten van persoonlijke aard van de tewerkgestelden, het doen van huisbezoeken, het onderzoek naar de noodzake lijkheid van verstrekking van werkkleding en -schoei sel, het geven van advies bij financiële en gezinsmoei lijkheden, het bezoeken van de arbeiders op de ob jecten en het opstellen van beoordelingsrapporten aan de hand van gegevens, verstrekt door de werk leiding. Gebleken is, dat deze vorm van -individuele- sociale zorg het nuttig effect der tewerkstelling en het verkrijgen van arbeidsvrede aanzienlijk bevorderde. Bijlage X geeft een overzicht van de objecten en de daar verrichte werkzaamheden, het aantal tewerk gestelden en de uitgaven. Bijlage XI bevat een grafiek van het aantal tewerk gestelden, gesplitst naar A- en B-objecten. Bijlage XII splitst het naar bedrijfsklassen en leef tijdsgroepen. Bijzondere verstrekkingen. In totaal zijn aan 144 personen 183 verstrekkingen gedaan, waarvan in voorschot 115, gedeeltelijk op voorschot 12 en kosteloos 56. Het totaal voorgescho ten bedrag is groot 1.970,11met de a fonds perdu gedane verstrekkingen was 1.018,33 gemoeid. Ver strekt werden 45 broeken, 77 paar schoenen, 18 overalls en 43 uiteenlopende artikelen (o.a. 28 bril len). Overeenkomstig de bepalingen der regeling strekte de toekenning steeds om het verrichten van het verschafte werk mogelijk te maken. Subcommissies. 1. Subcommissie voor de beoordeling der tewerk gestelden op het proefobject voor jeugdige werk lozen, (zie hierna), welke onder meer behandelde de bestendiging der afzonderlijke tewerkstellingen op het proefobject voor jeugdige werklozen, de plaatsingskansen van de betrokken jongeren in het vrije bedrijf, de resultaten van de tewerkstel ling en de nazorg; 2. Subcommissie voor de rehabilitatie, welke de vraag besprak, of de arbeider, die vóór zijn te werkstelling geen uitkering krachtens de Sociale Voorziening genoot (zoals een armlastige), na afloop kon worden gelijkgesteld met een werk loze afkomstig uit de Sociale Voorziening. Vooral na de overgang van werkverschaffing naar werk voorziening (pag. 12) bewees deze subcommissie goede diensten; zij behandelde o.a. 38 gevallen, beschouwde er daarvan 34 als gerehabiliteerd en 2 als niet-gerehabiliteerd; 2 gevallen waren aan het einde van het jaar nog in behandeling; 3. Subcommissie voor de Blindenwerkplaats (zie pag. 9), die beoordeelde welke personen kon den worden geplaatst alsmede welke opdrachten zouden kunnen worden uitgevoerd; zij besprak algemene onderwerpen inzake de practische uit voering (zie pag. 9); Subcommissie voor de A.V.O.^j-werkplaats, welke dezelfde taak als de voorgaande Subcommissie had; Subcommissie voor de technische beoordeling van de aard der objecten en de in verband daarmede toe te passen beloning. Zij bracht 14 adviezen uit omtrent beloning. Zie onder subcommissies. Zie onder subcommissies. Een zevental klachten of verzoeken, voorna melijk betreffende verlof, beloning en werk kleding, door of namens tewerkgestelden geuit, vond bevredigende oplossing. Voorts behandelde de Commissie 5 voorstellen voor aanschaffing van materiaal, 11 bijzondere voorstellen, zoals omtrent afwijkende belo ning, tewerkstelling in andere gemeenten, aan vraag om aanvullend crediet enz.; er werden 10 algemene besprekingen gevoerd inzake de uitvoering der regeling. Zo beraadde de Com missie zich o.a. omtrent de inrichting van een centraal magazijn voor gereedschappen in ver band met het in eigen beheer nemen van de gereedschappen, de werktijdregeling geduren de de wintermaanden bij lichtverlet en de tewerkstellingstermijn (in het algemeen: duur object minimaal een 16, maximaal 1 jaar). Ook inzake nieuwe opdrachten voor de A.V.O. 1)-werkplaats diende de Commissie van advies. Zij kwam 12 maal bijeen. Een deel van haar werk zaamheden delegeerde zij aan Subcommissies.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 514